НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІV кв. 2014 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Поживанов М.А. Колокол звонит и по тебе [Текст] : (Катастрофу можно отменить-2) / Михаил Поживанов ; [ред. Черемных В.М.]. – К. : Сіті Прес Компані, 2014. – 287 с. : ил.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


А.П. Александров та українська наука [Текст] = А.П. Александров и украинская наука : до 110-річчя від дня народж. вчен. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад. Онищенко О.С. та ін. ; редкол. : Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – К. : Академперіодика, 2013. – 377 с., [66] с. іл. – Бібліогр.: с. 355-375.

Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. 4 курсу ден. форми навчання / О.І. Богатирьов, А.М. Гусак, А.О. Ковальчук [та ін.] ; [ред. А.М. Гусак] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 126 с.

Кулик Л.О. Механіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. [вищ. навч. закл.] / Л.О. Кулик, А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов ; [ред. Л.О. Кулик] ; Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 82 с. – Бібліогр.: с.10.

Луценко Г.В. Фундаменталізація фізичної освіти у вищій школі [Текст] : [монографія] / Григорій Луценко ; [за ред. А.І. Кузьмінського] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 273 с. – Бібліогр.: с. 237-273.

Ткаченко А.В. Оптика [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. [вищ. навч. закл.] / А.В. Ткаченко, О.І. Богатирьов, Л.О. Кулик ; [ред. А.В. Ткаченко] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 88 с. – Бібліогр.: с. 8.

Третяк М. В. Збірник задач з функціонального аналізу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. / М.В. Третяк ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 79 с. – Бібліогр. : с. 79.

Третяк М.В. Теорія міри і інтеграла [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. / М.В. Третяк ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2013. – 87 с. – Бібліогр.: с. 85-87.

Ходаковська О.О. Лінійна алгебра [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / О.О. Ходаковська, Н.Г. Ілляшенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 99 с. – Бібліогр.: с. 99.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Буковина [Текст] / [Черновец. «Бизнес Центр» ; сост. О. Николайчук]. – Черновцы : [б.и., 2013?]. – 99 с. : ил. – Кн. влож. в футл.

Рідне місто моє над Вільшанкою… [Образотворчий матеріал] : [буклет / уклад. Т.М. Горідько ; фото І.П. Дяглюк та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, [2014?]. – 10 с. : іл.

Хоменко В.М. Звенигородське краєзнавство [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко]. – вид. 2-ге, доповн. – К. : Арт Економі, 2014. – 64 с. : іл. – Бібліогр.: с. 62-63.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Кустова С. Кинбурнская коса [Изоматериал] : книга-альбом / Светлана Кустова, Елена Ивашко, Сергей Гаврилов. – К. : Геопринт, 2010. – 143 с. : ил. +1 к.

Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку : теорія і практика [Текст] : монографія / Ю.О. Петренко, О.Е. Меньших ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 171 с. – Бібліогр.: с. 125-149.

Прислухайся, як трави шелестять… [Текст] / [уклад. Т.М. Горідько ; редкол. : М.М. Щербина, Т.Д. Зубко]. – Черкаси : Інтроліга Тор, [2014?]. – 15 с. : іл.

 

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Бушин М.І. Учені Черкаського державного технологічного університету [Текст] / М.І. Бушин. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2012. – 543 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 534-542.

Наноматериалы и нанотехнологии [Текст] : учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, Н.Е. Калинина [и др.] ; под общ. ред. В.А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2014. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-207.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Енергетика : історія, сучасність і майбутнє. Пізнання й досвід – шлях до сучасної енергетики [Текст] / [Базеєв Є.Т., Варламов Г.Б., Вольчин І.А. та ін. ; наук. ред. Ландау Ю.О., Сігал І.Я., Дубовський С.В.]. – [Вид. 2-ге, переробл.]. – К. : Фенікс, 2013. – 326 с. : іл. Бібліогр.: с. 323-325.

Енергетика : історія, сучасність і майбутнє. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики [Текст] / [Базеєв Є.Т., Білека Б.Д., Васильєв Є.П. та ін. ; наук. ред. Клименко В.М., Ландау Ю.О., Сігал І.Я.]. – [Вид. 2-ге, переробл.]. – К. : Фенікс, 2013. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 393-398.

Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД [Текст] : монография. Ч. 4. Валы ГТД / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, В.А. Титов [и др.]. – Запорожье : Мотор Сич, 2014. – 290 с. : ил.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Блакова О.А. Інформаційні технології [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.А. Блакова, Г.П. Нечаєнко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2010. – 302 с. – Бібліогр.: с. 301-302.

Блакова О.А. Різні способи візуалізації функціональних залежностей засобами ІКТ [Текст] : [навч.-метод. посіб. В 2 ч.]. Ч. 1 / О.А. Блакова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 70 с. : іл. – Бібілогр.: с. 70.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Некоз О.І. Проектування м’ясорізальних вовчків [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.І. Некоз, О.В. Батраченко ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 221 с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-181.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Якубчак О.М. Обробка молока, приготування молочних продуктів у домашніх умовах [Текст] / О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, В.І. Оненко ; [голов. ред. В.І. Оненко]. – К. : Агро-Світ України, 2014. – 110 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини).

 

БУДІВНИЦТВО


Вахитоваа Л.Н. Огнезащита стальных конструкций [Текст] / Вахитова Л.Н., Калафат К.В. ; [Укр. Центр Сталього Стр-ва]. – К. : Интерсервис, [2014?]. – 150 с. - : ил. – Содержит библиогр.

 

ТРАНСПОРТ


Стандарти Європейського Союзу щодо захисту пішоходів та практичні аспекти їх застосування в Україні [Текст] : посіб. для тих, хто ухвалює рішення / Громад. орг. «Т-во учасн. руху» [та ін.] ; [ред. В. Козоріз]. – Х. : Цифра принт, 2013. – 189 с. : іл.

