НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІV кв. 2013 РОКУ


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Богатирьов, Олег Іванович. Тестовий експрес-контроль з оптики [Текс] : метод. посіб. для викладачів фіз. спец. вищ. навч. закл. / О. І. Богатирьов ; [ред. О. І. Богатирьов] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 284 с.

Богатирьов, Олег Іванович. Фізика атома [Текст] : розрахунк.-граф. роботи : навч.-метод. посіб. для студ. фіз. спец. / О. І. Богатирьов, Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко ; [ред. Богатирьов О. І.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 68 с.

Григоренко, Василь Костянтинович. Математичний аналіз в поняттях, прикладах і контрприкладах, або Ідеї і методи математичного аналізу [Текст] / Григоренко В.К., Григоренко К.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 264 с.

Онищенко, Б. О. Методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» [Текст] / Онищенко Б.О. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси ЧНУ, 2013. – 46 с.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Національний атлас України [Текст] = Национальный атлас Украины : наук. основи створення та їх реалізація / [Руденко Л. Г та ін.] ; за ред. Л. Г. Руденка ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. – К. : Академперіодика, 2007. – 406 с., [8] с. іл. : іл.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Боєчко, Федір Федорович. Основи молекулярної біології [Текст] : (курс лекцій) : навч.-метод. посіб. для студ. ун-тів / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь ; [редагув. Л. О. Боєчка] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 255 с.

Чорний, Микола Гаврилович. Канівський природний заповідник : передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / М. Г. Чорний, Л. О. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2013. – 383 с. : іл.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Шерозия, Георгий Аркадьевич. Человеческий разум, рожденный в сетях искусственных логических элементов – введение в проект создания нового человека [Текст] : [монография] / Г. А. Шерозия, М. Г. Шерозия. – Рязань : Приз, 2013. – 300 с. : ил.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Шевченко, Зоя Володимирівна. Філософські проблеми гендеру та фемінізму [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / З. В. Шевченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 95 с.

 

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


Минько, Марина. Время «Ч». Модель компетенций HR-менеджера [Текст] / Марина Минько ; [ред. П. Суворова]. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 204 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Антонов, Владимир Сергеевич. Служба внешней разведки [Текст] : история, люди, факты / В.С. Антонов. – М. : Кучково поле, 2013. – 383 с., [16] с. : ил. – (Тайны спецслужб).

Бельченко, Александр Григорьевич. «Через расстояния и годы…» [Текст] / Бельченко А. Г. – Черкассы : Брама-Украина, 2011. – 287 с. : ил.

Буровский, Андрей Михайлович. Расправа над СССР – предумышленное убийство [Текст] / Андрей Буровский ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М. : Яуза-пресс, 2013. – 414 с. – (Осторожно история! Что замалчивают учебники).

Великі географічні відкриття та їх наслідки. Колоніальна політика західно-європейських країн [Текст] : навч.-метод. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [наук. ред. Перехрест О. Г. ; уклад. Бутенко Р. К., Гальченко С. І.]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 51 с.

Вєдєнєєв, Дмитро Валерійович. Заручниця глобального протистояння. Трагедія великого голоду 1932-1933 рр. в Україні в контексті «холодної війни» 1945-1991 рр. [Текст] : [монографія] / Вєдєнєєв Д. В., Будков Д. В. – К. : Дорадо-Друк, 2013. – 230 с. : іл. – (Таємні війни : історія та сучасність ; кн. 9).

Выркин, Дмитрий Владимирович. Зарницы славного села [Текст] / Дмитрий Выркин. – Черкассы : Вертикаль, 2013. – 67 с. : ил

Гойченко, Дмитрий Данилович. Красный апокалипсис : сквозь раскулачивание и голодомор [Текст] : мемуары свидетеля / Дмитрий Гойченко ; [науч. ред. П. Г. Проценко]. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 400 с. – (Мемуары).

Громов, Алекс. Сталин и Берия. Секретные архивы Кремля. Оболганные герои или исчадия ада? [Текст] / Алекс Громов ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2013. – 638 с.

Енциклопедія некрополезнавства [Текст] / [авт.-упоряд. В. Жадько]. – К. : Преса України, 2013. – 707 с. : іл.

Загородній, Іван Максимович. Втрачені покоління [Текст] / Іван Загородній. – Вінниця : Консоль, 2012. – 847 с. : іл.

Зелений Клин (Український Далекий Схід) [Текст] : енциклопед. довід. / уклав В. Чорномаз ; Наук. т-во україністів ім. Т. Г. Шевченка, Центр укр. культури А. Криля «Горлиця». – Владивосток : Вид-во Далекосх. федер. ун-ту, 2011. – 286 с., [24] с. іл. : іл.

Іржавська, Анжела Петрівна. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. заоч. форми навчання / А.П. Іржавська ; [уклад. Іржавська А. П. ; наук. ред. О. Г. Перехрест] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси ЧНУ, 2013. – 115 с.

Колісник, Василь Іванович. Вознесенське [Текст] : сторінки з історії села (село, події, люди). Ч. 1 / Василь Колісник, Петро Чорнобай. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 366 с., [8] с. іл. : іл.

Лазуренко, Валентин Миколайович. Українське фермерство : злет і падіння (1921-1929 рр.) [Текст] : [монографія] / Валентин Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 473 с.

Лунін, Сергій Ігорович. Іван Самойлович [Текст] / Лунін Сергій Ігорович. – Х. : ПЕТ, 2013. – 123 с.

Людяність у нелюдяний час [Текст] : [доброчинці в часи Голодомору / Громад. ком. із вшанування пам’яті жертв Голодомору – геноциду 1932-1933 рр. в Україні ; упоряд. В. С. Тиліщак, В. М. Яременко]. – Л. : Часопис, 2013. – 235 с. : іл.

Маслов, Сергей Львович. Тайны и судьбы мастеров разведки [Текст] / Сергей Маслов. – М. : Вече, 2013. – 287 с., [16] с. ил. – (Гриф секретности снят).

Не підлягає забуттю : нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944) [Текст] : зб. наук. ст., док., матеріалів та спогадів / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.] ; [упоряд. Мельнченко В. М. та ін.] – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 364 с., [62] с. іл. : іл.

Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр. : дослідницькі рефлексії та інтерпретації [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 15 берез. 2012 р. / [упоряд. Бажан О. Г., Подкур Р. Ю. ; редкол.: Смолій В. А. та ін.] ; Ін-т історії України НАН України [та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. – 455 с.

До 75-річчя «Великого терору» в СРСР.

Поляков, Роман Евгеньевич. Гибель «Армии Власова» [Текст] : забытая трагедия / Роман и Светлана Поляковы ; [отв. ред. К.А. Залесский]. – М. : АСТ, 2013. – 378 с., [32] с. ил. – (Великая война).

Рощина, Наталія. Роксолана [Текст] / Рощина Наталія. – Х. : Антологія, 2013. – 123 с. – Бібліогр. : с. 122.

Савченко, Віктор Анатолійович. Нестор Махно [Текст] / Савченко Віктор Анатолійович. – Х. : ПЕТ, 2013. – 123 с.

Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський [Текст] / Савченко Віктор Анатолійович. – Х. : ПЕТ, 2013. – 123 с.

Скорик, Михайло Тихонович. Літо [Текст] : до кучмізму і після / Михайло Скорик ; [ред. І. М. Скорик]. – К. : КИТ, 2013. – 463 с. : іл.

Славетна Корсунська земля… [Текст]. – Черкаси : Третяков О. М., [2013]. – 56 с. : іл.

Смирнов, Андрей Анатольевич. Почему «сталинские соколы» воевали хуже Люфтваффе? «Все было не так!» [Текст] / Андрей Смирнов ; [отв. ред. А. Климова]. – М. : Яуза-пресс, 2013. – 542 с. – (Рассекреченная война. Трагедия Великой Отечественной Войны).

Страдники на своїй землі [Текст] : спогади Ліди Присяжнюк різ. років / [упоряд. Ю. Присяжнюк ; наук. ред. В. В. Масненко]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 274 с. [16] с. іл.

Суворов, Виктор Андреевич. Святое дело [Текст] / Виктор Суворов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Добрая кн., 2013. – 375 с. [168] с. ил.

Тагліна, Юлія Сергіївна. Михайло Грушевський [Текст] / Тагліна Юлія Сергіївна. – К. : КЕТС, 2013. – 121 с.

Филь, Александр Максимович. Отважные люди [Текст] / Александр Филь. – Харьков : Фактор, 2011. – 213 с., [16] с. ил. – (Летопись войны).

«Холодна війна» (1946–1991 рр.) [Текст] : док. і матеріали : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [упоряд. Овчаренко О. І.]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 535 с.

Царинник, Михайло Петрович. Моя мала Батьківщина – Дирдин [Текст] : іст.-краєзн. нарис / Михайло Царинник, Микола Щербина ; [ред. Л. Л. Потапенко]. – Лисичан. друк, 2013. – 179 с. : іл.

Шепель, Александр Дмитриевич. Монархи Священной Римской империи [Текст] / Александр Шепель ; [ред. В. В. Крамаренко]. – М. : У Никит. ворот, 2012. – 271 с. : ил.

Юхно, Борис. Черкаські місторії [Текст] : мандрівки у часі від Соснівки до Кривалівки / Борис Юхно. – 2-ге вид., доповн. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 294 с. : іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Більовський, Олег Анатолійович. Державна житлова політика України : проблема соціально-економічної ефективності [Текст] : аналіт. доп. / О.А. Більовський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : ФЕНІКС, 2012. – 131 с.

Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки [Текст] : аналіт. доп. / [Молдован О. О. та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 75 с.

Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ ст. [Текст] : монографія / [М. С. Дороніна, Г. Ф. Вечорко, Н. С. Корабльова та ін.] ; за ред. О. М. Тридіна, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 323 с.

Демко, Ірина Іванівна. Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства [Текст] : монографія / І. І. Демко, Р. К. Шурпенкова ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 223 с.

Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. – Л. : Світ, 2011.

Енциклопедія для банкіра [Текст] : (практ. термінологія) : близько 14000 термінів. У 2 т. Т. 2 / Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; за заг. ред. Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2013. – 547 с.

Засадна, Христина Омелянівна. Бухгалтерський облік у програмі 1С : Бухгалтерія 8.1 [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Х. О. Засадна, І. І. Демко, Г. В. Пришляк ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Л. : УБС НБУ, 2013. – 302 с.

Інвестиційний паспорт Черкащини [Текст] = Investment passport of Cherkassy oblast / [Голов. упр. інвестиц.-інновац. політики, підприємництва та зовніш. зносин Черкас. облдержадмін.]. – Черкаси : [б. в., 2013?]. – 71 с. : іл.

Касярум, Ярослав Олегович. Безпека інформації в економічній діяльності [Текст] : навч. посіб. [для студ. екон. спец.] / Я.О. Касярум. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 84 с.

Кравчук, Галина Теодорівна. Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами [Текс] : монографія / Г. Т. Кравчук ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 251 с.

Кузнецова, Анжела Ярославівна. Економічний розвиток регіону та роль місцевих бюджетів у його забезпеченні [Текст] : монографія / А. Я. Кузнецова, Ю. В. Каспрук, О. Ю. Кузнецов ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 174 с.

Кузнецова, Анжела Ярославівна. Механізм забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах економіки знань [Текст] : монографія / А. Я. Кузнецова, Н. Є. Рак ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 266 с.

Кучеренко, Світлана Адамівна. Аналіз, оцінювання і моделювання валютно-курсової політики трансформаційної економіки України [Текст] : монографія / С. А. Кучеренко, О. Д. Шарапов ; [редагув. С. А. Кучеренко] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 232 с.

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для бакалаврів з галузі знань 0306-«Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. М. П. Сологуб]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 83 с.

Нікітенко, Костянтин Вікторович. Функціонування банківської системи УРСР (1921-1939) [Текст] : [монографія] / Костянтин Нікітенко ; [наук. ред. М. Литвин] ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Л. : Ін-т українознав., 2012. – 309 с.

Оксаніч, Сергій Михайлович. Нація Колобків починає і виграє [Текст] / Сергій Оксаніч ; [упоряд. О. Порфімович]. – К. : АТОПОЛ, 2013. – 126 с. : іл.

Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності [Текст] : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 115 с. – (Економіка ; вип. 1).

Посткризовий розвиток фондового ринку : світові тенденції і національні особливості [Текст] : монографія / [Г. М. Азаренкова та ін. ; ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 278 с.

Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України [Текст] : аналіт. доп. / [А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : Фенікс, 2013. – 74 с. – (Серія «Економіка» ; вип. 2).

Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси], 18-19 квіт. 2013 р. / Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. [та ін.] ; [голов. ред. Н. Л. Казарінова]. – Черкаси : СУЕМ, 2013. – 270 с.

Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України [Текс] : аналіт. доп. / [Тищук Т. А., Покришка Д. С., Махортих Д. О., Іванов О. В. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 43 с.

Сословський, Володимир Георгійович. Активізація участі банків у кредитуванні інвестиційної діяльності підприємств [Текст] : монографія / В. Г. Сословський, О. В. Москаленко, І. В. Сословська ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 179 с.

Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах [Текст] : доп. та сповіщення VI Міжнар. наук. конф., Черкаси, 25-27 верес. 2013 р. / Акад. екон. наук України, Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького [та ін.] [відп. ред. І. І. Кукурудза]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 134 с.

Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні [Текст] : аналіт. доп. / [Біла С. О., Шевченко О. В., Кушнір М. О. та ін. ; за ред. С. О. Білої] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 85 с.

Тимошенко, Юрій. Інформація і менеджмент [Текст] : інформ. діяльн. кер. в упр. орг. / Юрій Тимошенко, Лариса Завгородняя ; [ред. Л. В. Завгородняя]. – Черкаси ЦНІІ, 2013. – 101 с.

Третяк, Наталія Миколаївна. Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань : сучасний стан та перспективи [Текст] : монографія / Н. М. Третяк ; [ред. А. Т. Горбівненко] ; Черкас. ін-т банк. справи Нац. банку України. – К. : УБС НБУ, 2012. – 182 с.

Шпильовий, Віктор Андрійович. Гроші та кредит [Текст] : теорія та практика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Шпильовий, О. І. Бутенко, С. В. Фімяр ; ПВНЗ «Європ. ун-т». – Черкаси : Черкас. ЦНІІ, 2013. – 253 с.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності [Текст] : аналіт. доп. / [Михальченко М. І. та ін. ; за ред. М. Михальченка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2012. – 116 с.

Відкрий для себе Європу! [Текст] / [Представництво ЄС в Україні]. – К. : Фастпринт, 2012. – 44 с. : іл.

Выдрин, Дмитрий Игнатьевич. О политике бесспорно [Текст] /Дмитрий Выдрин. – К. : Саммит-Книга, 2011. – 230 с. : ил.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Леонід Кравчук [Текст] / Кокотюха Андрій Анатолійович. – К. : Укрвидавполіграфія, 2013. – 119 с.

Кочубей, Лариса Олександрівна. PR у політичній сфері [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Кочубей ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етногр. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 469 с.

Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури [Текст] : зб. матеріалів засід. міжвід. експерт. робоч. групи, створ. при НІСД / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. О. Д. Маркеєвої, Ю. М. Скалецького]. – К. : ФЕНІКС, 2013. – 101 с. – (Національна безпека : вип. 2).

Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України, 2002-2011 роки [Текст] : [звіт за даними дослідж. / авт.-упоряд. Паливода Л., Голота С.] ; Твор. центр ТЦК. – К. : Твор. центр ТЦК, 2013. – 114 с. : іл.

Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні : порівняльний аналіз [Текст] / за ред. Г. М. Перепелиці. – К. : Стилос, 2013. – 301 с.

Українська політична нація : проблеми становлення [Текст] : зб. наук. ст. / [Астаф’єв А. О., Беззуб’як М. Й., Блимова О. Є. та ін. ; за ред. М. М. Розумного та ін.], Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 380 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Галаган, Людмила. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012 рр.): формування та взаємодія [Текст] : монографія / Людмила Галаган ; [наук. ред. Т. Ю. Гранчак] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 174 с.

Дробот, Жанна Анатоліївна. Правове регулювання пенсійного страхування у разі втрати годувальника [Текст] : монографія / Ж. А. Дробот. – Черкаси : Чабаненко Ю. А. , 2011. – 93 с.

Михалко, Ірина Сергіївна. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених [Текст] : монографія / І. С. Михалко ; Нац акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. – Х. : Право, 2013. – 199с.

Пилипчук, Володимир Григорович. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) [Текст] : аналіт. доп. / В. Г. Пилипчук, М. О. Будаков, В. М. Грич ; [наук. ред. М. Л. Рубанець] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 52 с.

Порівняльне правознавство [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, О. І. Биля-Сабадаш та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 271 с.

Сучасна правова енциклопедія [Текст] / [О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщук та ін.] ; за заг. ред. О. Л. Зайчука ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 403 с. – Предм. покажч. : С. 383 – 403.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Черкашин, Николай Андреевич. Возмутители глубин [Текст] : секрет. операции совет. подвод. лодок в годы холод. войны / Н. А. Черкашин. – М. : Вече, 2013. – 303 с., [16] с. ил. – (Военные тайны ХХ века).

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Артюшенко, А. О. Особистісна мобільність і її формування у студентів економічного профілю в процесі виховання [Текст] : монографія / А. О. Артюшенко ; [Черкас. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України]. – К. : Поліграфсервіс, 2012. – 230 с.

Вища школа: інтеграція і співробітництво освітніх систем [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси], 25-26 квіт. 2013 р. / Ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистец. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 215.

Голиш, Григорій Михайлович. Покликані високим і вічним [Текст] : викл. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького – члени нац. творч. спілок / Г. М. Голиш, Л. Г. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 163 с. : іл.

Инновационное развитие высшего образования [Текст] : монография / под ред. О. В. Куклина ; [редкол.: Н. А. Азьмук и др.] ; Черкасс. гос. бизнес-колледж [и др.]. – Черкассы : ЧНУ, 2013. – 315 с.

Завалко, Катерина Володимирівна. Основи інноваційної діяльності вчителя музики [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Завалко К. В.] – Черкаси : Черкас. ЦНІІ, 2013. – 211 с. : іл.

Завалко, Катерина Володимирівна. Основи орф-педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Завалко К. В., Фір С. В. ; під заг. ред. К. В. Завалко]. – Черкаси : Черкас. ЦНІІ, 2013. – 161 с. : іл.

Завалко, Катерина Володимирівна. Педагогічна інноватика в теорії та практиці музичної освіти [Текст] : монографія / [Завалко К. В.]. – Черкаси : Черкас. ЦНІІ, 2013. – 520 с.

Ус, Галина Олександрівна. Діагностика рівня знань користувачів у гібридних інтелектуальних середовищах [Текст] : [монографія] / Г. О. Ус, М. Ф. Ус. – Черкаси : СУЕМ, 2010. – 171 с.

Ус, Галина Олександрівна. Теоретичні основи та проблеми управління знаннями в соціально-економічних системах [Текст] : [монографія] / Г. О. Ус. – Черкаси : СУЕМ, 2012. – 326 с.

Чмир, Ігор Олексійович. Управління знаннями в комп’ютерних системах навчання та прийняття рішень [Текст] : [монографія] / І. О. Чмир, Г. О. Ус. – Черкаси : СУЕМ, 2010. – 259 с.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Двадцять друге Всеукраїнське свято богатирської сили на призи пам’яті Івана Піддубного [Текст] : с. Красенівка [Черкас. обл.], 17-18 серп. 2013 р. / Чорнобаїв. райдержадмін. [та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 20 с. : іл.

Футбольно-хокейний альманах. Україна та сусідні держави, 1863-1954 [Текст] / [упоряд. Стріха В. Ф.]. – Черкаси : [б.в.], 2013. – 245 с.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Бондар, Наталія Петрівна. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського [Текст] : дослідж., попримірник. опис / Н. П. Бондар ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 311 с.

Гнатенко, Людмила Анатоліївна. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ-ХІІІ ст. [Текст] : з фондів ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : кат., кодиколого-палеогр. та графіко-орфогр. дослідж., палеогр. альб. / Людмила Гнатенко ; [редкол. : Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 154 с. : іл.

Посібник з громадської журналістики [Текст] : [зб. ст. / уклад. І. Гаврада ; ред. І. Баб’юк]. – Чернівці : [б. в.], 2013. – 119 с.

Скорик, Михайло Тихонович. Весна [Текст] : хроніка укр. спротиву / Михайло Скорик ; [ред. М. Кучеренко]. – К. : Укр. пріоритет, 2012. – 623 с., [16] с. іл. : іл.

Хоменко, Володимир Михайлович. Час – газетним рядком [Текст] : (преса Звенигородщини) / [відп. ред. С. Ващецька]. – К. : АртЕкономі, 2013. – 63 с. : іл.

Шеляженко, Юрій Вадимович. «Правдошукач»: 5 років незалежності однієї газети [Текст] : зб. публ. з нотатками редактора / Юрій Шеляженко. – К. : Шеляженко Ю. В., 2013. – 67 с.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. «Інновац. модель наук. б-ки ХХІ ст.» , (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – К. : НБУВ, 2012. – 183 с.

Бібліотечна кухня [Текст] : 32 рецепти від успіш. сучас. б-к / [літ. редагув. Г. Харчук]. – К. : [б.в.], 2013. – 83 с. : іл. – (Сучасна бібліотека).

Влада – бібліотека – громада: приєднуємося до електронного урядування [Текст] : практ. посіб. для б-к з надання послуг електрон. урядування / Центр. б-ка ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва [та ін.] ; [уклад. Гич Г. М. та ін. ; ред. Варюхіна Л. М.]. – Миколаїв : Швець В. Д. – 120 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск.

Добко, Тетяна Василівна. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) [Текст] : [монографія] / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? [Текст] / Нац. парлам. б-ка України [та ін.] ; [уклад. Пашкова В. С., Ярошенко Т. О.]. – К. : Самміт-Кн., 2013. – 64 с. : іл.

«І тільки незмінна книга!» [Текст] : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Ю. О. Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н. В. Стрішенець]. – К. : НБУВ, 2013. – 118 с. : іл.

Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України : історія діяльності, документи і матеріали [Текст / Нац. акад. наук України, Інформ.-бібл. рада НАН України [та ін.] ; [авт.-упоряд. Свобода А. А., відп. ред. Онищенко О. С.]. – К. : НБУВ, 2013. – 140 с.

Пашкова, Валентина Степанівна. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника [Текст] : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. С. Пашкова, О. М. Пашков ; Укр. бібл. асоц. [та ін.]. – К. : Самміт-Книга, 2013. – 95 с. + 1 електрон. опт. диск.

Попик, Володимир Іванович. Ресурси довідкової бібліографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Володимир Попик ; [відп. ред. Дубровіна Л. А.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НВЦ НБУВ, 2013. – 520 с.

 

ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ, ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ.

МУЗЕЙНА СПРАВА. АРХІВНА СПРАВА


Іващук, Леся. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918-1934) / [Текст] : монографія / Леся Іващук ; [наук. ред. В. М. Удовик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 348 с.

 

МОВОЗНАВСТВО


Англо-український словник сучасної банківської термінології [Текст] : близько 7000 понять і термінів / Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; [уклад. Л. І. Черняк та ін. ; ред. О. В. Жданова]. – К. : УБС НБУ, 2013. – 413 с.

Белей, Любомир Омелянович. Ім’я дитини в українській родині [Текст] / Л. О. Белей. – К. : Далечінь, 2013. – 283 с. – Бібліогр. : с. 280 – 282.

Трубенко, І. А. Англійська мова для економістів [Текст] = (English for ekonomists) : навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання екон. спец. / Трубенко І. А. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 114 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Брюховецький, В’ячеслав Степанович. Віктор Петров: верхи долі – верхи і долі [Текст] : [збірник] / В’ячеслав Брюховецький ; [голов. ред. Ю. Олійник]. – К. : Темпора, 2013. – 167 с.

Білик, Надія Іванівна. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого [Текст] = Bohdan Lepky’s Cultural Heritaqe : монографія / Надія Білик ; [голов. ред. Б. Будний] ; Терноп. нац. екон. ун-т – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2013. – 174 с. [8] с. : іл.

Выркин, Дмитрий Владимирович. Везувий пламенных сердец, или О людях творческого лика… [Текст] / Дмитрий Выркин. – Черкассы : Вертикаль, 2012. – 180 с. : ил.

Гоголь. Містика та реальність [Текст] / [авт.-упоряд. Л. Цуріка ; ред. О. Сидоренко]. – К. : АВІАЗ, 2013. – 127 с. : іл.

Жадько, Віктор Олексійович. Ідемо за Шевченком [Текст] / Жадько Віктор, Лопата Раймундас. – К. : Експрес-Поліграф, 2012. – 268 с. : іл.

Жадько, Віктор Олексійович. Шевченків Вільно [Текст] = Sevcenkos Vilnius / Віктор Жадько, Раймундас Лопата. – К. : Експрес-Поліграф, 2012. – 255 с. : іл.

Лазарук, Мирослав Ярославович. Микола Вінграновський [Текст] : Степовий Сварог : есе про незабут. мандри Україною з Вінграновським / Лазарук Мирослав Ярославович. – Х. : ПЕТ, 2013. – 185 с.

Нестор Літописець. Словник Шевченкової мови [Текст] / Нестор Літописець (Нестор Малеча) ; [за ред. Є. Г. Горбурова, К. Є. Горбурова, І. Б. Марцинківського]. – 2-ге вид., доповн. – Миколаїв : Друкарня П. М. Шамрая, 2013. – 98 с. : іл.

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Марко Вовчок [Текст] / Панасенко Тетяна Михайлівна. – К. : Укрвидавполіграфія, 2013. – 121 с.

Сніжко, Микола Семенович. Симоненкова хода [Текст] / Микола Сніжко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 213 с. : іл.

Т. Шевченко: невідомі сторінки життя [Текст] / [авт.-упоряд. Л. Цуріка ; ред. О. Сидоренко]. – К. : АВІАЗ, 2013. – 71 с. : іл.

Тома, Леонід Васильович. Микола Гоголь [Текст] / Тома Леонід Васильович. – Х. : Антологія, 2013. – 123 с.

Хаврусь, Сергій Левкович. Любов і мрії мудрого Нечуя [Текст] : літературозн. розвідки / Сергій Хаврусь ; [редагув. С. Л. Хавруся]. – Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2013. – 149 с., [16] с іл.

Хоменко, Володимир Михайлович. Кримський [Текст] / Володимир Хоменко. – К. : Арт Економі, 2013. – 63 с. : іл. – (Особистість і доба).

Чухліб, Тарас Васильович. – Козацьке коріння Миколи Гоголя [Текст] / Тарас Чухліб ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К. : Наш час, 2013. – 271 с. : іл. – (Невідома Україна).

 

МИСТЕЦТВО


Гришечкина, Наталья Васильевна. Праздничная карусель [Текст] : лучшие сценарии, развлечения, игры / Н. В. Гришечкина, И. М. Самойлик, Г. В. Чуб ; [ред. Т. В. Чупина]. – Ярославль : Акад. развития, 2011. – 192 с. : ил. – (Веселье души).

Лялька [Образотворчий матеріал] : кат. робіт сучасн. відкритого заоч. конкурсу укр. нар. ляльки для учн. молоді в Черкас. обл. / [фото О. Солонця]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., [2013]. – 13 с. : іл.

Носань, Сергій Лукич. Тут народилась Україна [Текст] : сцен. докум.-публіцист. відеофільму з прологом і епілогом у 5 ч. / Сергій Носань. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 47 с.

Фільм присвяч. першій гетьман. Столиці України – м. Чигирину.

Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ – ХХІ століть [Текст] : зб. наук. пр. [за результатами проведення Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 16-18 жовт. 2013 р.] / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [упоряд., наук. ред. Г. О. Кудряшов]. – Полтава : ПНПУ, 2013. – 298 с. : іл.

Полудень, Лілія Іванівна. Формування професійної майстерності у майбутнього дизайнера інтер’єру [Текст] : навч.-метод. посіб. [для вузів] / Л. І. Полудень ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від ЧНУ, 2012. – 67 с.

Тлумачний словник-довідник понять і термінів із сучасного образотворчого мистецтва [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [Середа Н. Б.]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 74 с.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Асад, Мухаммад. Випереджаючи свій час [Текст] : зб. авт. ст. та ін. інформація : [пер. з англ.] / Мухаммад Асад (Леопольд Вейсс) ; [упорядкув. Ю. Косенка ; ред. Т. Гончарова] ; ВАГО «Альраід» [та ін.]. – К. : [б.в.], 2013. – 76 с. : іл.

Кристенсон, Эвелин. Господи, измени меня [Текст] : [пер. с англ.] / Эвелин Кристенсон ; [гл. ред. Е. Гурина]. – 4-е изд. – Черкассы : Смирна, 2013. – 156 с. – (Для женщин о женщинах).

Кристенсон, Эвелин. Что происходит, когда женщины молятся [Текст] : [пер. с англ.] / Эвелин Кристенсон ; [гл. ред. Е. Гурина]. – 4-е изд. испр. – Черкассы : Смирна, 2013. – 133 с. – (Для женщин о женщинах).

Рогозин, Павел. Как правильно стареть [Текст] / Рогозин Павел ; [гл. ред. Е. Гурина]. – Черкассы : Смирна, 2013. – 159 с. – (Актуально сегодня).

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Михальський, Юрій Анатолійович. Концепт громадянського суспільства. Український вимір [Текст] / Ю. А. Михальський ; під заг. ред. Дубровського І. М. ; Всеукр. профспілка працівників. – К. : Коваленко В. Ф., 2013. – 123 с.

Михальченко, Николай Иванович. Украинская региональная цивилизация : прошлое, настоящее, будущее [Текст] : монография / Николай Михальченко ; Ин-т полит. и этнонац. исслед. им. И. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 337 с.

Пиньковская, Эмма А. Кто ты? [Текст] / Эмма Пиньковская ; [ред. Т. Черкашина]. – Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2011. – 813 с. – (Спаси и Сохрани ; т. 1).

Чуприй, Леонид Васильевич. Апокалипсис сегодня. Правда и вымысел [Текст] : Гибель давних империй и деградация современной цивилизации. Есть ли пути спасения? / Л. В. Чуприй ; [гл. ред. Н. Перинская]. – К. : КАФЕДРА, 2012. – 423 с. : ил.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Герасімова, Наталья Євгенівна. Конфліктологія [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від ЧНУ, 2013. – 89 с.

Герасімова, Наталія Євгенівна. Основи загальної психології [Текст] : самост. работа студ. : навч. посіб. / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасімова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : вид. від ЧНУ, 2013. – 66 с.

Горбач, Галина Миколаївна. Основи професійної психології [Текст] : (для студ. і викладачів) : лаборатор. практикум / Г. М. Горбач, В. О. Уварова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 110 с.

Смалиус, Людмила Никифорівна. Основи професійного самовдосконалення [Текст] : навч. метод. посіб. для студ. [вищ. навч. закл.] / Смалиус Л. Н., Черкас нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 111 с.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Бібілотека митрополита Флавіана [Текст] : (кат. кн. з фонду від. стародрук., рідкіс. та цін. кн.) / [упоряд. О. Марченко ; ред. С. Смілянець та ін.] ; Нац. іст. б-ка України. – К. : Винниченко, 2011. – 63 с. : іл.

Валерій Михайлович Бурій [Текст] : бібліогр. покажч., тексти / [ред. В.М. Бурій]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 223 с.

Градовський, Анатолій Володимирович., доктор педагогічних наук, професор [Текст] : бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, наук. б-ка ; [наук. ред. А. І. Кузьмінський ; уклад. Л. Г. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 39 с. – (Серія «Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» ; вип. 19).

Доля, пов’язана з Україною [Текст] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук ред. Г. М. Голиш ; уклад. І. З. Тарасинська, В. Л. Штангєєва]. – Черкаси : ЧНУ, 2012. – 115 с. : іл.

До 120-річчя від дня народж. К.Г. Паустовського.

Колекція академіка Олександра Івановича Білецького [Текст] : кат. кн. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Л. Ніколенко ; відп. ред. О. Лазарєва]. – К. : НПБУ, 2012. 271 с. – (Колекції Національної парламентської бібліотеки України).

Мінаєв, Борис Пилипович [Текс] : д-р хім. наук, професор, засл. діяч науки і техніки України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Синявська Л. І., Іржавська А. П. ; наук. ред. О. З. Силка]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 94 с. – (Серія : Бібліографія вчених України ; вип. 4).