НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2015 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Яценко Л. Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення [Текст] : аналіт. доп. / [Л. Д. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 49 с. : табл. – (Серія «Національна безпека» ; вип. 7). – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 32-33.


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Богатирьов О. І. Тестові контрольні роботи з фізики атома [Текст] : метод. посіб. для викладачів фіз. спец. ВНЗ освіти / О. І. Богатирьов ; [ред. О. І. Богатирьов] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 84 с.

Богатирьов О. І. Тестовий експрес-контроль із фізики атома [Текст] : метод. посіб. для викладачів фіз. спец. ВНЗ / О. І. Богатирьов ; [ред. Богатирьов О. І.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 164 с.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 38 (291). Серія : Прикладна математика. Інформатика / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2013. – 94 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 16 (269). Серія : Фізико-математичні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. А. І. Кузьмінський]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 104 с. – Містить бібліогр.

Дуббель Г. Справочник по математике для инженеров, студентов и преподавателей математики [Текст] / проф. Г. Дуббель ; [ред. С. Ф. Струпинский] ; пер. с нем. Н. П. Тарасова. – Изд. 7-е. – М. [и др.] : НКТП СССР, 1936. – 320 с.

Сборник задач по математике для поступающих в вузы [Текст] : [учеб. пособие / В. К. Егерев, В. В. Зайцев, Б. А. Кордемский и др.] ; под ред. М. И. Сканави. – 6-е изд. – ОНИКС 21 век [и др.], 2000. – 606 с.


НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Подорожуємо Черкащиною [Текст] : [турист. путівник] / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. облради ; [упоряд. Т. Федорова ; редкол.: І. Шарапа, Н. Чепурна]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., [2014?]. – 35 с. : іл.


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники? [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – К. : Аспект-Поліграф, 2014. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №10 (130)).

Бёме Р. Л. Птицы открытых и околоводных пространств СССР [Текст] : полевой определитель : кн. для учителя / Р. Л. Бёме, А. А. Кузнецов ; [ред. В. И. Полетаева]. – М. : Просвещение, 1983. – 176 с., [64] с. ил. : ил. – Библиогр. : с. 164. – Алф. указ. : с. 165-175.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 36 (329). Серія: Біологічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 147 с. – Містить бібліогр.

Збалансований розвиток міст та міських агломерацій [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – К. : Аспект-Поліграф, 2014. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №6 (126)). – Містить бібліогр.

Тімірязєв К. А. Вибрані твори [Текст]. В 4 т. Т. 4. Чарлз Дарвін і його вчення : пер. з рос. / Климент Аркадійович Тімірязєв ; редкол.: В.Л. Комаров [та ін.] – К. : Держ. вид-во с.-го. літ. УРСР, 1950. – 445 с. – Бібліогр.: с. 409-430. – Предм. покажч.: с. 433-442.

Тімірязєв К. А. Вибрані твори [Текст]. В 4 т. Т. 3. Життя рослин: десять загальнодоступ. лекцій. Історичний метод у біології: десять загальножоступ. Читань : [пер. з рос.] / Климент Аркадійович Тімірязєв ; редкол.: В. Л. Комаров [та ін.]. – К. [та ін.] : Держ. вид-во с.-г. літ. УРСР, 1950. – 595 с. [6] арк. іл. : іл. – Містить бібліогр. – Предм. покажч. : с. 579-593.


ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Сучасний стан сміттєзвалищ в Україні [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – К. : Аспект-Поліграф, 2014. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього середовища” ; №8 (128)).

Поводження з небезпечними відходами в Україні [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – К. : Аспект-Поліграф, 2014. – 27 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього середовища” ; №11 (131)). – Містить бібліогр.


ЕНЕРГЕТИКА


Клименко Б. В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Клименко. – Вид. 2-ге, допрац. та доповн. – Х. : Точка, 2013. – 380 с. : іл. – Бібліогр. : с. 361-364. – Предм. покажч. : с. 365-378.


РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Авраменко В. С. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування інформаційних систем» [Текст] / В. С. Авраменко, О. М. Задорожня ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 84 с. – Бібліогр.: с. 12-13.

Конструювання і виробництво електронної апаратури на основі поверхневого монтажу [Текст] = Designing and production of electronic equipment based on surface mounting : [навч. посіб.] / А. О. Грачов, Ю. Г. Лега, А. А. Мельник, Л. І. Панов ; за ред. Ю. Г. Леги ; [Черкас. держ. технол. ун-т]. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 495 с. : іл. – (Нові технології). – Бібліогр. : с. 485-491.

Смит К. Реальный мир Adobe Acrobat 6 Pro и Standard [Текст] = Real world Adobe Acrobat 6 Pro and Standard : [пер. с англ.] / Кристофер Смит, Мохамед Тауиль, Анита Деннис ; [гл. ред. С. Н. Тригуб]. – М. [и др.] : Вильямс, 2005. – 534 с. : ил. – Предм. указ.: с. 521-534.


ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин [Текст] : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 43, ч. 2 / Кіровоград. нац. техн. ун-т ; за заг. ред. М. І. Черновола. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 307 с. : іл. – Містить бібліогр.


ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Быстро и вкусно [Текст] / [отв. ред. П. Пулковская]. – К. : Амфора, 2012. – 47 с. : ил. – (Смак)


ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ. ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА


Буриков В. Г. Домовая резьба [Текст] / В. Г. Буриков, В. Н. Власов ; [ред. И. Ю. Вагаева]. – М. : Нива России [и др.], 1993. – 352 с. : ил. – (Библиотека «Домоводство для всех».)


ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Екологічна безпека агроландшафтів України [Текст] / [Всеукр. еколог. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – К. : Аспект-Поліграф, 2014. – 27 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №12 (132)). – Містить бібліогр.


МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Содержание ондатры и шиншиллы [Текст] / [авт.-сост. С. П. Бондаренко ; ред. А. И. Марков]. – М. : АСТ [и др.], 2002. – 223 с. : ил. (Приусадебное хозяйство). – Библиогр. : с. 219-220.


ГІГІЄНА


Голобородько М. К. Батькам про дітей [Текст] / Микола Голобородько, Олександр Сітенко. – Х. : Ексклюзив, 2013. – 271 с.


ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ


Рибалко А. В. Типові патологічні процеси [Текст] : навч.-метод. посіб. з дисципліни «Загальна патологія» / Рибалко А. В., Кудій Л. І. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 107 с.


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Бомбушкар И. С. В помощь ВИЧ-инфицированному – я хочу, чтобы ты жил! [Текст]. Т. 1. / Игорь Бомбушкар ; [ред. Ю. Верещагина]. – К. : Изд-во Бомбушкара, 2014. – 687 с. : ил. – Библиогр.: с. 657-661.

Стешенко В. В. Ясновидець [Текст] : (Ясновидець Дід Петро) : кн. №1 для тих, хто прагне Жити щасливо! / Володимир Стешенко. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 511 с. : іл.

Шкарбан А. Чумацькими шляхами – по козацькі ліки [Текст] / Андрій Шкарбан. – Сміла : [б.в.], 2013. – 50 с. : іл. – (Народний лікар України).

Гуляэв Э. А. Лечение на расстоянии, или Как помочь близким если они далеко [Текст] / Эдуард и Феодосия Гуляевы. – К. : Хай-Тек Пресс, 2012. – 287 с. : ил. – (Исцелить себя просто).

Застосування методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом колінних суглобів на санаторно-курортному етапі реабілітації [Текст] : (метод. рек) / М-во охорони здоров’я України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент-ліценз. роботи, [ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського» ; уклад. Мисула І. Р. та ін.] – К. : [б. в.], 2014. – 31. : табл. – Бібліогр. : с. 19-20.

Особливості харчування паціентів похилого віку з остеоартрозом [Текст] : (метод. рек.) /М-во охорони здоров’я України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи, [ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського» ; уклад. Мисула І. Р. та ін]. – К. : [б. в.], 2014. – 32 с. : табл. – Бібліогр. : с. 26-27.

Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості [Текст] : (метод. рек.) / М-во охорони здоров’я України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. Роботи, [ДВНЗ „Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. Шкробот С. І., Мілевська-Вовчук Л. С.]. – К.: [б. в.], 2014. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35-36.


СОЦІОЛОГІЯ


Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психологічна складова [Текст] : метод. рек. / С. І. Позняк ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 135 с. – Бібліогр. : с. 80-85.

Прогноз міграції між ЄС, країнами Вишеградської четвірки та Східною Європою : наслідки скасування візового режиму [Текст] : [звіт], черв. 2014 р. / [Центр. сх. дослідж., Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій та ін.] ; редагування М. Ярошевич, М. Ласінська, О. Бетлій. – Warsaw ; [б. в.], 2014. – 173 с. – Містить бібліогр.

Середній клас в Україні: критерії ідентифікації [Текст] : позиції експертів, уявлення і самовизначення громадян / [Центр Разумкова ; ред. А. Чернова]. – К. : Заповіт, 2014. – 64 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Містить бібліогр.

Український середній клас очима його представників [Текст] : дискусії у фокус-групах / [Центр Разумкова ; ред. А. Чернова]. – К. : Заповіт, 2014. – 68 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова).


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Авдеенко С. И. Память [Текст] : рассказы о знаменитых мелитопольцах / Сергей Авдеенко. – 2-е изд., доп. – Мелитополь : Мелитоп. гор. тип., 2014. – 287 с. : ил. – Библиогр. : с. 283-286.

Бойко В. М. Владні інституції Чернігово-Сіверщини : ілюстрована історія [Текст] = Governmental institutions of Chernihiv-Sivershchyna : the illustrated history : [фотоальбом] / Бойко В. М., Казіміров Д., Леп’явко С. ; [ред. Зіневич Л. В. ; Сівер. центр післядиплом. рсвіти, Сівер. ін-т регіон. дослідж. та ін.]. – Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2014. – 191 с. : іл. – Бібліогр. : с. 188-190. – Ім. покажч.: с. 177-182. – Геогр. покажч.: с. 183-187.

Васильчук М. М. Силуети [Текст] : коломиєзнав. тексти : [зб. ст.] / Микола Васильчук ; [наук. ред. Плекан Ю. В.]. – Коломия : Вік, 2006. – 303 с. – Ім. покажч.: с. 293-300.

Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи №475 [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.] ; [упоряд. М. Герасименко, В. Удовиченко]. – К. : Бізнесполіграф, 2014. – 557 с. : іл. – Ім. покажч. : с. 536-546. – Геогр. покажч. : с. 547-556.

Гогоренко В. И. Солдаты афганской войны [Текст] : события, люди, воспоминания / Валерий Гогоренко. – Смела : Вовчок О. Ю., 2014. – 231 с. : ил.

Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of genocide international Law : [ монографія] / Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; [наук. ред. Василенко В., Антонович М.]. – Вид. 3-тє, доповн. – К. : Києво-Могилян. акад., 2014. – 363 с. [4] с. іл. – Текст укр., англ.

Глокост і сучасність. Студії в Україні і світі [Текст] = [Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world] : наук. часопис 2 (4) / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. М. Тяглий. – К. : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2008. – 187 с. : іл. – Містить бібліогр.

Голуб О. Д. Історія села Пастирського Смілянського району Черкаської області [Текст] : наук.-попул. іст. нарис / Голуб Оксентій Дмитрович. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Профі, 2012. – 83 с. : іл. – Бібліогр. : с. 68-69.

Гончар І. М. Ідеал краси людської [Текст] : 100-річчю від дня народж. присвяч. / Іван Гончар ; [ред. Мазур. Н. М.]. – Шпола : ЦРБ ім. М. Цибульського, 2010. – [31] с. : іл.

Григорук Н. К. Родословная «Ермоленко» в Черкассах [Текст] / Наталия Григорук (Ермоленко). – К. : Експрес-Поліграф, 2014. 455 с. : ил. – Библиогр. : с. 451-454.

Гуманітарний вісник. Серія : Історичні науки [Текст] : [Всеукр. зб. наук. пр.]. Число 21, вип. 5, ч. 1 / Черкас. держ. технол. ун-т ; [голов. ред. Бушин М. І.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 217 с. : Містить бібліогр.

Драгоманов М. П. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) [Текст] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: С. З. Заремба (голова) та ін.]. – К. : Центр пам’яткознавства АН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, 1992. – 47 с. – (Пам’ятки полемічної літератури). – Містить бібліогр.

Дюбі Ж. Доба соборів [Текст] : мистецтво та сусп-во 980-1420 рр. : [пер. з фр.] / Жорж Дюбі ; [наук. ред. Д. Степовик]. – К. : Юніверс, 2003. – 320 с. [32] с. іл. – (Історична думка).

Єфремов С. О. Початок нової доби [Текст] : радівська публіцистика : берез.-серп. 1917 / Сергій Єфремов ; [упоряд. М. І. Цимбалюк]. – К. : Просвіта, 2011. – 381 с.

Етнічна історія народів Європи [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 40 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Колесник В. Ф. (голова) та ін.]. – К. : УНІСЕРВ, 2013. – 167 с.

Замаровский В. Спочатку був Шумер [Текст] : наук.-худож. нарис : для серед. шк. віку : пер. із словац. / Войтех Замаровский ; [ред. Є. А. Горева]. – К. : Веселка, 1983. – 207 с. [32] с. іл. : іл.

Кентій А. В. Радянські партизани, 1941-1944 : світло й тіні [Текст] / Анатолій Кентій, Володимир Лозицький. _ К. : Н. Брехуненко, 2010. – 79 с. : іл.

Ковальчук В. ОУН в Центральній, Південній та Східній Україні, 1941-1950-ті рр. [Текст] / Володимир Ковальчук. – К. : Н. Брехуненко, 2011. – 79 с. : іл. – Бібліогр. : с. 68-78.

Кожевніков В. Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги? [Текст] / [В. Кожевніков]. _ К. : Панмедія, 2014. – 63 с. – На тит. арк. авт. не зазнач.

Личковах В. А. Греко-слов’янський діалог культур [Текст] : ст., есеї, акровірші / Володимир Личковах. – Чернігів : Лозовий В. М., 2014. – 111 с. : іл.

Людний Ф. П. Кам’янщина партизанська [Текст] : присвяч. 70-річчю Великої Перемоги / Ф. П. Людний. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 150 с. : іл. – Бібліогр. : с. 149.

Людний Ф. П. Фронтовими дорогами війни [Текст] / Ф. П. Людний. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 511 с. : іл. – Бібліогр. : с. 507.

Малов В. И. Тайны замков и дворцов [Текст] : [Для сред. и ст. шк. возраста] / Владимир Малов ; [ред. Н. А. Галахова]. – М. : Оникс, 2007. – 222 с. : ил. – (Библиотека открытий).

Матвієнко А. А. Михайло Драгомиров [Текст] : іст.-біогр. повість : присвяч. 175-річчю з дня народж. М. І. Драгомирова / А. А. Матвієнко. – К. [та ін.] : Віпол, 2006. – 414 с. [40] с. іл. – (Здобутки краян).

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 6 : Історичні науки [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 11 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голов. ред. В. П. Андрущенко]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 461 с. – Містить бібліогр.

Непомнящий Н. Н. Тайны древних цивилизаций [Текст] / Н. Н. Непомнящий ; [гл. ред. С. Н. Дмитриев]. – М. : Вече, 2001. – 461 с. : ил. – (Все тайны мира).

Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. – 4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – 424 с.

ОУН на Донеччині [Текст] : (зб. док. та матеріалів). Т. 1 / Східноукр. дослідн. центр „Спадщина” ; [упоряд. Добровольський О.Б.]. – Донецьк : Східноукр. дослідн. центр „Спадщина”, 2014. – 351 с. : іл.

Паталєєв О. В. Старий Київ [Текст] : зі спогадів Старого Грішника / О. В. Паталєєв ; [упоряд. О. Друг ; голов. ред. С. Головко]. – Вид. 2-ге, випр. – К. : Либідь, 2013. – 430 [1] с. : іл. – Текст рос., вступ. ст. та прим. укр. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 401-420. – Топонім. покажч. : с. 421-424.

Переяславський літопис [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 4 / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» ; [голов. ред. Коцур В. П.]. – Переяслав-Хмельницький : О. М. Лукашевич, 2013. – 131 с. – Містить бібліогр.

Переяславський літопис [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 5 / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» ; [голов. ред. Коцур В. П.]. – Переяслав-Хмельницький : О. М. Лукашевич, 2014. – 178 с. – Містить бібліогр.

Петров С. С. Оборонні споруди Києва Х-ХІХ ст. у контексті історії міста і загального розвитку військово-фортифікаційної справи [Текст] / Сергій Петров ; [ред. О. Шпак]. – К. : Експрес-Поліграф, 2012. – 447 с. : іл. – Бібліогр. : с. 424-443.

Посівнич М. Р. Роман Шухевич [Текст] : [нарис] / Микола Посівнич ; [ред. А. Л. Зінченко]. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 с. : іл. – (Бібліотека української родини „Стозір’я”. Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – Бібліогр. : с. 61.

Почепцов В. Ф. Визвольний рух на Черкащині на початку ХХ століття  [Текст] / Віктор Почепцов. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 115 с. – Бібліогр. : с. 113-115.

[Сміла]. Історичний екскурс [Текст] : становлення самоврядування у м. Смілі : до 240-річчя надання місту Магдебурзького права / [уклад. Н. О. Карпенко, О. А. Грязнова]. – [Б. м. : б. в., 2013?]. – 15 с. : іл.

Український голокост, 1932-1933 [Текст] : свідчення тих, хто вижив. Т. 10 / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; за ред. Ю. Мицика. – К. : Києво-Могилян. акад., 2014. – 527 с. – Містить бібліогр.

Фест И. К. Гитлер [Текст] : биография. Т. 1 : пер. с нем. / Иоахим К. Фест ; [ред. А. Лукашин]. – Пермь : Алетейа, 1993. – 366 с. – (ХХ век. Фашизм).

Фест И. К. Гитлер [Текст] : биография. Т. 3 : пер. с нем. / Иоахим К. Фест ; [ред. А. Лукашин]. – Пермь : Алетейа, 1993. – 541 с. – (ХХ век. Фашизм). – Библиогр. : с. 473-490.

Хоменко В. М. Земляки [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко]. – К. : Арт Економі, 2015. – 74 с. : іл.

Хоменко В. М. Зона [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко]. – К. : Арт Економі, 2015. – 51 с. : іл. – Бібліогр. : с. 51.

Шамрай М. Г. Етапи державності України [Текст] : (посіб. по спецкурсу для студентів іст. ф-ту) / М. Г. Шамрай ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 7-ме вид. – Черкаси : Видан. від. ЧНУ, 2014. – 202 с. – Бібліогр. : с. 200-202.

Шудря М. Лицарі булави [Текст] : розповіді про укр. гетьманів / Микола Шудря. – К. : Велес, 2009. – 239 с. – (Культурна спадщина України). – Ім. покажч. : с. 211-236.

Юний краєзнавець Черкащини [Текст]. Чис. 7. Тетяна Нераденко. Учнівська археологічна експедиція „Молюхів Бугор” : 15 років у путі. Чис. 8. Дослідження Молюхова Бугра в Малій академії наук України. Чис. 9. Публікації учасників експедиції „Молюхів Бугор” за виступами на краєзавчих конференціях / Черкас. обл. орг. НСК України [та ін.] ; [під ред. Т. М. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 297 с., [12] с. іл. – Містить бібліогр.

Юний краєзнавець Черкащини [Текст]. Чис. 10-11. Дослідження переможців Третього і Четвертого обласних конкурсів юних краєзнавців Черкащини / Черкас. обл. орг. НСК України [та ін.] ; [під ред. Т. М. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 369 с. – Містить бібліогр.

Юний краєзнавець Черкащини [Текст]. Чис. 12. Дослідження переможців П’ятого обласного конкурсу юних краєзнавців Черкащини / Черкас. обл. орг. НСК України [та ін.] ; [під ред. Т. М. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 285 с. – Містить бібліогр.

Юний краєзнавець Черкащини [Текст]. Чис. 13. Туристичні можливості Правобережної Черкащини. Число 14. Краяни і знаменитості Правобережної Черкащини / Черкас. обл. орг. НСК України [та ін.] ; [під ред. Т. М. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 274 с., [18] с. іл. – Містить бібліогр.

Юний краєзнавець Черкащини [Текст]. Чис. 15. Археологія Черкащини / Черкас. обл. орг. НСК України [та ін.] ; [під ред. Т. М. Нераденко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 290 с. : іл. – Містить бібліогр.

Яхно І. В. Журба і радість у долях наших [Текст] : іст. події в долях жителів с. Матусів Шполян. р-ну Черкас. обл. (док., фот., спогади, легенди) / Іван Яхно. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 647 с. : іл. – Бібліогр. : с. 644.

Яхно І. В. Легенди та пейзажі села Матусів [Текст] / Іван Яхно, Ольга Збризька (Яхно). – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 207 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 205.


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Азаренкова Г. М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов, М. І. Гойхман ; [ред. О. П. Яремчук] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 238 с. – Бібліогр. : с. 153-169.

Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського та Миколаївського регіонів [Текст] / [В. М. Бойко, Д. М. Дибченко, Р. М. Олексенко та ін. ; ред. Л. А. Чабак] ; Сівер. ін-т регіон. дослідж., Міжнар. фонд „Відродження”. – Чернігів : Сівер. центр післядипл. освіти, 2014. – 115 с. + 1 електрон. опт. диск. – Бібліогр. : с. 100-103.

Аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. ; ред. Т. Мизгаєва] ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 266 с. – Містить бібліогр.

Барановський О. І. Філософія безпеки [Текст] : монографія. У 2 т. Т. 1. Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів / О. І. Барановський ; [ред. О. В. Жданова] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 831 с.

Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз виконання бюджету за січ.-черв. 2014 р. / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – К. : Нора-Друк, 2014. – 76 с. : іл.

Вчені записки Університету «КРОК» [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 34 / Вищ. навч. закл. «Ун-т економіки та права «КРОК» ; [голов. ред. Акельма В. Г.]. – К. : Ун-т економіки та права «КРОК», 2013. – 369 с. – (Серія «Економіка»). – Містить бібліогр.

Гедз М. Й. Стратегія модернізації регіональних економічних систем: методологія і практика [Текст] : монографія / М. Й. Гедз ; Донец. держ. ун-т упр. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 494 с. : табл. – Бібліогр. : с. 358-381.

Горобчук Т. Т. Мікроекономіка [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Горобчук Т. Т. ; Житомир. інж.-технол. ун-т. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 271 с. – Містить бібліогр.

Екологічні, соціальні та економічні наслідки воєнних дій на сході України та шляхи їхнього подолання [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр. екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – К. : Аспект-Поліграф, 2014. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього середовища” ; №9 (129)). – Містить бібліогр.

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Економіка і управління [Текст]. Вип. 23-24 / Держ. екон.-технол. ун-т трансп. ; [голов. ред. О. В. Ємець]. – К. : РВВ ДЕТУТ, 2013. – 384 с. – Містить бібліогр.

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Економіка і управління [Текст]. Вип. 25 / Держ. екон.-технол. ун-т трансп. ; [голов. ред. О. В. Ємець]. – К. : РВВ ДЕТУТ, 2013. – 334 с. – Містить бібліогр.

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Економіка і управління [Текст]. Вип. 26 / Держ. екон.-технол. ун-т трансп. ; [голов. ред. О. В. Ємець]. – К. : РВВ ДЕТУТ, 2013. – 351 с. – Містить бібліогр.

Козьмук Н. І. Забезпечення ліквідності банківської системи України в сучасних умовах [Текст] : монографія / Н. І. Козьмук, А. Я. Кузнєцова, А. В. Лазня ; [ред. О. П. Яремчук] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 230 с. – Бібліогр. : с. 210-230.

Коломійченко М. Економічне обгрунтування доцільності переходу на опалення твердим біопалевом. Гармонізація українських стандартів та стандартів ЄС [Текст] : посібник / [Коломійченко М., Апальков С., Ігнатенко Т. ; Укр. Пелет. Союз. Міжнар. фонд. „Відродження” та ін.]. – К. : [б. в.], 2014. – 46 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 43.

Кузнєцова А. Я. Реструктуризація банківської системи в Україні [Текст] : монографія / А. Я. Кузнєцова, О. В. Невмержицька, А. В. Лазня ; [ред. О. П. Яремчук] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 215 с. : табл. – Бібліогр. : с. 146-162.

Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. Ф. Куценко ; [ред. Т. Зарембо] ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 254 с. – Бібліогр. : с. 176-178.

Лапко О. О. Сучасні форми небанківського фінансового посередництва [Текст] : навч. посіб. / О. О. Лапко, Т. М. Одінцова, Н. Я. Юрків ; [ред. О. П. Яремчук] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2013. – 286 с. – Бібліогр. : с. 270-273.

Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків [Текст] : монографія / [С. О. Дмитов, М. Г. Дмитренко, С. В. Діденко та ін.] ; за ред. М. Г. Дмитренка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2014. – 302 с. – Бібліогр. : с. 266-274.

Маккормак М. Х. 90 правил ведения бизнеса в эпоху Интернета [Текст] : [пер. с англ.] / Марк Х. Маккормак ; [ред. Е. М. Кострова, О. Р. Каретникова]. – М. : АСТ [и др.], 2003. – 285 с. – (Бизнес для новичков и эспертов).

Мельник Л. Г. Сходження до Утопії, або „Машина часу” М. М. Неплюєва [Текст] : (соц.-екон. аналіз) : [монографія] / Л. Г. Мельник. – Суми : Фоліант, 2013. – 229 с. , [10] с. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 222-225.

[На шляху розвитку сталого споживання та виробництва в Україні] [Текст] : [настанова щодо застосування зелен. закупівель в держ. та приват. секторах економіки : метод. посіб. / Барановська В. Є., Берзіна С. В., Богдан О. Д. та ін. ; під ред. О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна ; Ін-т екол. упр. та раціон. природокористування]. –К. : Інтерсервіс, 2013. – 76 с. : іл.

Наші кошти, наші права [Текст] : Банківські депозити і споживчі кредити : договір між банком і споживачем / Всеукр. федерація споживачів «ПУЛЬС» [та ін.]. – К. : [б. в.], 2013. – 8 с. : іл.

Павелко В. Ю. Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості [Текст] : монографія / В. Ю. Павелко ; Запоріз. Нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : Кругозір, 2014. – 318 с. – Бібліогр. : с. 253-279.

Питання охорони праці у випускних роботах студентів в галузі „природничі науки” [Текст] : (6.040102, 7.04010201, 8.04010201 Біологія ; 6.040101, 7.04010101, 8.04010101 Хімія ; 6.040106 Екологія, охорона навколиш. середовища та збаланс. природокористування ; 7.18010010 Якість, стандартизація і сертифікація) / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Сисоєнко Н. В. та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 107 с. : табл. – Бібліогр. :  с. 95-98.

Реверчук Н.Й. Організація праці [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] /Н. Й. Реверчук, О. С. Дзямулич ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 186 с. – Бібліогр. : с. 184-186.

Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції [Текст] : [монографія / Діброва А. Д., Осташко Т. О., Андрієвський В. Є. та ін.] ; за ред. А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розв. аграр. ринків. – К. : Інтердрук, 2014. – 570 с. : іл. – Бібліогр. : с. 495-521.

Ромащенко К. М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Глобалістика» [Текст] : для підгот. студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / К. М. Ромащенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 46 с. – Бібліогр. : с. 43-46.

Рудницький В. С. Організація і методика аудиту [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Рудницький, З. О. Душко ; [ред. О. В. Жданова] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 479 с. – Бібліогр. : с. 402-404.

Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко ; [ред. Л. І. Малигіна, В. В. Савельєва]. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 261 с. – Бібілогр. : с. 232-238.

Статистичний щорічник Черкаської області за 2012 рік [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В. П. Приймак]. – Черкаси : Голов. упр. статистки, 2013. – 511 с.

Статистичний щорічник Черкаської області за 2013 рік [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В. П. Приймак]. – Черкаси : Голов. упр. статистки, 2014. – 495 с.

Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір [Текст] : монографія / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; за ред. Черевка О. В. – Черкаси : Маклаут, 2014. – 441 с. – Містить бібліогр.

Сухарський В. С. Економічний словник-довідник [Текст] / В. С. Сухарський ; [ред. Б. Є. Будний, Б. С. Легкий]. – Т. : Навч. книга. – Богдан, 2002. – 326 с. : іл. – (Універсальний довідник).

Твердохлібова Д. В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України [Текст] : наук. доп. / Д. В. Твердохлібова ; [ред. І. І. Нестеренко, В. М. Ускова] ; Нац. акад. наук України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К. : Ін-т економіки та прогнозуваннч, 2014. – 109 с.

Торгівля з ЄС в рамках поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі [Текст] : роз’яснення переваг поглибл. та всеосяж зони вільн. торгівлі (3ВТ+) як частина Угоди про асоц. між Україною та ЄС / підгот. М. Хейлієр, В. Пятницький. – [Б. м. : б. в.], 2013. – 18 с.

Фінансова безпека суб’єктів господарювання [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ / О. М. Тридід, О. Б. Жихор, О. О. Другов та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 605 с. – Бібліогр. : с. 604-605.

Хомуляк Т. І. Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. І. Хомуляк ; [ред. О. В. Жданова] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 350 с. – Бібліогр. : с. 297.

Храпко Т. А. Охорона праці в галузі [Текст] : метод. рек. до проведення практ. занять для студ. ден., заоч. та екстернат. форм навчання / Храпко Т. А., Карташова С. А., Жукова Л. Р. ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2013. – 102 с. – Містить бібліогр.

Храпко Т. А. Охорона праці в галузі [Текст] : навч.-метод. посіб. до самост. роботи для студ. ден., заоч. та екстернат. форм навчання / Храпко Т.А., Карташова С.А., Жукова Л.Р. ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2013. – 151 с. – Бібліогр. : с. 148-151.

Черевко О. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України [Текст] : монографія / О. В. Черевко. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 367 с. : табл. – Бібліогр. : с. 314-341.


ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Еволюція влади [Текст] : [Літопис новітньої історії України, 1991-2007 рр.] / Анатолій Горлов, Володимир Королюк, Сергій Лавренюк, Юліана Шевчук. – 2-ге вид., доповн. – К. : Київ. правда, 2008. – 551 с. : іл.

Кожевніков В. Яка національна ідея українців [Текст] : Що таке український націоналізм. Хто такі українські націоналісти / Валентин Кожевніков. – Вид. 3-є, доповн. – К. : Задруга, 2014. – 60 с. : іл.

Коротко про демократію [Текст] : [пер. з англ. / Держ. департамент США, Бюро міжнар. програм ; авт. тексту Г. Чінкотта ; голов. ред. Дж. Клак]. – США : [б. в., 2009?]. – 60 с. : іл.

Обама Б. Президент Барак Обама. Від першої особи [Текст] : [вибр. промови : пер. з англ.] / Барак Обама ; [Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. програм ; голов. ред. М. Д. Фрідмен]. – США : [б. в., 2009?]. – 96 с. : іл.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки [Текст] : аналіт. доп. Нац. ін-ту стратег. дослідж. до позачерг. Послання Президента України до Верховної Ради України / [Нац. ін-т стратег. дослідж. ; голов. ред. Горбулін В. П.]. – К. : НІСД, 2014. – 147 с. – Містить бібліогр.

Україна 2014-2015: долаючи виклики [Текст] = Ukraine 2015-2015: overcoming challenges (аналітичні оцінки) / [Ю. Якименко, А. Биченко, В. Замятін та ін. ; ред. А. Стецьків та ін.]. – К. : [б. в.], 2015. – 56 с. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Текст укр., англ.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Волік В. В. Державна політика в галузі міського транспорту : правові засади формування та реалізації  [Текст] : монографія / В. В. Волік ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг : Кальміус, 2014. – 373 с.

Годованець В. Ф. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. Ф. Годованець, А. С. Головін ; [ред. В. Д. Бондар]. – К. : Персонал, 2011. – 385 с.

Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст] зб. наук. пр. Вип. 65 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [голов. і наук. ред. І. О. Кресіна]. – К. : Ін-т держ. і права, 2014. – 408 с. – Містить бібліогр.

Государственное право зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Н. В. Мишина, В. А. Михалев, В. А. Куранин, Д. Е. Волкова ; [ред. М. И. Ромась] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – К. : Юринком Интер, 2012. – 412 с.

Дмитрук М. М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині [Текст] : автореф. дис. …  канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дмитрук Михайло Михайлович ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О. : Фенікс, 2012. – 20 с. – Містить бібліогр.

Ивахин А. Е. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб [Текст] : [по материалам открытой печати и лит.]. Т. 4. / Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. – (2-е изд., стер.). – К. : КНТ, 2008. – 431 с.

Ивахин А. Е. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб [Текст] : [по материалам открытой печати и лит.]. Т. 5. / Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. – (2-е изд., стер.). – К. : КНТ, 2009. – 482 с.

Костюченко О. Є. Механізм адміністративно-правового регулювання фінансової безпеки в Україні : теоретико- інструментальний аналіз [Текст] : монографія / О. Є. Костюченко ; [ред. О. П. Яремчук] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 371 с. – Бібліогр. : с. 341-367.

Полянська Г. С. Криміналістична діагностика у розкритті та розслідуванні злочинів [Текст] : монографія / Полянська Г. С. ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг : Кальміус, 2015. – 197 с. – Бібліогр. : с. 168-197.

Процесуальні документи у кримінальному провадженні [Текст] : зразки, роз’яснення : [наук.-практ. посіб.] : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / [В. В. Городовенко, В. О. Гринюк, О. П. Кучинська та ін.] ; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. шк. суддів України. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 545 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 10-11’2014).

Україна. Верховний Суд. Пленум. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (Кримінальне право України) : 1973-2014 рр. [Текст] : станом на 20.10.2014 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [упоряд. Кононенко Ю. С., Сокуренко О. М.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 306 с.

Україна. Закони. Господарський кодекс України [Текст] : [станом на 16 січ. 2003 р.]. – №51 (623). – К. : Київ. правда, 2003. – 194 с.

Україна. Закони. Закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [Текст] : за станом на 4 груд. 2014 р. / Верховна Рада Україна. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – 22 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про культуру [Текст] : за станом на 18 груд. 2014 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – 22 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про поштовий зв’язок [Текст] : за станом на 30 груд. 2014 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – 21 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про прикордонний контроль [Текст] : станом на 22 січ. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам вид-во, 2015. – 27 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закони України „Про благодійну діяльність та благодійні організації”, „Про волонтерську діяльність” [Текст] : за станом на 20 листоп. 2014 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – 27 с.

Україна. Закони. Закони України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, „Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” [Текст] : за станом на 6 листоп. 2014 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – 16 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 17 листоп. 2014 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2014. – 169 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №12/2014). – Вид. з швидкозшивачем. – Алф.-предм. покажч. : с. 140-168.

Україна. Закони. Кримінальний кодекс України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 25 груд. 2014 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2015. – 351 с. – (Кодекси України ; №1 / 2015). – Вид. з швидкозшивачем. – Алф.-предм. покажч. : с. 284-348.

Україна. Закон. Сімейний кодекс України [Текст] : зі змінами та доповн. : станом на 15 жовт. 2014 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2014. – 132 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №11 / 2014). – Вид. з швидкозшивачем. – Алф.-предм. покажч. : с. 112-130.

Шелухін О. М. Правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки [Текст] : монографія / О. М. Шелухін. – Донецьк : Кальміус, 2014. – 258 с.

Шкляр С. В. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами антимонопольного комітету України [Текст] : монографія / Шкляр Сергій Володимирович. – К. : Юстініан, 2015. – 195 с. – Бібліогр. : с. 167-183.


ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Бондаренко О. М Методичні вказівки „Організація самостійної роботи з безпеки життєдіяльності” [Текст] : для студентів ВНЗ всіх форм навчання / Бондаренко О. М. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 202 с.

Веденеев Д. В. Закулисный актер истории [Текст] : очерки истории разведки и контрразведки / Д. В. Веденеев, Д. В. Будков.- К. : К.И.С., 2015. – 390 с. : ил. – (Тайные войны: история и современность ; кн. 10).

У війні за Україну [Текст] / Всеукр. об-ня «Свобода» ; [упоряд. Г. Чорна . – [Б. м.?]. : Новий друк, 2014. – 98 с.: іл.

Філіповский О. В. Безпека життєдіяльності [Текст] : словник-довідник : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / О. В. Філіповський ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи.- К. : УБС НБУ, 2013. – 407 с. – Бібліогр. : с. 405-407.


КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої літератури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 30 / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. ; [редкол.: Чернець В. Г. (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – 378 с. – Містить бібліогр.

Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство [Текст] = International Journal. Culturology. Philology. Musicology [зб. наук. пр.]. Вип. 2 (1) / Нац. акад. керівн. кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. муз. акад. ; [редкол.: Герчанівська П. Е. (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2014. – 265 с. – Містить бібліогр.

Основи культурології: опорний конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. та ред.] А. О. Овчаренко, Л. Я. Самойленко, В. П. Ткаченко. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 403 с.


НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Г. М. Азаренкова, Л. І. Юрченко, С. В. Шубіна та ін.] ; за ред. Г. М. Азаренкової ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 223 с. – Містить бібліогр.

Наука: теорія та практика [Текст] : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., [Черкаси], 16-18 жовт. 2014 р. / Черас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [за заг. ред. Мігус І. П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 290 с. – Містить бібліогр.

Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 10 / Нац. акад. наук України ; [голов. ред. Я. С. Яцків]. – К. : Академперіодика, 2014. – 99 с. – Містить бібліогр.


ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Актуальні питання розвитку освіти: психолого-педагогічні аспекти [Текст] : монографія / Десятов Т. М., Захарченко С. О., Герасімова Н. Є. [та ін.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 191 с. – Бібілогр. : с. 191.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 13 (306). Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 151 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 17 (310). Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 152 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 21 (314). Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 152 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 24 (317). Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 151 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 26 (319). Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 152 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 28 (321). Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 152 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 30 (323). Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 151 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 34 (327). Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 150 с. – Містить бібліогр.

Гіптерс З. В. Економічна освіта і дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століть) [Текст] : монографія / З. В. Гіптерс ; [наук. ред. Г. П. Васянович] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Ун-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2014. – 479 с. : іл. – Бібліогр. : с. 326-374.

Докукіна О. М. Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку [Текст] : метод. рек. /Докукіна О. М., Кравченко Т. В., Павицька К. М. ; [ред. О. О. Калашник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 51 с. – Бібліогр. : с. 51.

Докукіна Ю. Є. Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : навч.-метод посіб. / [Ю. Є. Докукіна, Г. А. Коломоєць, М. В. Тимчик ; за ред. М. В. Тимчика] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 17’ с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 163-171.

Донник О. А. Англійська мова. Семестровий контроль [Текст] : [метод. посіб.] : 5-11 кл. / Олена Донник ; [ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Бондаренко]. – К. : Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2015. – 110 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – Бібліогр. : с. 110.

Журба К. О. Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи [Текст] : метод. рек. /Журба К. О., [ред. О. О. Калашник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград-Імекс-ЛТД, 2014. – 70 с. – Містить бібліогр.

Зубалій М. Д. Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, В. І. Мудрік ; за ред. М. Д. Зубалія] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 171 с. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр. : с. 155-171.

Івашковський В. В. Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик ; за ред. М. Д. Зубалія] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 171 с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 150-157.

Концепція географічної освіти в основній школі [Текст] / [О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна та ін. ; за ред. О. М. Топузова та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2014. – 29 с.

Кохно Т. Н. Формування читацьких навичок на уроках літературного читання у 3 класі [Текст] : метод. рек. / [Кохно Т. Н. ; ред. Бартош С. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2014. – 51 с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 51.

Крокуємо у майбутнє: освіта Черкащини [Текст] / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд. Т. Федорова]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 43 с. : іл.

Кузьменко В. В. Формування наукової картини світу учнів : від витоків до сьогодення [Текст] : монографія / Кузьменко Василь Васильович. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2014. – 719 с. – Містить бібліогр.

Кучай Т. П. Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів у країнах ЄС, США та Канади [Текст] : навч. посіб. / Кучай Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 47 с. – Бібліогр. : с. 42047.

Кучай Т. П. Періодизація підготовки майбутніх учителів початкових класів у Японії [Текст] : навч. посіб. / Кучай Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2012. – 46 с. – Бібліогр. : с. 45-46.

Кучай Т. П. Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної японської культури виховання [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Кучай ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 99 с.

Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного екзамену [Текст] : галузь знань 1801 „Специф. Категорії”, спец. 818010020 „Упр. навч. закл.” ОКР магістр / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; ННІ пед. освіти, соц. роботи і мистецтва ; [авт.-уклад. Цимбал О. Ю.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 23 с. – Бібліогр. : с. 17.

Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : метод. рек. / [А. Г. Гуралюк, О. В. Діденко, Г. В. Єльникова та ін. ; за наук. ред. Л. А. Карташової] Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – К. : Поліграфсервіс, 2014. – 790 с. – Бібліогр. : с. 69-73.

Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти ; [редкол. : Радкевич В. О. (голова) та ін.] – К. : Поліграфсервіс, 2014. 0 207 с. – Містить бібліогр.

Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка [Текст] : [зб. наук. пр.] №7 / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; голов. ред. В. Радкевич. – К. : Поліграфсервіс, 2014. – 95 с. – Містить бібліогр.

Оржеховська В. М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : навч.-метод. посіб. / Оржеховська В. М., Федорченко Т. Є. ; [ред. В. Г. Кошова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 171 с. – Бібліогр. : с. 168-171.

Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників [Текст] : метод. посіб. / [Горпинюк В. П., Докуніна О. М., Кравченко Т. В. та ін. ; за заг. ред. Т.В. Кравченко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 267 с. – Містить бібліогр.

Повалій Л. В. Професійне самовизначення старшокласників [Текст] : метод. рек. / Повалій Л. В., Мачуська І. М. ; [ред. О. О. Калашник] ; Нац. акад. пед наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 51 с. – Бібліогр. : с. 26-27.

Полонська Т. К. Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи [Текст] : [метод. рек.] / Тамара Полонська ; [ред. Бартош С. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2014. – 79 с. – Бібліогр. : с. 78-79.

Пустовіт Н. А. Формування екологічно доцільної поведінки школярів [Текст] : наук.-метод. посіб. / Пустовіт Н. А., Колонькова О. О., Пруцакова О. Л. ; [ред. О. О. Калашник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 139 с. – Бібліогр. : с. 134-139.

Пустовіт Н.А. Школа екологічного вчинку [Текст] : (метод. рек. для вчителів, клас. керівників) / Пустовіт Н. А., Колонькова О. О., Пруцакова О. Л. ; [ред. С. М. Бронза] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 35 с. – Бібліогр. : с. 35.

Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку [Текст] : навч. посіб. / Пустовіт Н. А., Колонькова О. О., Пруцакова О. Л. ; [ред. О. О. Калашник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 115 с. : іл. – Бібліогр. : с.115.

Стратегія ЄЕК ООН освіти для збалансованого розвитку [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – К. : Аспект-Поліграф, 2014. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Екологічна освіта та виховання” ; №7 (127)).

Тарара А. М. Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. М. Тарара ; [ред. Бартош С. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2014. – 133 с. : іл. – Бібліогр. : с. 133.

Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи [Текст] : метод. посіб. / [Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова та ін. ; ред. О. О. Калашник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 155 с. – Бібліогр. : с. 150-155.

Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи [Текст] : монографія [Бібік Н. М., Вашуленко М. С., Мартиненко С. В. та ін. ; ред. Бартош С. В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2014. – 345 с. – Містить бібліогр.

Чорна К. І. Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності [Текст] : метод. рек. / Чорна К. І. ; [ред. О. О. Калашник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 71 с. – Бібліогр. : с. 71.

Шамрай О. Г. Краєзнавство і навчально-виховний процес [Текст] : метод. посіб. /

О. Г. Шамрай ; Нац. спілка краєзнавців України, Обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Кам’ян. рай. гром. орг. «Спілка краєзнавців». – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 79 с., [6] с. іл. – Бібілогр. : с.77-78.

Шкільна І. М. Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності [Текст] : метод. рек. / Шкільна І. М. ; [ред. О. О. Калашник] ; Нац. акад. пед. наук України., Ін-т проблем виховання. – Кировоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 31 с. : Бібліогр. : с. 31.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] №1 (25), май 2014 / [сост. Дашковский А. Н.]. – Черкассы : [б. и.], 2014. – 50 с. : ил.

Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] №1 (27), март 2015 : 28 чемпионат Украины по решению шахмат. композиций, Черкассы, 26-28 сент. 2014 г. / [сост. Дашковский А. Н.]. – Черкассы : [б. и.], 2015. – 36 с. : ил. – На обл. назв. : Однажжды в Черкассах…

Всеукраїнське свято богатирської сили на призи пам’яті Івана Піддубного [Текст] : с. Красенівка [Черкас. обл.], 23 серп. 2014 р. / Чорнобаїв. райдержадмін., Чорнобаїв. райрада, Красенів. сільрада. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 36 с. : іл.

Дашковский А. Н. Занимательная коспозиция [Текст] : (шутки, юморески, головоломки) / Дашковский А. Н. – Черкассы : Areon, 2014. – 105, [1] с. : ил.

Миниатюры (Черкасская область) [Текст] / [cост. Дашковский А. Н.] ; под общ. ред. Е. М. Богданова. – Черкассы : [б. и.], 2010. – 67 с. : ил.

Коломин Л. З. Растягивайся, расслабляйся, худей! Калланетика для идеальной фигуры [Текст] / Леонид Коломин ; [гл. ред. М. В. Смирнова]. – СПб. : Нев. П  роспект, 204. – 154 с. : ил. – (Эффект за 15 минут).

Олексієнко Я. І. Основні чинники здорового способу життя молоді [Текст] : навч.-метод. посіб. / Олексієнко Я. І., Дудник І. О., Курінна В. В. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 175 с. – Бібліогр. : с. 168-175.

Чайлдерс Г. Великолепная фигура за 15 минут в день [Текст] : [пер. с англ.] /Грир Чайлдерс. – 5-е изд. – Минск : Попурри, 2002. – 207 с. : ил. – (Серия „Здоровье в любом возрасте”).


ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Васильчук М. М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ – ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / Микола Васильчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Коломия : Вік, 2012. – 217 с. : іл. – (Коломийська бібліотека ; вип. 12). – Бібліогр. : с. 164-187.

Гулько Л. П. Миколаївська гражданська друкарня [Текст] : іст.-бібліогр. нариси / Лідія Гулько. – Миколаїв : І. Гудим, 2014. – 243 с. : іл. – Містить бібліогр.

Толочко П. П. Давньоруські літописи і літописці, Х-ХІІІ ст. [Текст] : [монографія] / П. П. Толочко ; НАН України, Ін-т археології. – К. : Наук. думка, 2005. – 363 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 351-362.

Черниш Н.І. Основи бібліології [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. закл. освіти, які навчаються за спец. „Видавн. справа та редагування”] / Наталія Черниш ; [ред. Л. Дячишин]. – К. : Наша культура і наука, 2014. – 219 с. : іл. – Містить бібліогр.

Черниш Н. І. Основи культури видання [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів спец. „Видавн. справа та редагування” / Наталія Черниш ; [ред. Е. Бурда]. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2013. – 143 с. – Містить бібліогр.


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : ІІ Краєзнав. читання пам’яті П. Тронька : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20 листоп. 2013 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України [та ін.] ; [за ред. Реєнта О. П.]. – К. : Фоліант, 2014. – 237 с. – Містить бібліогр.

Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] : сред. табл. Вып. 6, З Ж/О Техника. Технические науки / [А. Д. Волкова, С. Е. Головина, Л. З. Гуревич и др. ; гл. ред. Э. Р. Сукиасян] ; Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. – М. : Пашков дом, 2013. – 783 с. – Алф.-предм. указ. : с. 472-779.

Всеукраїнський день бібліотек новий формат [Текст] : метод. рек. для регіон. від-нь і колект. членів Укр. бібл. асоц. / Укр. бібл. асоц ; [авт.-уклад. Попова Н. Ф. ; редкол. : Пашкова В. С., Сошинська Я. Є., Шевченко І. О.]. – К. : Самміт-Книга, 2010. – 51 с. : іл. – Містить бібліогр.

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст]. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс : стан, перспективи створення та забезпечення доступу / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. П. І. Рогова]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 596 с. – Бібліогр.: с. 572-592.

Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек [Текст] / [Укр. бібл. асоц. та ін.]. – [Б. м. : б. в., 2014?]. – 80 с.


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 27 (320). Серія: Філологічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – К. : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 142 с. – Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. [Вип.] 40 (333). Серія: Філологічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Кузьмінський А. І.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 149 с. – Містить бібліогр.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство) [Текст] : до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка та 25-річчя каф. стилістики укр. мови : [зб. наук. пр.]. Вип. 5 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [за ред. Л. І. Мацько]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 372 с. – Містить бібліогр.


МОВОЗНАВСТВО


Англійсько-український, українсько-англійський словник [Текст] = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : [близько 40000 слів та словосполучень : посіб. для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закл. / упоряд. С. А. Коваль та ін. ; під заг. ред. В. Т. Бусла]. – Ірпінь : Перун, 1994. – 441 с. – Містить бібліогр.

Бублейник Л.В. Вибрані праці [Текст] / Людмила Бублейник ; [упоряд. Муляр С. П., Оляндер Л. К.]. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 706 с. – Містить бібліогр.

Інноваційні методики у викладанні іноземних мов [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами І наук.-практ. семінару, Черкаси, 29-30 верес. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. фонетики і граматика англ. мови ; [відп. ред. Кравченко Т. М.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 39 с. – Містить бібліогр.

Китайско-русско-английский словарь [Текст] = A pocket chinese-russian-english dictionary : сост. по граф. системе Розенберга / [англ. текст] Джона С. Барлоу ; [гл. ред. Ю. А. Сандулов]. – СПб. [и др.] : Феникс, 2001. – 414 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

Кожевніков В. Сувора розмова про „язик” і мову [Текст] / Валентин Кожевніков. – К. : [б. в.], 2013. – 64 с.

Термінологічний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 (2) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; [голов. ред. П. Ю. Гриценко]. – К. : Ін-т укр. мови НАНУ, 2013. – 207 с.

Українська мова [Текст] : посіб. для абітурієнтів. У 2 ч. Ч. 1 / Л.П. Боть, З.М. Денисенко, О. М. Красовська, Г. А. Ярмоленко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 99 с.

Українська наукова термінологія [Текст]. №4 : зб. матеріалів наук.-практ. конф. „Українська наукова термінологія. Природничі науки”, Київ, 2 листоп. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Наук.-виробн. п-во „Вид-во «Наук. думка» НАН України”. – К. : Наук. думка, 2012. – 101 с. – Містить бібліогр.

Формування іншомовної соціокультурної компетентності старшокласників у процесі роботи з автентичними текстами для читання та аудіювання (англійська і французька мови) [Текст] : [навч. посіб. / Бугаєва С., Кузьменко К.. Купісовська Т. та ін.] ; за заг. ред. Ю. А. Пономарьової, О. М. Шерстюк ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – К. : Ленвіт, 2014. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка журналу „Іноземні мови” ; 4 (80)). – Дод. до наук.-метод. журн. „Іноземні мови”.

Валдавина С. Э. Учебник английского языка для студентов юридических специальностей [Текст] / С. Э. Валдавина, Л. В. Кузнецова. – М. : ГИС, 2003. – 351 с. – На обл. назв. : English for Law students.


ФОЛЬКЛОР


Казки Буковини ; Казки Верховини [Текст] / [записав та упоряд. М. Г. Івасюк ; худож. Є. Т. Удін]. – Ужгород : Карпати, 1968. – 223 с. : іл.

Легенди і перекази Городищини [Текст] / [упоряд. Горідько Т. М.]. – Черкаси : Інтроліга-ТОР, 2014. – 47 с.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Александрович Т. З. Поетика прози Григорія Сковороди [Текст] : монографія / Тетяна Александрович, Микола Корпанюк ; [відп. ред. Коцур В. П.] ; ДВНЗ „Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2011. – 269 с. – Бібліогр. : с. 185-218. – Покажч. імен та назв : с. 219-233.

Брижицька С. А. Подія на Чернечій і долі людей [Текст] : про заміну чавун. хреста на могилі Т. Шевченка : [до 90-річчя заміни чавун. хреста на могилі Т. Шевченка] / Світлана Брижицька ; [відп. ред. Третяков О.] ; Шевченків. нац. заповідник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2013. – 199 с. : іл. – Бібліогр. : с. 183-196.

Васильчук М. М. Профілі. Література і краєзнавство [Текст] : [зб. ст.] / Микола Васильчук. – Коломия : Вік, 2012. – 399 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 391-396.

Васильчук М. М. Scripta manent (написане зостається) [Текст] : [зб. ст.] / Микола Васильчук. – Коломия : Вік, 2013. – 216 с. : іл. – (Коломийська бібліотека ; вип. 18).

Васильчук М. М. Сліди на бруківці [Текст] : [зб. ст.] / Микола Васильчук ; [ред. М. Савчук]. – Коломия : Вік, 2012. – 169 с. – (Коломийська бібліотека ; вип. 14).

Волинь філологічна: текст і контекст. Мова і вірш [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філол. та журналістики ; [упоряд. Т. П. Левчук ; редкол.: Аркушин Г. Л. та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – 349 с. – Містить бібліогр.

Гетьманець М. Ф. «Слово о полку Ігорєвім» у школі [Текст] : [посібник] / Михайло Гетьманець. – Суми : Собор, 2001. – 135 с. – Містить бібліогр.

Життєві жнива Миколи Шудрі [Текст] : спогади / [упоряд. Н. Сидоренко, Є. Щудря]. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2014. – 203 с., [24] с. іл.

Жулинський М. Г. Шевченко: повернення в „нашу Україну” [Текст] : [до 200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка] / Микола Жулинський. – К. : [б. в.], 2014. – 79 с. : іл. – Містить бібліогр.

Лебединская Т. Есть ли у него перстень „Святых Кирилла и Мефодия”? [Текст] / Татьяна Лебединская. – Черкассы : Толкушин О. Г., [2014?]. – 17 с.

Лермонтовский альманах [Текст] : сб. материалов, посвящ. 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова / [ ред. В. А. Корсаков, О. К. Савкович]. – К. : [б. и.], 2014. – 96 с. : ил. – (Библиотечка журнала «Русская школа» ; вып. 2).

Матеуш В. О. Елід: енциклопедознавство, література і дійсність [Текст] : [дослідж., роздуми] / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2014. – 130 с.

Матеуш В. О. Історичний двохтисячний рік [Текст] : [спогади, роздуми] / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2008. – 47 с.

Матеуш В. О. Качуровський, Сорока та інші [Текст] : [критика] / Віталій Матеуш. _ Хмельницький : Вид-во Цюпак, 2007. – 47 с. : іл.

Матеуш В. О. Коли буде Міжнародна Шевченківська премія? [Текст] : [роздуми] / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Евріка, 2001. – 51 с. : іл. – Містить бібліогр.

Матеуш В. О. Матеріалізм. Роздуми про світогляд Тараса Шевченка [Текст] : [роздуми] / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Евріка, 2001. – 51 с. : іл.

Матеуш В. О. Павло Загребельний і гамбурзький рейтинг [Текст] : [критика] / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Вид-во Цюпак, 2007. – 47 с. : іл.

Матеуш В. О. Павло Тичина та сучасні проблеми [Текст] : [роздуми] / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Евріка, 2001. – 51 с. : іл.

Матеуш В. О. Слідами алхіміка Парандовського [Текст] : [критика] / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Вид-во Цюпак, 2007. – 43 с. : іл.

Матеуш В. О. Тарас Шевченко з нами [Текст] : [роздуми] / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Евріка, 2001. – 51 с. : іл.

Матеуш В. О. Філософія літератури [Текст] : закономірності літературознавства і літератур. творчості : [дослідж., роздуми]. / Віталій Матеуш. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2013. – 207 с.

Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» [Текст] : монографія / [Філоненко С., Береза І., Гурдуз А. та ін. ; за заг. ред. С. В. Підопригори ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 305 с. – Містить бібліогр.

Тарас Шевченко [Відеозапис] : докум. фільм-трилогія : 200-річчю від дня народж. присвяч. / Центр розвитку сучас. мистецтва ; авт. сценарію П. Мовчан ; текст читав М. Войчук ; режисер Д. Ломачук ; ред. Т. Негрій. – [К]. – Всеук. т-во «Просвіта» [та ін.], [2014?]. – 1 електрон. опт. диск (DVD ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х13,5 см. – Назва з контейнера.

Тарас Шевченко в просторі сучасної культури [Текст] : зб. наук. ст. / Нац. парлам. б-ка України ; [матеріали зібрала З. Савіна ; упоряд. С. Басенко ; редкол.: Т. Вилегжаніна (голова) та ін.]. – К. : НПБУ, 2014. – 103 с. – Містить бібліогр.

Чистяк Д. О. Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії М. Метерлінка [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук. : 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ЛОГОС, 2012. – 18 с. – Містить бібліогр.

Шевченкова скарбниця [Текст] : матеріали І-го Всеукр. з’їзду музей. працівників, присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка та актуалізації вшанування пам’яті Великого Кобзаря напередодні його 200-літнього ювілею / Черкас. обл. краєзн. музей ; [відп. ред. В. І. Нестеренко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 186 с. – Містить бібліогр.

Яковина О. П. Метафізика в поезії. Україна XVII століття [Текст] = Metaphysics in the poetry. Ukraine of the 17 ht century : [монографія] / Оксана Яковина ; [наук. ред. М. Сулима] ; Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – Л. : Опілля-Л, 2010. – 215 с. – (Скарбниця Опілля : Освіта і наук). – Бібліогр. : с. 198-209. – Ім. покажч. : с. 210-215.

Яковина О. П. Тарас Шевченко: істина – некомунікативна реальність [Текст] / Оксана Яковина, Олександр Слободян. – К. : Києво-Могилян акад., 2013. – 311 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 301-309.


МИСТЕЦТВО


Авдеенко С. И. Александр Тышлер и Украина [Текст] / Сергей Авдеенко.- Мелитополь : Издат. дом Мелитоп. гор. тип., 2014. – 65 с. : ил. – Библиогр. : с. 65.

Андронов С. А. Рембрандт [Текст] : [о социал. сущности творчества художника] / С. А. Андронов ; [науч. ред. Ю. И. Кузнецов]. – М. : Знание, 1978. – 111 с. : ил. – Библиогр. : с. 111.

Геометрическая резьба по дереву [Текст] : метод. рекомендации / М-во нар. образования Удмурт. АССР, Республик. ин-т усовершенствования учителей ; [сост. Перескоков С. А.]. – Ижевск : ИПО Госкомиздата УАССР, 1990. – 14 с. [5] с. ил. : ил.

Микола Дацик. Композиоор, педагог, диригент [Текст] / [ред.-уклад. Б. Столярчук]. – Рівне : О. Зень, 2014. – 255 с. : іл. – Міфстить бібліогр.

Дживелегов А. К. Леонардо да Винчи [Текст] / А. Дживелегов ; [ред. Г. П. Перепелкина]. – 3-е изд. – М. : Искусство, 1974. – 203 с. [8] с. ил. – (Серия „Жизнь в искусстве”).

Заречный И. С. Скульптор Игорь Заречный [Текст] / [Заречный И. С.]. – К. : Ред. журн. „Охорона праці”, 2013. – 160 с. : ил. – На тит. л. авт. не указан.

ЗЕМЛЯ в кадрі Бориса Косарева [Образотворчий матеріал] = Borys Kosarev’s viev of EARTH : [ВУФКУ-90 років : фотоальбом] / Нац. центр О. Довженка. – К. : Майстер кн., 2011. – 158 с. : іл. – (Кінооко). – Текст укр., англ.

Юрій Іллєнко [Відеозапис] = Yrii Illienko : зб. кенематогр. творів. Фільм 1. Тіні забутих предків = Shadows of Forgotten Ancestors / авт. сценарію С. Параджанов, І. Чендей ; режисер-постановник С. Параджанов ; у ролях : І. Миколайчук, І. Дзюра, Л. Кадочнікова [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 96 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1964 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Юрій Іллєнко [Відеозапис] = Yrii Illienko : зб. кенематогр. творів. Фільм 2. Вечір на Івагна Купала = The Eve of Ivan Kupala / авт. сценарію Ю. Іллєнко ; режисер-постановник Ю. Іллєгко ; у ролях : Л. Кадочнікова, Б. Хмельницький, Є. Фрідман [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. «Нац. центр О. Довженка». – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 72 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1968 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Юрій Іллєнко [Відеозапис] = Yrii Illienko : зб. кенематогр. творів. Фільм 3. Білий птах з чорною ознакою = The White Bird With a Black Mark / авт. сценарію Ю. Іллєнко, І. Миколайчук ; режисер-постановник Ю. Іллєнко ; у ролях : Л. Кадочнікова, І. Миколайчук, Б. Ступка [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 97хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1970 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Юрій Іллєнко [Відеозапис] = Yrii Illienko : зб. кенематогр. творів. Фільм 4. Лісова пісня. Мавка = The Forest Song. Mavka / авт. сценарію Ю. Іллєнко ; режисер-постановник Ю. Іллєнко ; у ролях : Л. Єфіменко, В. Кремльов, М. Булгакова [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 82 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1980 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Юрій Іллєнко [Відеозапис] = Yrii Illienko : зб. кенематогр. творів. Фільм 5. Легенда про княгиню Ольгу = The Legend of Princess Olha / авт. сценарію Ю. Іллєнко ; режисер-постановник Ю. Іллєнко ; у ролях : Л. Єфіменко, Л. Сердюк, В. Іванов [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 128 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1983 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Юрій Іллєнко [Відеозапис] = Yrii Illienko : зб. кенематогр. творів. Фільм 6. Лебедине озеро. Зона = Swan Lake. The Zone / авт. сценарію С. Параджанов, Ю. Іллєнко ; режисер-постановник Ю. Іллєнко ; у ролях : В. Соловйов, Л. Єфіменко, М. Булгакова [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 97 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1964 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Юрій Іллєнко [Відеозапис] = Yrii Illienko : зб. кенематогр. творів. Фільм 7. Криниця для спраглих = Well for the Thirsty / авт. сценарію І Драч ; режисер-постановник Ю. Іллєнко ; у ролях : Д. Мілютенко, Л. Кадочникова, Н. Алісова [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. «Нац. центр О. Довженка». – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 71 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1965 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

История зарубежного искусства [Текст] : [учеб. для уч-ся сред. художеств. заведений] / Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобраз. искусств ; подред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. – Изд. 3-е, доп. – М. : Изобраз. искусство, 1983. – 352 с. [136] с. ил. – Библиогр. : с. 330-342.

Колесник Л. Янголята Святого Миколая [Текст] : навч.-метод. посіб. / Лідія Колесник. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 28 с. : іл. – (Серія «Майстерня творчості»).

Іван Миколайчук [Відеозапис] = Ivan Mykolaichuk : зб. кінематограф. творів. Фільм 1. Сон = A Dream / авт. сценарію Д. Павличко ; режисер-постановник В Денисенко ; у ролях : І. Миколайчук, Ю. Леонтьєв, Д. Мілютенко [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 91 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1964 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Іван Миколайчук [Відеозапис] = Ivan Mykolaichuk : зб. кінематограф. творів. Фільм 2. Тіні забутих предків = Shadows of Forgotten Ancestors / авт. сценарію С. Параджанов, І. Чендей ; режисер-постановник С. Параджанов ; у ролях : І. Миколайчук, І. Дзюра, Л. Кадочникова [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 96 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1964 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Іван Миколайчук [Відеозапис] = Ivan Mykolaichuk : зб. кінематограф. творів. Фільм 3. Камінний хрест = The Stone Cross / авт. сценарію І. Драч ; режисер-постановник Л. Осика ; у ролях : Д. Ільченко, Б. Брондуков, І. Миколайчук [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 77 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., чорно-білий ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1968 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Іван Миколайчук [Відеозапис] = Ivan Mykolaichuk : зб. кінематограф. творів. Фільм 4. Анничка = Annychka / авт. сценарію Б. Загорулько, В. Івченко ; режисер-постановник Б. Івченко ; у ролях : Л. Чорновол-Румянцева, Г. Григоріу, І. Миколайчук [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 84 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., чорно-білий ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1968 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Іван Миколайчук [Відеозапис] = Ivan Mykolaichuk : зб. кінематограф. творів. Фільм 5. Комісари = Commissars / авт. сценарію Б. Тарасенко, М. Мащенко ; режисер-постановник М. Мащенко ; у ролях : К. Степанков, І. Миколайчук, Ф. Панасенко [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 74 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., чорно-білий ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1970 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Іван Миколайчук [Відеозапис] = Ivan Mykolaichuk : зб. кінематограф. творів. Фільм 6. Білий птах з чорною ознакою = The White Bird with a Blak Mark / авт. сценарію Ю. Іллєнко, І. Миколайчук ; режисер-постановник Ю. Іллєнко ; у ролях : Л. Кадочнікова, І. Миколайчук, Б. Ступка [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 97 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1968 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Іван Миколайчук [Відеозапис] = Ivan Mykolaichuk : зб. кінематограф. творів. Фільм 7. Пропала грамота = The Lost Petition / авт. сценарію І. Драч ; режисер-постановник Б. Івченко; у ролях : І. Миколайчук, Л. Вакула, Ф. Стригун [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 74хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1972 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Іван Миколайчук [Відеозапис] = Ivan Mykolaichuk : зб. кінематограф. творів. Фільм 8. Вавілон ХХ = Babylon XX / авт. сценарію В. Земляк, І. Миколайчук ; режисер-постановник І. Миколайчук ; у ролях : Л. Поліщук, І. Миколайчук, Л. Сердюк [та ін.] ; Київ. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [до зб. в цілому] голов. упоряд. „Нац. центр О. Довженка”. – К. : Інформ. бізнес. системи і телекомунікації, 2010. – 95 хв. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : звук., кольор. ; у контейнері 19х14 см. – (Класика українського кінематографа). – Фільм вийшов на екрани у 1979 р. – Назва з контейнера. – Субтитри укр., рос., англ. – 1 диск в контейнері. – 8 контейнерів у футлярі.

Мистецтвознавчі записки [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 23 / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. ; [голов. ред. В. Я. Редя]. – К. : Міленіум, 2013. – 230 с. – Містить бібліогр.

Музикознавча дука Дніпропетровщина [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 8. / Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетр. консерваторія ім. М. Глінки ; [редкол. : Новіков Ю. М. (голова) та ін.]. – Д. : Ліра, 2013. – 174 с. – Містить бібліогр.

Народний костюм як виразник національної ідентичності [Текст] : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., [Київ, 16-17 листоп. 2006 р.] / Музей укр. нар. декор. мистецтва [та ін.] ; за ред. М. Селівачова ; [упоряд. Л. Білоус та ін.]. – К. : ХІК, 2008. – 301 с., [8] с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Нечепа В. Г. Рід козацький величавий [Текст] / Нечепа Василь Григорович ; упоряд. Нечепа В. Г. ; [ред. Клочан Л. М.].- К. [та ін.] : Емма, 2011. – 559 с. : іл.

Олексенко В. А. Кольоролівець-70&... [Образотворчий матеріал] : графіка : персон. худож. вист. [буклет] / Віктор Олексенко. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 1 арк.

Петрова О. М. Тбилиси – любовь моя [Текст] : [твор. порт. С. Параджанова, М. Ігнатова] / Ольга Петрова ; Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМУ, Stedley Art Foundation. – К. : ВХ[студіо], 2013. – 36 с. : іл. – Текст рос.

Турова В. В. Что такое гравюра [Текст] / В. Турова ; [ред. Л. П. Иванова-Голицина]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Изобраз. искусство, 95 с. : ил. – (Молодежи об искусстве).

Українська академія мистецтва [Текст] : дослідн. та наук.-метод. праці. Вип. 20 / Нац. акад. образотв. мистецт. і архіт. ; [наук. ред. О. В. Ковальчук]. – К. : Фенікс, 2013. – 247 с. : іл. – Містить бібліогр.

Українська академія мистецтва [Текст] : дослідн. та наук.-метод. праці. Вип. 21 / Нац. акад. образотв. мистецт. і архіт. ; [наук. ред. О. В. Ковальчук]. – К. : Фенікс, 2013. – 247 с. : іл. – Містить бібліогр.

Чегусова З. А. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен [Образотворчий матеріал] = Decorative Art of the end of the XXth century. The 200 names : альбом-каталог / Зоя Чегусова ; [спецред. Т. О. Придатко]. – К. : Атлант ЮЕмСІ, 2002. – 507 с. : іл. – Текст укр., англ.

Юськів З. Я. Книжкова та станкова графіка [Образотворчий матеріал] : каталог / Зеновія Юськів. – [Б. м.] : Логос, [20--?]. – [44] c. : іл.


РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Артерберн С. Боротьба кожного чоловіка [Текст] : Перемога у війні із сексуальними спокусами, або Раз і назавжди / Стівен Артерберн, Фред Стокер і Майк Йоркі ; [голов. ред. О. Гуріна]. – Черкаси : Смірна, 2014. – 223 с.

„В Українській Церкві велика була духовна сила…” [Текст] : становлення Укр. автокеф. православ. церкви в описах самовидців та учасників церков.-визвол. руху на Сіверщині та в Середньому Подніпров’ї, 1917-1925 рр. / Всеукр. т-во імені Митрополита Василя Липківського ; [упоряд. А. Л. Зінченко ; наук. ред. І. М. Преловська]. – Ніжин : Орхідея, 2012. – 351 с. : іл.

Єкатерина (Київська). Відверта розмова. Духовна правда про людську душу [Текст] : духов. бесіди, поезії / схимонахиня Єкатерина (Київська), Тетяна Майданович ; [голов. ред. І. Л. Андрієвська, Т. В. Майданович ; післямова монахині Валентини (О. О. Богданович), Т. В. Майданович]. – К. : Криниця, 2012. – 95 с.

Зінченко А. Л. Митрополит Василь Липківський [Текст] : [нарис] / Арсен Зінченко. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск. – (Бібліотека української родини «Стозір’я». Духовні провідники. Громадські діячі. Правозахисники). – Бібліогр. : с. 61.

Картавий П. В. Віра особи – чуття таїни знань неба і роду [Текст] : аналіт. дослідж. причин, чому підміняють вродж. осібне чуття віри, і як його відновити / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2014. – 63 с. : іл.

Лиман І. І. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви : релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його існування [Текст] / Ігор Лиман, Софія Підколзіна ; Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ Іст. урбаністики [та ін.]. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 16 с. – Містить бібліогр.

Могильницька Г. А. Літос (або Камінь із пращі правди на розбиття митрополичого блудословія) [Текст] / Галина Могильницька ; [ред. М. Овдієнко]. – Вид. 4-те. – К. : Вид. від. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 2009. – 111 с.

Могильницька Г. А. Хроніка великого ошуканства [Текст] / Галина Могильницька. Вид. 4-те. – К. : Вид. від. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 2009. – 95 с. – Бібліогр. : с. 93-94.

Негели У.-Х. Все хотят на небеса [Текст] / Уро-Хайнц Негели ; [гл. ред. Е. Гурина]. – Черкассы : Смирна, 2014. – 39 с. : ил.

Негелі У.-Х. Усі хочуть на небеса [Текст] / Уро-Хайнц Негелі ; [голов. ред. О. Гуріна]. – Черкаси : Смирна, 2014. – 39 с. : іл.

Секлитова Л. А. Законы мироздания, или Основы существования Божественной Иерархии [Текст]. Т. 1 / Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова. – 6-е изд., испр. – М. : Амрита-Русь, 2014. – 687 [7] с. : ил. – (За гранью непознанного).

Секлитова Л. А. Законы мироздания, или Основы существования Божественной Иерархии [Текст]. Т. 2 / Л.А. Секлитова, Л.Л. Стрельникова. – 6-е изд., испр. – М. : Амрита-Русь, 2014. – 669 [2] с. : ил. – (За гранью непознанного).

Секлитова Л. А. Человек золотой расы [Текст]. Т. 4. Рождение. Смерть. Карма. Ч. 1 / [Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова]. – 3-е изд. – М. Амрита-Русь, 2013. – 318 с. [1] с. – (Энциклопедия Новой Эры). – На тит. л. авт. не указан.

Секлитова Л. А. Человек золотой расы [Текст]. Т. 4. Рождение. Смерть. Карма. Ч. 2 / [Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова]. – 3-е изд. – М. Амрита-Русь, 2013. – 322 с. [1] с. – (Энциклопедия Новой Эры). – На тит. л. авт. не указан.

Секлитова Л.А. Человек золотой расы [Текст]. Т. 5. Любовь. Семья. Дети Ч. 1 / [Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова]. – 2-е изд. – М. Амрита-Русь, 2014. – 265 с. [1] с. – (Энциклопедия Новой Эры). – На тит. л. авт. не указан.

Секлитова Л. А. Человек золотой расы [Текст]. Т. 5. Любовь. Семья. Дети. Ч. 2 / [Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова]. – 2-е изд. – М. Амрита-Русь, 2014. – 269 с. [1] с. – (Энциклопедия Новой Эры). – На тит. л. авт. не указан.

Свято-Михайлівський кафедральний собор [Образотворчий матеріал] : [комплект із 16 листівок] / фото П. О. Бурєєва. – Черкаси : Янтар-Принт, [2014?]. – 1 обкл. (16 арк.).


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. №1 (19) / Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред. Л. Г. Дротянко]. – К. : НАУ, 2014. – 144 с. – (Філософія. Культурологія). – Містить біблігр.

Личковах В.А. Еніоестетика імені [Текст] : акровірші, ст., есеї / Володимир Личковах ; [передм. Безукладової Л. В.]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2014. – 223. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 215-222.

Монтень М. Об искусстве жить достойно [Текст] : филос. очерки : [для ст. возраста] / Мишель Монтень ; [сост. А. Гулыга, Л. Пажитнов ; отв. ред. Н. И. Комарова]. – М. : Дет. лит., 1973. – 206 с. : ил.

Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 418-442.


ПСИХОЛОГІЯ


Грись А. М. Теорія і практика підготовки психологів до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми [Текст] : монографія / А. М. Грись ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Геопринт, 2013. – 281 с. – Бібліогр. : с. 248-278.

Дэйли К. Научись говорить. Твой путь к успеху [Текст] = Talk Your Way. To The Top : эффектив. стратегии для всех типов публичн. выступлений : [пер. с англ.] / К. Дэйли, Л. Дэйли-Каравелла ; [гл. ред. Е. Строганова]. – М. [и др.] : Питепр, 2004. – 222 с. : ил.

Духневич В. М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування [Текст] : метод. рек. / В. М. Духневич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. політ. психології. – К. : Міленіум, 2014. – 83 с. – Бібліогр. : с. 71-72.

Менделл А. Игры, в которые играют мужчины [Текст] : семь правил для выживания в мире мужчин / Андриен Менделл ; [гл. ред. В. Усманов]. – Изд. 2-е. – СПб. [и др.] : Питер, 2000. – 157 с. – (Сам себе психолог).

Найдьонов М. І. Психологія престижності професій [Текст] : монографія / М. І. Найдьонов ; [упоряд. Ю. В. Товстокора] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імеко-ЛТД, 2013. – 159 с. – Бібліогр. : с. 151-159.

Овчаров А. О. Соціально-психологічні технології: особистісно зорієнтований підхід [Текст] : [монографія] / Анатолій Овчаров ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імеко-ЛТД, 2013. – 137 с. : іл. – Бібліогр. : с. 134-137.

Петрунько О. В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії [Текст] : метод. посіб. / О. В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 83 с. – Бібліогр. : с. 79-83.

Пиз А. Как заставить мужчину слушать, а женщину молчать [Текст] : почему мы такие разные, но так нужны друг другу : [пер. c англ.] / Аллан и Барбара Пиз ; [отв. ред. Е. Басова]. – М. : Эксмо, 2004. – 350 с. : ил. – ( А и Б = формула успеха).

Самоукина Н. Карьера без стресса [Текст] / Наталья Самоукина : [гл. ред. Е. Строганова]. – М. [и др.] : Питер, 2003. – 251 с. – (Бизнес-психология). – Библиогр. : с. 250-251.

Сидоркіна М. Ю. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків [Текст] : метод. рек. / М. Ю. Сидоркіна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 85 с. – Бібліогр. : с. 82-85.

Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників [Текст] : посібник / Лідія Чорна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2014. – 127 с. : іл. – Бібліогр. : с. 105-110.


БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за І півріччя 2013 р. Вип. 86 / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд. О.М. Піхур ; наук. ред. В.О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2013. – 103 с.

Василь Рябий: грані літературної діяльності [Текст] рекомендац. бібліогр. покажч. : до сорокаріччя твор. шляху / Коломийс. міськрайон. Т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка ; [упоряд. В.С. Тороватова]. – Коломия : Вік, 2012. – 79 с.

Відгомін [Текст] : імідж Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького в інформ. просторі : [прес-моніторинг. зб.]. №12 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. О.М. Абразумова, Л.Г. Лисиця ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 105 с.

З історії бібліотекознавства і бібліографії. «Бібліотечний збірник» (1926-1927). «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» (1927-1930) [Текст] : сист. анот. покажч. змісту / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-упоряд. Т. Заморіна ; наук. ред. В. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2014. – 111 с. – Ім. покажч. : с. 94-105.

Історія України [текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 р. : [до 75-річчя Нац. іст. б-ки України] / НАН України. Ін-т історії України [та ін.] ; [упоряд. Т. Приліпко та ін. ; наук. ред. Г. Боряк]. – К. : Ін-т історії України, 2014. – 709 с. – Ім. покажч. : с. 610-680. – Геогр. покажч. : с. 681-700.

Літературно-мистецький вернісаж Черкащини [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали. Вип. 13 / Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка імені Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Р.П. Круценко та ін.]. – Черкаси : ОУНБ, 2015. – 33 с. : іл. – Містить бібліогр.

Метабібліографія України (2013) [Текст] : покажч. бібліогр. посіб. / Нац. парлам. б-ка України [упоряд. О.М. Кордюкова ; наук. ред. В.О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2014. – 271 с.

Мусієнко О.С. [Текст] : матеріали до біогр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [авт.-упоряд. Н.Б. Мусієнко ; бібліогр. ред. Н.В. Казакова]. – К. : Логос, 2014. – 219 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 182-205. – Покажч. назв фільмів : с. 206-218.

Наталія Черниш [Текст] : бібліогр. покажч. : монографії, навч. посіб. наук. публ. Навч.-метод. вид., [1984-2014 рр. / Укр. акад. друкарства, Клуб львів. поліграфістів ; уклад. Л. Дячишин ; ред. О. Білець]. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2014. – 106 с. : іл. – (Серія бібліографічних покажчиків).

Олександр Антонович Захаренко / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд. О.В. Крутенко]. – Черкаси : РВВ ЧОІПОПП, 2006. – 21 с.

Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918-1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського [Текст] : каталог / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Мацібора Н.Г. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2014. – 374 с. [16] с. іл.


ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 14. Кол-Кос / [Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; наук. ред. Болтівець С.І. та ін.]. – К. : Ін-т енциклопед. дослідж., 2014. – 767 с. : іл. – Містить бібліогр.

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 15. Кот-Куз / [Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; наук. ред. Болтівець С.І. та ін.]. – К. : Ін-т енциклопед. дослідж., 2014. – 711 с. : іл. – Містить бібіогр.


ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Вісник [Текст]. Вип. 13 (25) / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; [редкол. : Пастухова В.В. (голова) та ін.]. – К. : КІБіТ, 2014. – 124 с. – Містить бібліогр.

Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. №3 (32) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. Горбулін В.П.]. – К. : НІСД, 2014. – 239 с. – Містить бібліогр.

Український гуманітарний огляд [текст]. Вип. 18 / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Т-во дослідників Центр.-Сх. Європи ; [голов. ред. Н. Яковенко]. – К. : Смолоскип, 2013. – 271 с. – Містить бібліогр.