Технология производства авиационных двигателей [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений. Ч. 5 : Испытания авиационных двигателей / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, А.И. Долматов, В.Ф. Мозговой ; под общ. ред. В.А. Богуслаева. – Запорожье : Мотор Сич, 2013. – 339 с. : ил. – Библиогр.: с. 338-339.

 

ТВАРИННИЦТВО


Левченко В.І. Корова в господі [Текст] / В.І. Левченко, В.І. Оненко ; [голов. ред. В.І. Оненко]. – К. : Агро-Світ України, 2014. – 110 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини). – Бібліогр.: с. 109.

 

ГІГІЄНА


Матвєєв В.М. Життя без хвороб, лікування без ліків [Текст] / Володимир Матвєєв. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 183 с. – Бібліогр.: с. 178-181.

 

КЛНІЧНА МЕДИЦИНА


Бомбушкар И.С. В помощь ВИЧ-инфицированному – я хочу, чтобы ты жил! [Текст]. Т. 1. / Игорь Бомбушкар ; [ред. Ю. Верещагина]. – К. : Изд-во Бомбушкара, 2014. – 687 с. : ил. – Библиогр.: с. 657-661.

Стешенко В.В. Ясновидець [Текст] : (Ясновидець Дід Петро) : кн. №1 для тих, хто прагне Жити щасливо! / Володимир Стешенко. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 511 с. : іл.

Шкарбан А. Чумацькими шляхами – по козацькі ліки [Текст] / Андрій Шкарбан. – Сміла : [б.в.], 2013. – 50 с. : іл. – (Народний лікар України).


СОЦІОЛОГІЯ


Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К, НБУВ, 2013. – 249 с. : іл. – Містить бібліогр.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. СОЦІАЛЬНА РОБОТА


Тихолоз В.В. Історія соціальної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Соц. робота» / В.В. Тихолоз ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін]. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 407 с. – Бібліогр.: с. 407.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Археологічні скарби давньої Чигиринщини [Образотворчий матеріал] : [буклет / авт.-уклад. Нераденко Т.М.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 1 арк. : іл. – До 25-річчя НІКЗ «Чигирин».

Березовський О.О. Про період, в якому проходило все моє життя [Текст] : спогади і роздуми / Олександр Березовський. – Вид. 4-те, випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 323 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 316-320.

Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] = The holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of genocide under international lar : [монографія / Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. Василенко В., Антонович М.]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2013. – 358 с. – Текст укр., англ.

Горовий А.В. Забутий митрополит Сильвестр Косов [Текст] / Анатолій Горовий ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К. : Наш час, 2014. – 112 с. : іл. – (В пошуках української національної ідеї). – Бібліогр.: с. 109-112.

Городинець І.С. Пам’ять не згасне [Текст] : (с. Безпальче на Черкащині в період другої світ. війни 1939-1945 рр.) / Іван Городинець. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 479 с. : іл. – Бібліогр. : с. 454-459. – Ім. покажч.: с. 462-475.

Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства [Текст] : монографія / [М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. і.Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2014. – 374 с. – Містить бібліогр.

Життєвий простір України : політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки) [Текст] : зб. наук. ст. / [Касьянов Г.В., Барановська Н.П., Падалка С.С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України, 2012. – 259 с. – Містить бібліогр.

Журавльов О.П. Тваринництво та мисливство у трипільських племен на території України [Текст] : [монографія] / О.П. Журавльов ; [відп. ред. С.А. Скорий] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – К. : Шлях, 2008. – 250 с. : іл. – Бібліогр.: с. 71-73.

Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн и Гражданская война в США [Текст] / Роберт Иванов ; [отв. ред. П. Ульяшов]. – М. : Эксмо [и др.], 2004. – 447 с., [8] с. ил. – (История США в лицах). – Содержит библиогр.

Козерод О.В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії [Текст] : [монографія] / О.В. Козерод ; [ред. Ю. Попсуєнко]. – К. : Радуга, 2014. – 190 с. – Бібліогр.: с. 164-190.

Кочерга В.А. Гетьман Іван Мазепа : «Самі себе звоювали» [Текст] : монографія / В.А. Кочерга, Г.В. Кочерга ; [відп. ред. М.Г. Шамрай] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 278 с. – Бібліогр. : с. 257-278.

Магочій П.-Р. Крим : наша благословенна земля [Текст] : [пер. з англ.] / Павло-Роберт Магочій ; [ред. Л. Ільченко]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-158.

Мариновський Ю.Ю. Батьківщина-2012 [Текст] : альманах. Ч. 1. Гулаки на правобережжі Дніпра : родовід і власність правобереж. Гулаків з Артема : матеріали до біогр. роду / Юрій Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 510 с. – Бібліогр.: с. 489-494.

Медведев Д.Л. Одинокая принцесса Диана. История любви [Текст] / Дмитрий Медведев ; [ред. Т. Варламова]. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 415 с. – (Легендарные судьбы).

Медведев Д.Л. Тэтчер : неизвестная Мэгги [Текст] / Дмитрий Медведев ; [ред. Н.А. Еремина]. – М. : РИПОЛ классик, 2013. – 302 с., [8] с. ил. – (Библиотека «Хронограф»).

Микола Горбович – громадянин, гуманіст, просвітник [Текст] / Краєзн. т-во «Поділля» ; [упоряд. А.Л. Зінченко]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 463 с. : іл.

Морісон С.Е. Джон Пол Джонс : біографія моряка [Текст] : [пер. з англ.] / Семюел Еліот Морісон ; вступ. Дж. Бредфорда ; [ред. Г. Ратна]. – К. : Вид-во ім. Соломії Павличко «Основи», 2013. – 517 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 511-517.

На світанковій землі Михайла Максимовича [Текст] : ( колект. публіцист-худож. нарис про рідне село) / І. Дробний, О. Кононенко, [В. Головко та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 607 с. [16] с. іл. – До 210-ї річниці з дня народж. М. Максимовича.

Нагорна Л.П. Історична культура : концепт. інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал [Текст] : [монографія] / Лариса Нагорна ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2014. – 379 с. – Містить бібліогр.

Софія Київська : Візантія. Русь. Україна [Текст] = Saint Sophia in Kyiv : Byzantium. Rus. Ukraine : зб. наук. пр. [Вип. 3] / Нац. акад. наук. України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко ; відп. ред. Ю.А. Мицик]. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства, 2013. – 671 с. : іл. – Присвяч. 150-літтю з дня народж. Є.К. Рєдіна (1863-1908). – Бібліогр.: с. 636-648.

Нікітенко К.В. 1941 : злочин і покарання. Причини поразок Червоної армії [Текст] : іст. розслідування / Костянтин Нікітенко. – Л. : Тріада Плюс, 2014. – 248 с. – Містить бібліогр.

Олійник О. Мова русів у фінікійській та етруській епіграфіці, 10 ст. до Хр.-3 ст. н.е. (до основ української епіграфіки) [Текст] : монографія / Олександр Олійник. – [Б.м. : б.в., 2014?]. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 208.

Паньков С.В. Стародавня чорна металургія на території України [Текст]. Ч. 1. Передскіфський і скіфоантичний період / С.В. Паньков ; [відп. ред. Д.П. Недопако] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археол. – К. : Ін-т археол., 2014. – 280 с. : іл. – Бібліогр.: с. 267-277.

Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни [Текст] : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Міжнар. громад. орг. «Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність» ; [авт.-упоряд. М.І. Тяглий]. – К. : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2013. – 207 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204-206.

Петрашенко В.А. Древнерусское село [Текст] : по материалам поселений у с. Григоровка / В.А. Петрашенко ; [отв. ред. Моця А.П.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. – К. : Академпериодика, 2005. – 263 с. : ил. – Содержит. Библиогр.

Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 років [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 8 / Нац. акад. наук. України, Ін-т історії України ; [голов. ред. В.Ф. Верстюк]. – К. : Ін-т історії України, 2012. – 310 с.

Семанов С.Н. Секретная миссия Андропова [Текст] / Сергей Семанов ; [отв. ред. А. Иванов]. – М. : Яуза-каталог, 2014. – 350 с. – (Юбилейные биографии).

Скржинская Е.Ч. Судакская крепость. История – археология – эпиграфика [Текст] = Fortress of Sudak. History – Archeology – Epigraphy : сб. работ и материалов / Елена Чеславовна Скржинская ; [сост. Л.Г. Климанов, А.В. Джанов ; отв. ред. Н.М. Куковальская, В.Н. Плешков] ; Рос. акад. наук. С.-Петерб. ин-т истории [и др.]. – К. [и др.] : Академпериодика, 2006. – 379 с. : ил. – (Библиотека Софии Киевской). – Библиогр.: с. 358-367.

Страшевич В.Б. Йшла війна народна [Текст] : Черкаси в роки ВВВ 1941-1945 рр. / Василь Страшевич. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 179 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133-139.

Сухобоков О.В. «Земля незнаема» : население бассейна Среднего Псла в Х-ХІІІ вв. по материалам роменско-древнерусского комплекса в с. Каменное [Текст] / О.В. Сухобоков ; [отв. ред. А.П. Моця] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – 375 с. : ил. – Содержит библиогр.

Твардовський П.В. Українській нації призначено вижити [Текст] / Петро Твардовський ; [ред. В. Барна]. – Т. [та ін.] : Терно-граф, 2013. – 319 с. : іл. – (Серія «Світова духівниця Українства» ;ч. 8).

Україна-Туреччина : історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; [упоряд. О. Дерменджі, В.М. Підвойний, Н.Г. Солонська]. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 294 с. – Містить бібліогр.

Україна у Великій війні, 1939-1945 [Текст] [упоряд. Л. Герасименко, В. Расевич ; відп. ред. І. Юхновський]. – К. : Емма, 2014. – 262 с. : іл., мапи.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 10 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [голов. ред. Т.І. Ківшар]. – К. : Наук. вид. центр НБУВ, 2013. – 531 с.

Український вісник [Текст] : (незалеж. політ.-просвіт. альм). – 12(16)-13(17) / Громад. просвіт. фонд «Джерело» ім. І. Фещенка-Чопівського ; [під ред. Я. Гелетія, В. Шевчук]. – Л. [та ін.] : Іванюк В.П., 2014. – 507 с., [47] с. іл. : іл.

Фіалко Н.І. Косенівка. Село протягом радянської доби [Текст] : іст.-літ. альм. / Ніна Фіалко ; [ред. І. Диченко]. – М. : Терно-граф, 2014. – 343 с. : іл. – Бібліогр.: с. 341

Хаврусь С.Л. Стеблівське диво [Текст] : літ.-краєзн. розвідки : до 175-річчя з дня народж. І. Нечуя-Левицького та 200-річчя з дня народж. Т. Шевченка / Сергій Хаврусь. – Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2014. – 149 с., [56] с. іл. : іл.

Хаврусь С.Л. Як була війна [Текст] : нариси, док., листи, щоденники, спогади очевидців : до 70-річчя Корсунь-Шевченківської битви та 70-річчя Перемоги у ВВВ / Сергій Хаврусь. – Вид. 2-ге, доповн. – Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2014. – 185 с., [16] с. іл. : іл.

Холоєвський О.Т. Григорій Іванович Калиновський і його знаменита книга «Описание свадебных украинских простонародных обрядов…» – визначна пам’ятка українства ; Кролевеччина – унікальний куточок українства на північному сході України [Текст] / О.Т. Холоєвський. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 85 с. – У кн. також : Описание свадебных украинских простонародных обрядов… сочиненное… Григорием Калиновским. – Містить бібліогр.

Хоменко .М. Козацьке [Текст]/ Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Данилюк]. – К. : Арт Економі, 2014.- 50 с. : іл. – Бібліогр.: с. 49.

Хоменко В.М. Церковне життя Звенигородщини [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Данилюк]. – К. : Арт Економі, 2014. – 55 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54.

Черкащини славетні імена [Текст] / [Бушин М.І., Лазуренко В.М., Вишневський В.Є. та ін.]. – Черкаси : Черкас. ЦНІІ, 2013. – 709 с. : іл. – До 60-річчя утворення Черкас. обл.

Шпорлюк Р. У пошуках майбутнього часу [Текст] : [ст. та есеї] / Роман Шпорлюк ; [відп. ред. і уклад. Д. Клочка]. – К. : Грані-Т, 2010. – 255 с. – (De profundis).

Штрихи до біографій [Текст] / [авт.-упоряд. В.М. Бугрій]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 99 с. : іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бережний Я.В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Я.В. Бережний, Д.В. Ляпін, Д.С. Покришка ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 78 с. – (Серія «Економіка» ; вип. 13). – Містить бібліогр.

Бюджетний моніторинг : Аналіз виконання бюджету за 2013 рік [Текст] : аналіз викон. бюджету за 2013 р. / [Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – К. : Нора-Друк, 2014. – 79 с. : іл.

Вовчак О.Д. Іпотечне кредитування [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.Д. Вовчак, Т.Д. Гірченко, І.В. Ковалишин ; [ред. О.В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 202 с. – Бібліогр.: с. 168-172.

Гайдуцький П.І. НеЗалежна економіка України [Текст] = InDependent economy of Ukraine / Павло Гайдуцький ; [ред. П.В. Бабич]. – К. : Інформ. системи, 2014. – 527 с., [16]с. іл.

Гончаренко О.О. Особливості обліку в небанківських фінансових установах [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Гончаренко, Г.М. Лютова ; [ред. О.В. Жданова] ; Нац. банк України, ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 375 с. – Бібліогр.: с. 287-291.

Горбачевська О.В. Історія економіки та економічної думки у логічних схемах [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Горбачевська, М.І. Хмелярчук, А.В. Стасишин ; за ред. О.В. Горбачевської ; нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К.: УБС НБУ, 2013. – 526 с. – Бібліогр.: с. 523-525.

Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону : теоретичні основи та прикладні аспекти [Текст] : монографія / А.М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 466 с. – Бібліогр.: с. 354-388.

Економіко-правовий глосарій [Текст] : [понят.-термінол. посіб.] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Чернігів. філ. ; за ред. Поляк О.В., Ільчук Т.Є., Приказки С.І. – Чернівці : Букрек, 2014. – 163 с. – Бібліогр.: с. 132-155.

Економічні аспекти функціонування підприємства: стан, проблеми, перспективи [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. заоч. конф. [Черкаси], 12 берез. 2014 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Кіровогр. нац. техн. ун-т [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 238 с. – Містить бібліогр.

Євроінтеграція : досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії [Текст] / [Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій та ін. ; редагув. І. Коссе]. – К. : [б.в.], 2014. – 87 с. : іл. – Містить бібліогр.

Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України [Текст] : аналіт. доп. / [О.В. Собкевич, А.І. Сухоруков, А.В. Шевченко та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 151 с. – (Серія «Економіка» ; вип. 15). – На тит. арк. авт. не зазнач. – Містить бібліогр.

Кириленко І.Г. Глобалізація Ноосфери & Перспективи України [Текст] : монографія / Іван Кириленко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 460 с. – Бібліогр. : с. 451-460.

Кукурудза І.І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч.-метод. посіб. для підготов. бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / І.І. Кукурудза ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 127 с. – Бібліогр.: с. 124-125.

Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік в умовах інтеграційних процесів : сучасний стан та напрямки розвитку [Текст] : монографія / О.П. Кундря-Висоцька, І.М. Вагнер, М. Клюс ; [ред. О.В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 286 с. – Бібліогр.: с. 271-286.

Кучеренко С.А. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» [Текст] / С.А. Кучеренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: с. 41-42.

Кучеренко С.А. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни «Макроекономічний аналіз» [Текст] / С.А. Кучеренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: с. 35-36.

Методи, моделі та інформаційні системи в економіці і освіті [Текст] : монографія / [В.М. Чаплига, Л.А. Білий, Ю.П. Тополюк та ін.] ; за заг. ред. В.М. Чаплиги ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 227 с. : іл. – Містить бібліогр.

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємства» [Текст] : для студ. спец. 7.03050401 «Економіка підприємства» всіх форм навчання / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Мехеда Н.Г.]. – Черкаси ЧНУ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 25-27.

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» [Текст] : для студ. спец. 7.03050401 «Економіка підприємства» всіх форм навчання / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Мехеда Н.Г.]. – Черкаси ЧНУ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 33-34.

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління витратами підприємства» [Текст] : для студ. всіх форм навчання / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Мехеда Н.Г.]. – Черкаси ЧНУ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: с. 33-34.

Механізм банківського кредитування малого бізнесу в Україні [Текст] : монографія / [Г.М. Азаренкова, О.М. Біломістний, І.І. Біломістна та ін. ; ред. О.П. Яремчук] ; Нац. банк України, Ін-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 171 с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-159.

Механізм сталого розвитку національної економіки [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [Хмельницький], 15-16 трав. 2014 р. / ПВНЗ «Хмельниц. Екон. ун-т» ; [редкол. : Бойчук А.А. та ін.]. – Хмельницький : Крок, 2014. – 212 с. – Містить бібліогр.

Молдован О.О. Стратегія реформування системи державних фінансів України : завдання, пріоритети, механізми [Текст] : аналіт. доп. / О.О. Молдован ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. - 45 с. – (Серія «Економіка»).

Новак С.М. Моделювання вільно плаваючих валютних курсів : теоретичні і практичні аспекти [Текст] : монографія / С.М. Новак ; [ред. О.П. Яремчук] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2014. – 315 с. : іл. – Бібліогр.: с. 266-276.

Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-прак. конф., [Черкаси], 17-18 квіт. 2014 р. / Східноєвроп. Ун-т економіки і менедж. [та ін.] ; [голов. ред. Л.Н. Сергєєва]. – Черкаси : РВВ СУЕМ, 2014. – 211 с. – Текст укр., рос., англ. – Містить бібліогр.

Реструктуризація вітчизняних комерційних банків [Текст] : монографія / [О. Вовчак, К. Старовойт-Білоник, О. Барановський та ін.] ; за заг. ред. О.Д. Вовчак ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 430 с.

Ринок праці [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.К. Семів, А.Я. Кузнєцова, Н.Є. Рак, І.М. Вознюк-Богів ; [ред. О.В. Жданова] ; Нац. банк України, Ін-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 231 с. – Бібліогр.: с. 230-231.

Системна криза в Україні : передумови, ризики, шляхи подолання [Текст] : аналіт. доп. / [Я.А. Жаліло, К.А. Кононенко, В.М. Яблонський та ін ; за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. НІСД, 2014. – 129 с. – Містить бібліогр.

Терентьєва Н.О. Методика викладання економічних дисциплін у вищій школі [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Н.О. Терентьєва, В.В. Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2010. – 150 с. – Містить бібліогр.

Управління якістю активів у банках [Текст] : монографія / [Р.А. Слав’юк, О.І. Білик, У.Я. Грудзевич та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Слав’юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2013. – 198 с. – Бібліогр.: с. 188-198.

Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі [Текст] : аналіт. доп. / [Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 115 с. – (Серія «Економіка» ; вип. 14). – На тит. арк. авт. не зазнач. – Містить бібліогр.

Хайлук С.О. Моделювання процесів оцінки ефективності банківської системи [Текст] : монографія / С.О. Хайлук ; [ред. О.П. Яремчук] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2014. – 334 с. – Бібліогр.: с. 307-325.

Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.А. Шевчук [ред. О.В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2014. – 418 с. – Бібліогр.: с. 350-59.

Шпак Л.О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України : методологія формування, теорія та практика [Текст] : монографія / Л.О. Шпак ; Акад. муніцип. упр. – Черкаси : СУЕМ, 2014. – 323 с. – Бібліогр.: с. 301-318.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Бриченко А. Євромайдан очима учасника подій [Текст] / Анатолій Бриченко. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2014. – 130 с. : іл.

Держава і суспільство в Україні : історія та сучасність [Текст] : [монографія / Балабан Р.В., Бевз Т.А., Білошицький С.В. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2013. – 181 с. – Містить бібліогр.

Зовнішня політика України, 2013 [Текст] : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / [Ін-т зовніш. політики] ; за ред. Г.М. Перепелиці. – К. : Стилос, 2014. – 350 с.

Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні [Текст] / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [уклад. С.Г. Конончук, О.А. Ярош]. – К. : Агенство «Україна», 2013. – 51 с. – Бібліогр.: с.51.

Кельзен Г. Про сутність і цінність демократії [Текст] : пер. з нім. / Ганс Кельзен. – [Л.] : ВНТЛ-Класика, 2013. – 139 с.

Національний Конвент України щодо ЄС [Текст] : рек. робоч. груп, 2013 / Нац. ін-т стратег. дослідж. [та ін.] ; за заг. ред. В. Лупація, Ю. Терещенко. – К. : Агенство «Україна», 2013. – 88 с. [8] с. іл. – Містить бібліогр.

Парахонський Б.О. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці : висновки для України [Текст] : аналіт. доп. / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська ; [за заг. ред. К.А. Кононенка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. НІСД, 2014. – 41 с. – (Серія «Національна безпека» ; вип. 6). – Містить бібліогр.

Порядок денний асоціації Україна-ЄС як частина підготовки Угоди про асоціацію [Текст] = Agenda of the EU-Ukraine association as a part of association agreement preparation : результати громад. моніторингу у 2010-2011 рр. / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД) , Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Тищенко. – К. : Агенство «Україна», 2012. – 108, 104 с. зустр. паг. – Кн.-«перекрутка». – Текст укр, англ – Містить бібліогр.

Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конф. (Ужгород, 3 жовт. 2013 р.) / [С.І. Мітряєва, М.О. Лендьел, А.Д. Стряпко та ін. ; за заг. ред. А.З. Гончарука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 127 с. – (Серія «Міжнародні відносини» ; вип. 3).

«Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. , ( Київ, 10 черв. 2014 р.) / [відп. ред. В.К. Гура] ; Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії  Нац. акад. наук України. – К. : LAT&K, 2014. – 145 с. – Містить бібліогр.

Украина : время выбора [Текст] / Центр Разумкова. – К. : [б. и.], 2014. – 44 с.

Україна : час вибору [Текст] / Центр Разукова. – К. : [б. в.], 2014. – 44 с.

Україна та проект «русского мира» [Текст] : аналіт. доп. / [С.І. Здіорук, В.М. Яблонський, В.В. Токман та ін. ; за ред. В.М. Яблонського та С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 77 с. – (Серія «Гуманітарний розвиток» ; вип. 1). – На тит арк. авт. не зазнач.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Адвокатура України : забуте і невідоме [Текст] / [Бігун В.С., Блануца А.В., Блащук С,М. та ін. ; за ред. І.Б. Василик] ; Нац. асоц. адвокатів України, Центр дослідж. адвокатури і права. – К. : КВІЦ, 2014. – 379 с. – (Серія «Нариси з історії адвокатури України» ; вип. 1). – Містить бібліогр.

Алексєєв В.М. Структури публічного управління в Україні : громадські ради [Текст] / Алексєєв В.М. ; [ред. Яворська І.Т.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 75 с. : іл. – Містить бібліогр.

Боковня В.М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародне законодавство у сфері інтелектуальної власності» [Текст] / В.М. Боковня ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 67 с. – Бібліогр.: с. 66-67.

Дмитрук М.М. Кримінальний проступок : правова природа та ознаки [Текст] : монографія / М.М. Дмитрук ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О. : Юрид. л-ра, 2014. – 221 с. – Бібліогр.: с. 202-221.

Захист прав дитини в Україні [Текст] : підсумки діяльн. у 2013 р. Уповноваж. Президента України з прав дитини Ю.О. Павленка / Адмін. Президента України [та ін.] ; [за заг. ред. Ю.О. Павленка]. – К. : Дорадо-Друк, 2014. – 187 с. – Містить бібліогр.

Коструба А.В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин [Текст] : монографія / А.В. Коструба ; [редагув. Я. Мурашкіної, Ю. Печенюк] ; Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – К. : Ін Юре, 2014. – 370 с. – Бібліогр.: с. 329-365.

Позачергові вибори народних депутатів України, 2014 : що потрібно знати виборцю [Текст] : навч.-метод. посіб. у запитаннях і відповідях / [Б.А. Руснак, А.В. Карташов, О.О. Радченко та ін. ; за ред. Б.А. Руснака] ; Всеукр. громад. орг. «Центр підтримки громад. ініціатив» [та ін.]. – К. : ЦПП, 2014. – 183 с. : іл.

Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров’я в умовах страхової медицини) [Текст] : монографія / Стеценко В.Ю. , Токарєв Г.М. ; [за заг. ред. С.Г. Стеценка]. – К. : Атіка, 2012. – 143 с. – Бібліогр.: с. 124-143.

Стеценко В.Ю. Обов’язкове медичне страхування в Україні. Адміністративно-правові засади запровадження [Текст] : монографія / В.Ю. Стеценко ; [голов. ред. Гайдук Н.М.]. – К. : Атіка, 2010. – 319 с. – Бібліогр.: с. 270-319.

Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) [Текст] : монографія / С.Г. Стеценко, О.Г. Пелагеша ; [ред. Гайдук Н.М.]. – К. : Атіка, 2014. – 143 с. – Бібліогр.: с. 124-143.

Судова практика Вищого адміністративного суду України, 2013-2014 [Текст] / Вищ. адмін. суд України ; [уклад. М.І. Смокович] ; за заг. ред. О.М. Нечитайла. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 359 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України : 7’2014).

Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах, 2012 [Текст] / Верховний Суд України ; [упоряд. А.Г. Ярема, М.В. Патрюк та ін.] ; за заг. ред. А.Г. Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 735 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 5-6’2014).

Судовий захист права власності у сфері економічних відносин [Текст] : (огляд суд. практики судів госп. юрисдикції, Верхов. та Конституц. Судів України, Європ. суду з прав людини) / [уклад. Потьомкін А.О., Огренчук А.О. ; редкол. : В.Г. Гончаренко (голова) та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 303 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 8’2014). – Містить бібліогр.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Аблязов Р.А. Вооружение и люди [Текст]. [В 4 т.]. Т. 2. Оружие победы за Уралом / Р.А. Аблязов. – Черкассы : Восточноевроп.ун-т, 2014. – 389 с. : ил. – Библиогр.: с. 89.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики [Текст] : аналіт. доп. / [Здіорук С.І., Астаф’єв А.О., Степико М.Т. та ін ; за заг. ред. С.І. Здіорука] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 65 с. – (Серія «Гуманітарний розвиток» ; вип. 3). – Містить бібліогр.

Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2. Об’єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [відп. ред. Ю.П. Богуцький, Г.П. Чміль]. – К. : ІКНАМУ, 2012. – 159 с. – Містить бібліогр.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи [Текст] : зб. наук.-експерт. Матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. С.І. Здіорука]. – К. : НІСД, 2014. – 121 с. – (Серія «Гуманітарний розвиток» ; вип. 2). – Містить бібліогр.

Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України [Текст] : Золота медаль ім. В.І. Вернадського, премії ім. видат. учених України, премії для молодих учених і студ. вищ. навч. закл., відзнаки, почес. доктор / В.О. Цибань ; [відп. ред. В.М. Палій] ; Нац. акад. наук України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Академперіодика, 2013. – 493 с. : іл. – Бібліогр.: с. 489-491.


ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Василь Сухомлинський : життєвий шлях та педагогічні погляди [Текст] / Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В., Кондратенко Г.М., Рідкоус О.В. ; КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти». – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2013. – 109 с. : іл. – Містить бібліогр.

Відгомін [Текст] : імідж Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького в інформ. прострі : [прес-моніторінг. зб.]. – №11 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; уклад. О.М. Абразумова, А.П. Іржавська ; наук. ред. Г.М. Голиш. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 67 с. – Ім. покажч. : с. 59-66.

Вивчаємо Шевченка [Текст] = Let us study Shevchenko = Wir studieren Schewtschenko : метод. розробки для вчителів історії України та укр. л-ри / [Білоног Л.М., Демешко Т.В., Коротун Л.В. та ін. ; упоряд. та наук. ред. Присяжнюк Ю.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 171 с. – Містить бібліогр.

Гнезділова К.М. Корпоративна культура викладача вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. / К.М. Гнезділова. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 122 с. – Містить бібліогр.

Градовський А.В. Історія літератури Сходу [Текст] : навч. посіб. / Анатолій Градовський, Максим Галушко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 230 с. – Містить бібліогр.

Коваленко В.М. Поетичний гербарій [Текст] : літ.-творча лаб. : посіб. для вчителя / Валентина Коваленко. – Вид. 2-ге, доповн. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 302 с.

Кузьменко В.В. Вибрані наукові статті та фрагменти праць [Текст]. У 2 Ч. Ч. 1 / Василь Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2010. – 279 с. – Містить бібліогр.

Кузьменко В.В. Вибрані наукові статті та фрагменти праць [Текст]. У 2 Ч. Ч. 2 / Василь Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2010. – 275 с. – Містить бібліогр.

Кузьменко В.В. Методика полікультурного виховання учнів в умовах родинно-шкільного освітнього простору [Текст] : навч. посіб. / Кузьменко Василь Васильович, Чумак Лариса Володимирівна ; [за ред. В.В. Кузьменка]. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2012. – 247 с. – Бібліогр. : с. 242-247.

Кузьменко В.В. Теоретико-методичні підходи до формування в учнів наукової картини світу в школах України (ХХ століття) [Текст] : монографія / Кузьменко Василь Васильович. – Херсон : РІПО, 2010. – 463 с. – Бібліогр.: с. 421-463.

Кучай Т.П. Морально-естетичне виховання учнів початкових класів Японії [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. ф-тів / Кучай Тетяна Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 58 с. – Бібліогр.: с. 53-58.

Кучай Т.П. Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнів [Текст] : монографія / Т.П. Кучай : за ред. Н.Г. Ничкало ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 215 с. – Бібліогр. : с. 162-193.

Кучай Т.П. Роль сім’ї та школи у навчанні та вихованні учнів початкових класів Японії [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. ф-тів / Кучай Тетяна Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 99 с. – Бібліогр.: с. 91-99.

Кучай Т.П. Фактори високої продуктивності педагогічної діяльності японських учителів початкової школи [Текст] : навч. посіб. / Кучай Тетяна Петрівна ; Черкас нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 63 с. – Бібліогр.: с. 59-63.

Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного екзамену [Текст] : спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [авт.-уклад. Цимбал О.Ю.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 23 с. – Бібліогр. : с. 17.

П’янзін С.Д. Загальні положення та вимоги до оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт з філософських дисциплін [Текст] : метод. посіб. / С.Д. П’янзін ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 33 с.

Слюсаренко Н.В. Вітчизняні педагоги другої половини ХХ століття про трудову підготовку підростаючого покоління [Текст] : монографія / Слюсаренко Н.В. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2014. – 195 с. – Бібліогр.: с. 185-194.

Слюсаренко Н.В. Вибрані наукові статті та фрагменти праць [Текст]. У 2 ч. Ч. 1 / Слюсаренко Н.В. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2013. – 438 с. – Містить бібліогр.

Слюсаренко Н.В. Вибрані наукові статті та фрагменти праць [Текст]. У 2 ч. Ч. 2 / Слюсаренко Н.В. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2013. – 471 с. – Містить бібліогр.

Слюсаренко Н.В. Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Слюсаренко Н.В., Мороз Н.С. – Вид. 2-ге. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2012. – 230 с. – Містить бібліогр.

Слюсаренко Н.В. Дистанційна форма навчанняу фаховій підготовці майбутніх економістів [Текст] : навч.-метод. посіб. [для вузів] / Слюсаренко Н.В., Кохановська О.В. – Херсон : Херсон акад. неперерв. освіти, 2012. – 104 с. – Бібліогр.: с. 91-98.

Хазрат И.Х. Воспитание [Текст] / Хазрат Инайят Хан ; [ред. Н.В. Миц]. – Харьков [и др.]. : Сторожук О.В., 2012. – 105 с.

Щербина Т.І. Шкільний курс біології людини [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Щербина Т.І., Кузьменко В.В. – Херсон : РІПО, 2011. – 99 с. – Бібліогр. : с. 98-99.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту [Текст] : прогр. держ. іспиту / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. В.С. Лизогуб та ін.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 87 с. – Бібліогр. : с. 85-87.

Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту [Текст] : прогр. держ. іспиту / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. В.С. Лизогуб та ін.]. – Черкаси : Вид. від ЧНУ, 2014. – 87 с. – Бібліогр.: с. 85-87.

Меньших О.Е. Новітні фітнео-технології у роботі спортивних секцій вищих навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.Е. Меньших, Н.В. Костогриз-Куликова, Ю.О. Петренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 83 с. – Бібліогр.: с. 82-83.

Олексієко Я.І. Особливості вибору спортивної діяльності студентками ВНЗ [Текст] : метод. рек. / Олексієнко Я.І., Верещагіна О.П., Шахматов В.А. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 77 с. – Бібліогр.: с. 76-77.

Онопрієнко О.М. Рухливі ігри, естафети і спортивні свята у ВНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.М. Онопрієнко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 104 с. – Бібліогр.: с. 104.

Тучинська Т.А. Волейбол [Текст] : навч.-метод. посіб / Т.А. Тучинська, Є.В. Руденко ; [редагув. Т.В. Щербини] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 75 с. : іл. – Бібліогр.: с. 74-75.

Усатова І.А. Сучасні фітнео-технології, як засіб виконання завдань з фізичного виховання для студентів з порушенням у стані здоров’я [Текст] : навч.-метод. посіб. / І.А. Усатова, С.В. Цаподой ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 88 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87-88.


ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Конах В.К. Національний інформаційний простір України : проблеми формування та державного регулювання [Текст] : аналіт. доп. В.К. Конах ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 73 с. – (Серія «Інформаційні стратегії» ; вип. 2). – Бібліогр.: с. 36-40.

Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні [Текст] : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 15 трав. 2013 р. / Верховна Рада України, Ком. Верховної Ради України з питань культури і духовності ; [упоряд. Т.М. Галюк ; ред. Ю.П. Дяченко, Л.В. Потравка]. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – 223 с. : табл. – (Парламентські слухання).

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 17 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна]. – К. : НБУВ, 2013. – 621 с. – Містить бібліогр.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.]. – К. : НБУВ, 2013. – 415 с.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып.11 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского [и др.] ; редкол. : А.С. Онищенко (председатель) [и др.]. – К. : НБУВ, 2013. – 320 с. – Содержит библиогр.

Воскобойникова-Гузєва О.В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація [Текст] : [монографія] / О.В. Воскобойнікова-Гузєва, [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : Академперіодика, 2014. – 380 с. – Бібліогр.: с. 320-354.

Горова С.В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності [Текст] : монографія / С.В. Горова ; [наук. ред. В.М. Удовик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 205 с. – Містить бібліогр.

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами : політико-комунікаційний аспект [Текст] : [монографія] / Тетяна Гранчак ; [наук. ред. В.М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014. – 182 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-182.

Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Н.Г. Коджарян ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 112 с.

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства : взаємодія та розвиток [Текст] : [монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 204 с. – Містить бібліогр.

Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) [Текст] : монографія / Валентина Медведєва ; [наук. ред. О.В. Ворошилов] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 176 с. – Бібліогр. : с. 151-176.

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження [Текст] : [монографія / Л.Й. Костенко, О.І. Жабін, Є.О. Копанєва, Т.В. Симоненко ; наук. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014. – 211 с. – Бібліогр. : с. 182-208.

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Текст] : [монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін., ; ред. Т. Дубас та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 223 с. – Містить бібліогр.

Чуприна Л.А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України [Текст] : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В.М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014. – 207 с. – Бібліогр.: с. 150-177.

 

МОВОЗНАВСТВО


Березовська Г.Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках [Текст] / Ганна Березовська ; [відп. ред. Т.М. Тищенко ] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Східноподіл. лінгвокраєзн. центр. – Умань : Уман. комун. вид.-полігр. п-во, 2010. – 347 с.

Він по-іншому жити не міг [Текст] : кн.-спогад про науковця й поета В. Шпака / Черкас. держ. технол. ун-т, Наук. б-ка Черкас, нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; [авт.-упоряд. Г.М. Голиш, В.П. Ушанов ; наук. ред. Ю.Г. Лега]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 214 с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 96-108. – Ім. покажч. : с. 208-209.

Іноземна мова і кар’єра [Текст] : Ireland : матеріали IV Унів. студент. конф., Черкаси, 10 квіт. 2014 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол. : Куліш І.М. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 83 с.

Карловська Г.В. English for Chemists [Текст] : навч. посіб. з англ. мови для студ. 2 курсу. [Ч. 2] / Г.В. Карловська ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 63 с.

Козирський В.Г. Мовно-етнічна передісторія [Текст] / Володимир Козирський, Олександр Маловічко. – К. : Сталь, 2012. – 144 с. : іл.

Кузнєцова Л.Г. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів у форматі CLIL-навчання [Текст] / Л.Г. Кузнєцова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 31 с.

Куліш І.М. English for it-students [Текст] = [Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей : навч. посіб.] / Куліш І.М., Гордійчук А.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2013. – 111 с. : іл.

Куліш І.М. Science Prizes and Awards [Текст] = [Наукові премії та нагороди] : навч. посіб. для магістрантів природн.-мат. спец. / Куліш І.М., Королюк Г.О. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 52 с. : іл.

Лисецька Н.Г. Українсько-німецький розмовник [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наталія Лисецька, Віра Хайдемейєр ; [ред. В.С. Голюк] : Східноєвропт. нац. ун-т ім. Л. Українки. – 2-ге вид., доопрац. і переробл. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2014. – 183 с. : іл. – (Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки). – Бібліогр.: с. 182.

Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського [Текст] / [авт. передм. і упоряд. М.І. Степаненко ; ред. Г. Вокальчук]. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 385 с. – Ім. покажч.: с. 352-376.

Мартовицька Н.В. Англійська для магістрів спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка» (Соціальний захист дітей) [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.В. Мартовицька ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 193 с. – Бібліогр.: с. 192-193.

Радиационная цитогенетика [Текст] = Radiation cytogenetics : рус.-англ. слов.-справ. / Э.А. Демина, М.А. Пилинская, Ю.И. Петунин, Д.А. Клюшин ; под ред. Н.А. Дружины ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого и др.]. – К. : Здоров’я, 2009. – 366 с. – Библиогр.: с. 365-366.

Савченко І.С. Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови [Текст] : навч. посіб. для студ. [вищ. навч. закл.] / Ірина Савченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 184 с. – Містить бібліогр.

Тесля В. А. Навчальний посібник з розвитку навичок усного і писемного мовлення [Текст] : для студ. 3 курсу [ден. форми навчання] / Тесля В.А. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 63 с. – Бібліогр.: с. 63.

Тестовий контроль у навчанні англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. І-ІІ курсів / [Т.М. Кравченко, О.М. Чебан, С.А. Аліфанова та ін.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 243 с. : іл. – Бібліогр.: с. 241-243.

Українська філологія : теоретичні та методичні аспекти [Текст] : зб. вибр. наук. пр. / [упоряд. та ред. Г.І. Мартинова, Л.В. Шитик, А.А. Таран] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 522 с. – Містить ббліогр.

Ціхоцький І. Лексикологія сучасної української літературної мови [Текст] : практикум : навч.-метод. посіб. для студ. І курсу філол. ф-ту / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук ; [відп. ред. Терлак З.М.] ; Львів нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Простір-М, 2014. – 256 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури [Текст] = