НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2014 РОКУ


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Богатирьов, Олег Іванович. Тестові комплексні контрольні роботи з оптики [Текст] : навч.-метод. посіб. для викладачів фіз. спец. вищ. навч. закл. освіти / О. І. Богатирьов ; [ред. Богатирьов О. І.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 84 с.

Богатирьов, Олег Іванович. Фізика ядра [Текст] : розрахунк.-граф. роботи : навч.-метод. посіб. для студ. фіз. спец. / О. І. Богатирьов ; [ред. Богатирьов О. І.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 56 с. – Бібліогр. : с. 8.

Луценко, Галина Василівна. Імітаційне моделювання процесів електродинаміки [Текст] : лаборатор. практикум для студ. ун-тів / Г.В. Луценко, Гр. В. Луценко, С.В. Корнієнко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 71 с. : іл. – Бібліогр. : c. 68

Луценко, Григорій Васильович. Системи комп’ютерної математики [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів / Гр. В. Луценко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2012. – 163 с. : іл. – Бібліогр. : с. 162 – 163.

 

ХІМІЧНІ НАУКИ


Сегеда, Анна Савівна. Хімія. Понятійний апарат [Текст] : навч. посіб. для студ. / А.С. Сегеда, О. А. Лобода. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 436 с. – Бібліогр. с. 409 – 411.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Дубай [Текст] : что увидеть и чем заняться в самом попул. городе ОАЭ : турист. гид / [гл. ред. В. Сыч]. – К. : Корреспондент, 2013. – 30 с. : ил.

Львів [Карти] : комплекс. атлас / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Держ. наук.-вироб. п-во «Картографія» ; за ред. О. Шаблія. – [М-би різн.]. – К. : Картографія, 2012. – 1 атл. (191 с.) : кольор. карти, іл. ; 32,5х24 см. – Атл. присвяч. 350-літтю Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Умань [Електронний ресурс] : [відеофільм] / КП «Телекомпанія Умань». – Електрон. демонстрац. дані. – Умань, [2012?]. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Зміст : Уманське диво ; Музеї Умані; Умань у роки Великої Вітчизняної… ; Умань і хасиди. – Назва з контейнера.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Супруненко, Оксана Олександрівна. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» [Текст] / О. О. Супруненко, Ю. Є. Гребенович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 39 с. – Бібліогр. : с. 34 – 36.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Виготовлення ковбас та м’ясних продуктів [Текст] / О.М. Якубчак, В. І. Хоменко, Р.Й. Кравців, І. Г. Береза ; [голов. ред. В.І. Оненко]. – К. : Преса України, 2013. – 102 с. : іл. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 3-4 / 2013). – Бібліогр. : с. 101.

 

ВЕТЕРИНАРІЯ


Каталог гельминтов позвоночных Украины [Текст] = Cataloge of helminthes of Ukraine / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологи им. И. И. Шмальгаузена [и др.] ; [науч. ред. В.В. Корнюшин]. – К. : Академперіодика, 2008. – 139 с. – (Гельминты позвоночных Украины). – Содерж. : Ч. 1. Акантоцефалы / О. И. Лисицына ; Ч. 2. Моногенеи / А. И. Мирошниченко. – Библиогр. : с. 112 – 130. – Алф. указ. лат. назв. моногеней : с. 131 – 137.

Оненко, Володимир Іванович. Лікуємо тварин травами [Текст] / В. І. Оненко. – К. : Преса України, 2013. – 110 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 5-6 / 2013). – Бібліогр. : с. 107. – Покажч, лікар. рослин : с. 108 – 109.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ НАУКИ


Рятівниця і подвижниця [Текст] / [уклад. Т.М. Горідько]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, [2013?]. – [6] с. : іл. – Присвяч. першій жінці-лікарю Черкащини.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


[Тверезість новому життю] [Електронний ресурс] : набір відеоматеріалів для майбут. мам і всіх небайдужих в рамках прогр. «Тверезість новому життю» / Громад. рух «Твереза Біла Церква». – Електрон. демонстрац. дані. – [Б. м., 2013?]. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Альтернативный отчет о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Украине [Текст] / [ВОО] «Жен. консорциум Украины» ; [ред. О. Ярош]. – К. : [б.и.], 2008. – 49 с. – Библиогр. : с. 49.

Баришполець, Олексій Трохимович. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації [Текст] : монографія / О.Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імеко-ЛТД, 2013. – 647 с. : іл. – Бібліогр. : с. 643 – 647.

В памяти и добром здравии. Старшее поколение, общество и политика [Текст] : [избр. ст. из журн. «Остойропа»] / под. общ. ред. Ф. Вайкселя, М. Заппера, А. Клоковой. – М. : Весь Мир, 2011. – 211 с., [8] с. ил. – Содержит библиогр.

Дискримінація літніх людей в Україні [Текст] / [Всеукр. благод. орг.] «Турбота про літніх в Україні». – К. : [б. в., 2013?]. – 16 с. : іл.

Єндрошка, Єжи. Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості [Текст] : [аналіт. порівнял. огляд європ. та укр. законодавства та рек. щодо впровадж. європ. стандартів в Україні / Є. Єндрошка, Є. Алексєєва, Д. Скрильніков ; наук. ред. Д. Скрильніков, Є. Алексєєва ; МБО] «Екологія-Право-Людина». – Л. : Манускрипт, 2013. – 95 с. – На тит. арк. авт. не зазнач.

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах [Текст] : монографія / [Михальченко М. І., Горєлов М. Є., Гриневич В. А. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 334 с. – Містить бібліогр.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Богданівські читання. VII Богданівські читання [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Б. Хмельницького. [Черкаси], 6 груд. 2012 р. : [зб. наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [голов. ред. О. О.Драч]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 478 с.

Борщ, Микола Іванович. З вершин славетних черкащан [Текст] : краєзн. нариси, вірші, поеми / Микола Борщ. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 335 с., [32] с. іл : іл.

Віками уславлена Уманська земля [Текст] / [голов. ред. Т. Очеретяна]. – [Черкаси] : Третьяков О. М., [2013?]. – 64 с. : іл. – Спецвип. журн. «Ритм України» до 90-річчя Уман. р-ну.

Гветадзе, Іван Георгійович. Доброчинна та просвітницька діяльність іноземців на Півдні України (40-ві рр. ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / Іван Гветадзе. – Донецьк : Донбас, 2013. – 390 с. : іл. – Бібліогр. : с. 289 – 370.

Губка, Іван Миколайович. Дорогою боротьби [Текст]. Ч. 10. (Норильськ : звитяга і перемога!) / Іван Губка ; [ред. В. Стефак]. – Л. : Афіша, 2013. – 435 с. : іл. – Алфавіт. покажч. : с. 425 – 434.

90 років Уманському району [Текст]. – [Б. м. : б. в.], 2013. – 19 с. : іл.

Життя в окупації [Текст]. : альб. дит. мал. та докум.-публіцист. творів / Міжнар. громад. орг. «Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність». Черкас. місц. осередок ; [уклад. О.А. Воронкіна]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 55 с., [28] с іл. : іл.

Івангородський, Костянтин Васильович. Етносоціальний вимір українського козацтва [Текст] : (нариси з історії Півд. Київщини кінця XV – середини XVII ст.) / Костянтин Івангородський ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 239 с. – Бібілогр. : с. 232 – 238.

Історія країни – це історія життя її людей [Текст] : вист. родин. літописів : [каталог / Всеукр. благод. орг. «Турбота про літніх в Україні» ; авт.-упоряд. Т. А. Бугеря, М. О. Бугеря]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – [24] с. : іл.

Анин штетл [Текст] : [пер. с англ.] / лоренс А. Кобен ; [ред. К. Колесникова]. – Корсунь-Шевченковсикй : Всесвіт, 2013. – 342 с., [24] с. ил. : ил. + 2 л. рукопис. пл. г. Корсуня. – Библиогр. : с. 315 – 326. – Алф. указ. : с. 327 – 342.

Комісар, Михайло Антонович. Доросле дитинство [Текст] : [спогади] / Михайло Комісар. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 55 с. : іл.

Крушинский, Юрий Дмитриевич. Афганский дневник [Текст] / Юрий Крушинский ; [ред. Е. З. Лебедева-Гулей]. – К. : Академвидав, 2006. – 399 с. : ил.

Курінна, Тетяна Миколаївна. Благодійна діяльність та її вплив на розвиток освіти, просвіти, духовності в Україні [Текст] : метод. рек. з історії педагогіки / Курінна Тетяна Миколаївна. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2014. – 52 с. – Містить бібліогр.

Мустафін, Олексій Рафаїлович. Справжня історія Стародавнього світу [Текст] / Олексій Мустафін. – Х. : Бібколектор, 2013. – 349 с. : іл.

Поліщук, Андрій Ілліч. До Софіїних джерел [Текст] / Андрій Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., [2013?]. – 31 с. : іл.

Солдатенко, Валерій Федорович. Проект «Україна», 1917-1920 рр. Постаті [Текст] / Валерій Солдатенко. – Кіровоград : Імеко-ЛТД, 2013. – 511 с., [8] с. іл. : іл.

Сорока, Юрій Володимирович. Бій під Крутами [Текст] / Ю. Сорока. – К. : Золоті ворота, 2013. – 120 с. – На обкл. авт. не зазнач.

Сорока, Юрій Володимирович. Брестська унія [Текст] / Ю. Сорока. – К. : Золоті ворота, 2013. – 119 с. – На обкл. авт. не зазнач.

Сорока, Юрій Володимирович. Дмитро Байда-Вишневецький [Текст] / Ю. Сорока. – К. : Золоті ворота, 2013. – 120 с. – На обкл. авт. не зазнач.

Суховершко, Григорій Володимирович. Їх долі героїчні [Текст]: роздуми історика / Григорій Суховершко. – Чорнобай : Комун. полігр. п-во, 2013. – 192 с. : іл. – Присвяч. 60-річчю Черкас. обл. та 90-річчю Чорнобаїв. р-ну. – Ім. покажч. : 189 с.

Тома, Леонід Васильович. Петро Конашевич Сагайдачний [Текст] / Л. Тома. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 119 с. – На обкл. авт. не зазнач.

Холоєвський, Олександр Тимофійович. Історія Кролевеччини. Сумська область [Текст] / Холоєвський О. Т. ; [ред. Холоєвський О. Т.]. – Черкаси : Кур’єр, 2008. – 163 с. : іл. – Бібліогр. : с. 159 – 160.

Чайка, Сергій О. Піщанський хронограф [Текст] : іст.-публіцист. есе / Сергій Чайка ; [наук. ред. Г. М. Голиш] ; Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 294 с. :іл. – Бібліогр. : с. 24 – 277. – Ім. покажч. : с. 280 – 291.

Яневський, Данило Борисович. Проект «Україна» : жертва УПА, місія Романа Шухевича [Текст] / Данило Яневський. – Х. : Факт, 2013. – 283 с., [8] с. іл. : іл.

Яневський, Данило Борисович. Проект «Україна», 30 червня 1941 р., акція Ярослава Стецька [Текст] / Данило Яневський. – Х. : Факт, 2013. – 283 с. : іл.

Ярмусь, Степан Онисимович. – Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства [Текст] : пер. з англ. / Степан Ярмусь. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 83 с. іл. – Містить бібліогр.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бондаренко, Галина Василівна. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Регіональна економіка» [Текст] : для підготов. студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Г. В. Бондаренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 121 с. – Бібліогр. : с. 119- 121.

Верховодова, Лідія. Складання Плану санації [Текст] : метод. рек., практ. поради / [Л. Верховодова ; Центр комерц. права]. – К. : ІТЕМ ЛТД, 2013. – 111 с. – на тит. арк. авт. не зазнач.

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Текст] : зб. наук. пр. №2 (17) / Ун-т банк. справи Нац. банку України ; [голов. ред. Т. С. Смовженко]. – К. : Ун-т банк. справи, 2013. – 284 с. – (Сучасна наукова економічна думка).

Другова, Віра Теодорівна. Діяльність банків на ринку лізингу в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] : монографія / В. Т. Другова ; [відп. ред. М. Л. Лапішко] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 170 с. – Бібліогр. : с. 137 – 150.

Євро-2012 : напрями реалізації нагромадженого потенціалу регіонального розвитку [Текст] : аналіт. доп. / [В. І. Волошин, Т. Г. Васильців, А. І. Мокій та ін. ; за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 132 с.

Забезпечення підвищення ефективності національної економіки [Текст] : монографія / [Хомяков В. І., Бакум І. В., Березюк-Рибак І. Р. та ін.] ; за заг. ред. Хомякова В. І. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 441 с. – Бібліогр. : с. 440 – 441.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансова математика» [Текст] : для підготов. студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спец. : 7.03050201, 8.03050201 «Екон. кібернетика» / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. В. С. Денисенко]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 71 с. – Бібліогр. : с. 71.

Національні проекти у стратегії економічної модернізації України [Текст] : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Бережний та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 142 с.

Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : теорія, практика, рек. : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / Шпильовий В. А., Коломицева О. В., Фурса В. П., Васюк Н. В. ; ред. В. П. Фурса] ; ПВНЗ «Європ. ун-т». – Черкаси : ЧЦНІ, 2013. – 440 с.

Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України : джерела, оцінки, інструменти стабілізації [Текст] : аналіт. доп. / [Я. В. Белінська, Д. С. Покришка, О. О. Молдован та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 71 с. – (Економіка ; вип. 6).

Суховершко, Григорій Володимирович. Катерина Полатайло [Текст] / Григорій Суховершко. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 147 с. : іл. – Присвяч. 90-річчю Чорнобаїв. р-ну. – Ім. покажч. : с. 143 – 144.

Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив [Текст] : аналіт. доп. / [І. В. Клименко, Ю. М. Харазішвілі, О. М. Шаров, І. В. Ус ; наук. ред. М. Л. Рубанець] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 98 с. – (Економіка ; вип. 8).

Черніков, Деніс Олегович. Модернізація системи державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Д. О. Черніков ; [за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 43 с. – (Економіка ; вип. 5).

Шкодіна, Ірина Віталіївна. Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності [Текст] : монографія / І. В. Шкодіна ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 406 с. – Бібліогр. : 374 – 406.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Коцур, Віталій Вікторович. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин [Текст] : монографія / Коцур В. В. ; [наук. ред. М. І. Панчук]. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 271 с. – Бібліогр. : с. 180 – 218.

Парахонський, Борис Олександрович. Міжнародне безпекове середовище : виклики та загрози національній безпеці України [Текст] : аналіт. доп. / [Парахонський Б. О., Яворська Г. М., Резнікова О. О. ; за заг. ред. Кононенка К. А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 53 с. – (Національна безпека ; вип. 3). – На тит. арк. авт. не зазнач.

Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози : досвід України та НАТО [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конф., [Київ], 19 верес. 2012 р. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. В. Ю. Цюкало та ін. ; за ред. К. А. Кононенка]. – К. : НІСД, 2012. – 79 с. – (Національна безпека ; вип. 4).

Шерр, Джеймс. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение [Текст] = [Hard Diplomacy and Soft Coercion] : влияние России за рубежом : пер. с англ. / Джеймс Шерр ; гл. ред. Л. Шангина ; Королев. ин-т междунар. отношений Chatham House, Центр Разумкова. – К. : Заповіт, 2013. – 138 с. – Библиогр. : с. 130 – 139.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Аніщук, Ніна Володимирівна. Основи гендерного права України [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Аніщук ; [ред. Короткий Т. Р.] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О. : Фенікс, 2013. – Алфавіт.-предм. покажч. С. 202 – 207. – Бібліогр. : с. 181 – 195.

Відповідальність суб’єктів господарських відносин [Текст] : законодавство, комент., суд. практика / [В. С. Щербина, О. А. Беляневич, І. М. Жуков та ін. ; редкол. : В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 389 с.- (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 92013).

Відшкодування моральної шкоди [Текст] : комент., законодавство, суд. практика / [Галянтич М. К., Гриняк А. Б., Дрішлюк А. І. та ін.] ; за ред. М. К. Галянтича ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 287 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України : 7’2013).

Гетманцев, Д. О. Непряме оподаткування [Текст] : прав. сутність та адміністрування / Д. О. Гетманцев, В. Л. Форсюк, Н. В. Бойко ; [редкол. : В. Г.Гончаренко (голова) та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 329 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 11’2013).- Бібліогр. : с. 323-329.

Джолос, Сергій Вадимович. Адміністративне право України [Текст] : метод. рек. з вивч. навч. дисципліни / Джолос Сергій Вадимович ; [уклад. Джолос С. В.] ; нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 47 с. – Бібліогр. : с. 29-47.

Джолос, Сергій Вадимович. Етатистські основи державності [Текст] : монографія / С. В. Джолос. – Черкаси : Вид-во Ю. Чабаненко, 2013. – 250 с. – Бібліогр. : с. 217-250.

Джолос, Сергій Вадимович. Історія держави і права України [Текст] : метод. рек. з вивч. навч. дисципліни / Джолос Сергій Вадимович ; [уклад. Джолос С. В.] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 48 с. – Бібліогр. : с. 38-48.

Джолос, Сергій Вадимович. Конституційне право України [Текст] метод. рек. з вивч. навч. дисципліни / Джолос Сергій Вадимович ; [уклад. Джолос С. В.] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 29 с. – Бібілогр. : с. 22-29.

Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини : Україна, 2011 рік [Текст] : версія, адапт. для дітей та підлітків / [текст підгот. М. Алєксєєнко та ін. ; ВГО «Жіноч. консорціум України» та ін.]. – К. : [б. в., 2012?]. – 38 с. : іл.

Закон України захищає права людей, що постраждали від нацистських переслідувань [Текст] : додамо років до життя і життя до років / [Всеукр. благод. орг. «Турбота про літніх в Україні»]. – К. : [б. в., 2013?]. – 20 с.

Законодавство України [Текст] : наук.-практ. класифікатор / [О. Л. Копиленко, О. В. Зайчук, Є. Р. Бершеда та ін. ; заг. ред. В. О. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 362 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 10’2013).

Кодекс України про адміністративні правопорушення ; Провадження у справах про адміністративні правопорушення [Текст] / М-во юстиції України ; [уклад. О. О. Поворозник та ін. ; редкол. : В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 431 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 12’2013).

Коротюк, Оксана Вікторівна. Зразки нотаріальних документів [Текст] / О. В. Коротюк ; [редкол. : В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 471 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 8’2013).

Мірошниченко, Юрій Романович. Конституціно-правове забезпечення народовладдя в Україні [Текст] : монографія / Ю. Р. Мірошніченко ; [за ред. О.Л. Копиленка]. – К. : Фенікс, 2012. – 359 с. – Бібліогр. : с. 312-359.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів : торгівля цінними паперами [Текст] : навч.-метод. посіб. / [упоряд. Бовкун К. К. та ін.]. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. – К. : АДС УМКЦентр, 2011. – 267 с. – (Бібліотека фахівця).

Товт, Михаил Михайлович. Об основах государственной языковой политики [Текст] : науч.-практ. коммент. Закона Украины : (с прил.)] / М. М. Товт, С. С. Черничко. – К. : Рябоконь О. В., 2013. – 158 с.

Україна. Закони. Водний кодекс України; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра [Текст] : [зі змінами та допов. станом на 2 верес. 2013 р.] / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2013. – 245 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №9 / 2013). – Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Житловий кодекс [Текст] : зі змінами та допов. станом на 1 листоп. 2013 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2013. – 114 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №11 / 2013). – Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Закон України про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини [Текст] : за станом на 7 листоп. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 29 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [Текст] : за станом на 10 жовт. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 23 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус [Текст] : за станом на 19 груд. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 39 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про житловий фонд соціального призначення [Текст] : за станом на 5 груд. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 25 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] : за станом на 12 верес. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид., 2013. – 32 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про захист прав споживачів [Текст] : за станом на 8 серп. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 44 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про іпотеку [Текст] : за станом на11 лип. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 36 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про мисливське господарство та полювання [Текст] : за станом на 21 листоп. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид., 2013. – 33 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про насіння і садивний матеріал [Текст] : за станом на 19 верес. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 21 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», «Про географічні назви» [Текст] : за станом на 20 серп. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 21 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності [Текст] : за станом на 25 лип. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 34 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України «Про транспорт», «Про утилізацію транспортних засобів» [Текст] : за станом на 24 жовт. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 36 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 23 верес. 2013 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2013. – 169 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №10 / 2013). – Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Кодекс цивільного захисту України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 27 листоп. 2013 р. / М-во юстиції України. – К. : Форум, 2013. – 167 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №12/2013). – Вид. з швидкозшивачем. – Алфавіт.-предм. покажч. : с. 147-163.

Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 22 лип. 2013 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Форум, 2013. – 258 с. – (Кодекси України ; №8 / 2013). – Вид. з швидкозшивачем.

Фондовий ринок України : законодавче регулювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Долінський Л.Б. та ін.]. – Вид. 7-ме, переробл. та доповн. – К. : АДС УМКЦентр, 2012. – 799 с. – (Бібілотека фахівця).

Хто має подбати про батьків? [Текст] : додамо років до життя і життя до років / [Всеукр. благод. орг.] «Турбота про літніх в Україні». – К. : [б. в., 2013?].- 12 с. : іл.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Качинський, Анатолій Броніславович. Індикатори національної безпеки : визначення та застосування їх граничних значень [Текст] : монографія / А. Б. Качинський ; [наук. ред. М. Л. Рубанець] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 101 с. – Бібліогр. : с. 20, 46-48, 70-74, 97-98.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Кирилюк, Олександр Сергійович. «Ой, кум до куми залицявся…» : походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства [Текст] : культурол. розвідка / О. С. Кирилюк ; [ред. О. Луньова] ; нац. акад. наук України, Центр гуманіт. освіти [та ін.]. – О. : ІНВАЦ, 2011. – 99 с.- Бібліогр. : с. 91-97.

Миленька, Г.Д. Культуротворчий потенціал теоретичної спадщини Г. Е. Лессінга [Текст] : [монографія] / Г. Д. Миленька. – К. : Освіта України, 2013. – 311 с. – Бібліогр. : с. 297-311.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Чудаєва, Ія Борисівна. Механізм розвитку науково-технічних зон в Україні [Текст] : монографія / І. Б. Чудаєва ; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. – Черкаси : РВВ СУЕМ, 2013. – 431 с. – Бібілогр. : с. 379-407.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Вдалий старт. Німецька мова [Текст] / [упоряд. Л. В. Горбач]. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2013. – 93 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Горбач, Людмила Володимирівна. Готуємося до ДПА. Німецька мова [Текст] : 9-й кл. / [Л. В. Горбач ; ред. рада : М. Мосієнко та ін.]. – К. : Ред. газ. гуманіт. циклу, 2013. – 123 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : монографія / В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. Якушина ; [за наук. ред. Гуржія А.М.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 302 с. – Бібліогр. : с. 285-301.

Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік [Текст] : [реком. посіб.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Ніколюк Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 207 с. – До 15-річчя ДНПБ України ім. Сухомлинського. – Бібліогр. : с. 203-207. – Ім. покажч. : с. 193-202.

Керницька, Марія-Богумила Олександрівна. Ти з нами завжди… все ж ВОНА – МАТУСЯ [Текст] / Керницька Марія-Богумила Олександрівна, Бойчук Аліна Збігнєвна ; [упорядкув. А. Бойчук]. – Л. : Галиц. видавн. спілка, 2012. – 73 с. : іл. – Текст укр., пол.

Куліш, Олена Володимирівна. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів [Текст] : метод. рек. до проведення пед. тренінгу / О. В. Куліш ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 34 с. – Бібліогр. : с. 32.

Методичні рекомендації та вимоги до написання курсової, кваліфікаційної, дипломної і магістерської робіт [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Боковня В. М., Тараненко С. М.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 74 с.

Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні [Текст] : монографія / [Величко Л. П., Буринська Н. М., Вороненко Т. І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 215 с. – Бібліогр. : с. 205-215.

Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи [Текст] : метод. посіб / [Піддячий М. І., Доротюк В. І., Левченко Н. Г. та ін. ; ред. Трудолюбова І. В.] Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 141 с. – Бібліогр. : с. 135-141.

Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : монографія / [Щекатунова Г. Д., Тесленко В. В., Цимбалару А. Д. та ін. ; за ред. Щекатунової Г. Д.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 262 с. – Бібліогр. : с. 256-262.

Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд. Дубровська Є. В., Ясеновська М. Е. – 2-ге вид. – К. : Інтерсервіс, 2013. – 96 с. – Бібліогр. : с. 96.

Педагогічна мудрість [Текст] : хрестоматія / [упоряд. ] А.І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 20913. – 307 с.

Формування освітнього середовища профільної школи [Текст] : монографія / [Піддячий М. І., Васьківський М. В., Доротюк В. І. та ін. ; за ред. М. І. Піддячого] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2013. – 199 с. – Бібліогр. : с. 191-199.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Дзюбан, Роман. Друкарів захоплено в Полоцьку (до початків білоруського, українського та московського друкарства) [Текст] : робоча гіпотеза / Роман Дзюбан ; [ред. М. Пономаренко]. – Л. : Простір – М, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. : с. 59-64.

Микола Смолінський : «Запрошую Вас до мікрофона…» [Текст] / [упоряд. В. Т. Джуран, О. Марченк о, М. Чаглій ; ред. В.Т. Джуран]. – Чернівці : Місто, 2013. – 359 с. : іл.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Загуменна, Віра Вікторівна. Адвокація: представлення інтересів бібліотек [Тест] : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. В. Загуменна ; Укр. бібл. асоц. [та ін.]. – К. : Самміт-Книга, 2013. – 79 с. + 1 електрон. опт. диск. – Бібліогр. : с. 766-78.

 

МОВОЗНАВСТВО


Бабушко, С. Р. Сервіс індустрії харчування [Текст] =Catering Industry Service : навч. посіб. з англ. мови для студ. / С. Р. Бабушко ; [ред. Некоз І. В.] ; Ін-т туризму. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2013. – 169 с. – Бібліогр. : с. 168-169.

Демешко, Інна Миколаївна. Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи / І. М. Демешко. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 327 с. : табл. – Бібліогр. : с. 271-327.

Іноземна мова і кар’єра [Текст] : матеріали ІІІ Унів. студ. конф. ; Черкаси, 11 квіт. 2013 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : І. М. Куліш та ін.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 111 с. – Містить бібліогр.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Вовк, Віра. Човен на обрію [Текст] : (спогади, 2010-2013) / Віра Вовк. – Л. [та ін.] : БаК, 2014. – 111 с., [24] с іл.

Забарний, Олександр Вадимович. Під знаком «білої плями» [Текст] : худож.-публіцист. повість / Олександр Забарний ; [ред. Л.Н. Горбач]. – К. : Рада, 2012. – 339 с. : іл.

Поліщук, Володимир Трохимович. Вибране [Текст]. [Т.] 1. Мій Михайло Старицький / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 352 с. – Містить бібліогр.

Поліщук, Володимир Трохимович. Вибране [Текст]. [Т.] 2. Розстріляні таланти (Репресовані письменники Черкащини) / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 417 с. – Містить бібліогр.

Поліщук, Володимир Трохимович. Вибране [Текст]. [Т.] 3. Під прапором неба / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 324 с. – Бібліогр. : с. 52-53, 81.

Рожко, Володимир Євтухович. Тарас Шевченко і Волинь [Текст] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 182 с. : іл. – До 200-річчя народж. Нац. Пророка України, 1814-2014 рр. –  Бібліогр. : с. 173-180.

Тарас Шевченко. Митці кіно – Тарасові Шевченку [Електронний ресурс] = Creators of cinema to T. Shevchenko / М-во культури і мистец. України ; упоряд. Іваненкова С. І. – Електрон. текст., демонстрац. дані. – К. Інфодиск, [2013?]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Митці України – Тарасові Шевченку). – Назва з контейнера. – Текст укр., англ.

Тарас Шевченко. Образотворча Шевченкіана [Електронний ресурс] = Shevchenkiana in fine arts / М-во культури і мистець. України ; упоряд. Іваненкова С. І. – Електрон. звук., демонстрац. дані. – К. Інфодиск, [2013?]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Митці України – Тарасові Шевченку). – Назва з контейнера. – Текст укр., англ.

Тарас Шевченко. Поезія Т. Шевченка в музиці [Електронний ресурс] = T. Shevchenko’s poetry in music : опери, симф. та фортепіано. музика, балет / М-во культури і мистец. України ; упоряд. Іваненкова С. І. – Електрон. звук., текст., демонстрац. дані. – К. Інфодиск, [2013?]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Митці України – Тарасові Шевченку). – Назва з контейнера. – Текст укр., англ.

Тарас Шевченко. Поезія Т. Шевченка в музиці [Електронний ресурс] = T. Shevchenko’s poetry in music : хори, вок. ансамблі, романси, нар. пісні / М-во культури і мистец. України ; упоряд. Іваненкова С. І. – Електрон. звук., текст., демонстрац. дані. – К. Інфодиск, [2013?]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Митці України – Тарасові Шевченку). – Назва з контейнера. – Текст укр., англ.

Тарас Шевченко. Поетична спадщина Т. Шевченка в творчості майстрів художнього слова [Електронний ресурс] = Poetik beritage of Shevchenko in work’s of recitation masters / М-во культури і мистец. України ; упоряд. Іваненкова С. І. – Електрон. звук., текст., демонстрац. дані. – К. Інфодиск, [2013?]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Митці України – Тарасові Шевченку). – Назва з контейнера. – Текст укр., англ.

Титарев, Николай Яковлевич. О творческом методе поэта Бояна в поэме Т. Г. Шевченко «Великий льох» [Текст] : (опыт литератур. исслед.) / Н. Я. Титарев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 39 с. – К 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченка.

Хаврусь, Сергій Левкович. Слава Кобзаря [Ноти] : зб. пісень / Сергій Хаврусь. – Черкаси : Кур’єр, 2011. – 27 с. : іл. – До 200-річчя з дня народж. та 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка.

Шевченківський національний заповідник [Образотворчий матеріал] / [авт. тексту С. А. Брижицька]. – Канів : Містер Піксель, 2013. – 23 с. : іл.

Щербина, Микола Миколайович. Тарас Шевченко у власних назвах рідного краю [Текст] / Микола Щербина. – Черкаси : [б. в.], 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр. : с. 38-39.

 

МИСТЕЦТВО


Вовк, Микола Олександрович. Почуття рідного [Ноти] : зб. пісень Микола Вовк. – Черкаси : Чабаненко Ю. А. , 2013. – 139 с.

Єрмакова, Наталя Петрівна. Березільська культура [Текст] : історія, досвід / Наталя Єрмакова ; [Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец.]. – К. : Фенікс, 2012. – 511 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 504-510.

Іван Сидорович Їжакевич [Образотворчий матеріал] : [альбом / авт. тексту і упоряд. Л. Г. Членова ; ред. Д. Г. Янко]. – К. : Мистецтво, 1964. – 55 с. : іл. – Текст укр., рос.

Катеринопільські умільці та їх ремесла [Образотворчий матеріал] : фотоальбом. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., [2014?]. – 30 с. : іл.

Передзвони [Ноти] : [зб. пісень] / Літ.-муз. об-ня, м. Тальне ; [упоряд. М. О. Вовк]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 423 с.

Рівновага [Текст] : пересув. вист. творч. робіт людей, які постраждали від нацизму та тоталітаризму / БО «Касталія-Фонд» ; [упоряд. І. Пієвська, І. Король]. – [Б. м.] : Макрос, [2013?]. – 35 с. : іл.

Стовбун, Василь Михайлович. Гончарювання і ліплення [Текст] / Стовбун В. М. – Полтава : Полтав. літератор, 2011. – 62 с. : іл. – Бібліогр. : с. 57-62.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Рожко, Володимир Євтухович. Дзвони Божих храмів історичної Волині, Х-ХХ ст. [Текст] Володимир Рожко. – Луцьк : Волин обл. друк., 2011. – 218 с. : іл. – Бібілогр. : с. 199-216.

Рожко, Володимир Євтухович. Новітні мученики святого українського православ’я на історичній Волині (ХХ ст.) [Текст] / Володимир Рожко ; [голов ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 434 с. : Бібліогр. : с. 415-433.

Рожко, Володимир Євтухович. Хрести історичної Волині, ІХ-ХХ ст. [Текст] : [монографія] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2012. – 178 с. : іл. – Бібліогр. : с. 163-176.

Свято-Покровский Красногорский женский монастырь [Текст]. – К. : Тип. Киево-Печер. Лавры, 2007. – 32 с. : ил.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Актуальні проблеми духовності [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 14 / Держ. вищ. навч. закл. «Криворіз. нац. ун-т» ; [упоряд. Я. В. Шрамко] ; за заг ред. Я. В. Шрамка. – Кривий Ріг : КНУ, 2013. – 316 с. – Текст укр., рос. – Містить бібліогр.

Культура історичної пам’яті : європейський та український досвід [Текст] / [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.] ; за заг ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 598 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 585-596.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Герасимова, Інна Володимирівна. Соціальна психологія [Текст] : практикум / І. В. Герасимова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 98 с. – Бібліогр. : с. 98.

Засади когнітивної психології спілкування [Текст] : монографія / [В. П. Казміренко, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько та ін.] ; за ред. В. П. Казміренка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 389 с. – Містить бібліогр.

Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології [Текст] : монографія / [М. М. Слюсаревський, В. В. Жовтянська, М. М. Скорик та ін.] ; за ред. М. М. Слюсаревського : Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіроворгард : Імекс-ЛТД, 2013. – 359 с. : Бібліогр. : с. 320-359.

Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві : психотехнології супроводу [Текст] : [монографія] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. П. Д. Фролова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 310 с. – Містить бібліогр.

Слюсаревський, Микола Миколайович. Психологія міграції [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровогоад : Імекс-ЛТД, 2013. – 243 с. – Містить бібліогр.

Татенко, Віталій Олександрович. Психологія інтимного життя [Текст] : [монографія] / Віталій Татенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 299 с. – Містить бібліогр.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Володимир Поліщук: крізь роки, слова і справи [Текст] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм. України [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 127 с. : іл.

Дослідники історії Південної України [Текст] : біобібліогр. довід. Т. 1 / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.] ; [упоряд. І. І. Лиман]. – К. : Текуч В. М., 2013. – 381 с., [12] с. іл.

«Земля, яку сходив Тарас…» [Текст] : (Шевченк. місця на Черкащині) : біобібліогр. довід. / [Комун. закл. «Обл універс. наук б-ка ім. Т. Шевченка» Черкас. облради ; уклад. Л. Т. Демченко ; наук. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2013. – 71 с. : іл. – До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка. – Ім. покажч. : с. 61-65. – Геогр. покажч. : с. 66-68.

Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні [Текст] : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII – початку ХХІ ст. У 2 т. Т. 1. (1-4160) / Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад. С. Л. Зворський ; наук. ред. Л. М. Любаренко]. – К. : НПБУ, 2013. – 255 с.

Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні [Текст] : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII – початку ХХІ ст. У 2 т. Т. 2. (4161-7286) / Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад. С. Л. Зворський ; наук. ред. Л. М. Любаренко]. – К. : НПБУ, 2013. – 240 с.

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу  у фондах наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького [Текст] : бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. А. П. Іржавська, О. З. Силка ; наук. ред. Г. М. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 171 с. – (Серія : Історична ; вип. 4). – Ім. покажч. : с. 154-161. – Геогр. покажч. : с. 162-167.

Кузьмінський, Анатолій Іванович [Текст] : доктор пед. наук, професор, чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Л .І. Синявська та ін. ; наук. ред. Н. Г. Ничкало]. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 111 с. : іл. – (Серія : Бібліографія вчених України ; вип. 5). – Алфавіт. покажч. : с. 106-108.

Метабібліографія України (2012) [Текст] : покажч. бібліогр. посіб. / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд. К. М. Науменко ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2013. – 263 с.

Наймолодша в Україні [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 3 (Черкаській області – 60 років) / Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Л. Т. Демченко, Т. В. Савчук ; наук. ред. В. М. Мельниченко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 241 с. – Алфавіт. покажч. авт. : с. 196-213. – Ім. покажч. : с. 214-233. – Геогр. покажч. : с. 224-238.

Національна ідея, культура і українська державність [Текст] : бібліогр. показн. наук. і публіцист. праць / Полтав. держ. аграр. акад. ; [авт.-упоряд. М. Т. Безотосний]. – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – 17 с.

Семен Устмович Гончаренко [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Стельмах Н. А. та ін. ; наук. ред. Заліток Л. М.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 195 с. ; іл. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 21). – Ім. покажч. : с. 172-177. – Алфавіт. покажч. : с. 178-193.

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Лисиця Н. М. та ін. ; наук. ред. Рогова П. І. та ін.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 135 с., [4] с іл. – (Серія «Видатні педагоги світу», вип. 9).


ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 13. Киї – Кок / [Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; наук. ред. Болтівець С. І. та ін.]. – К. : Преса України, 2013. – 711 с. : іл.

 

СЕРІЇ. ЗБІРНИКИ


Хроніка-2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 4 (94). Український Петербург : (енциклопед. довід.) / [Фонд сприяння розв. мистецт] ; упоряд. І. Пасько, В. Сергійчук ; голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фенікс, 2013. – 448 с. : іл. – (Українські пропілеї). – На обкл. назва : Петербург і культура України. – До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. №3 (28) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – К. : НІСД, 2013. – 195 с.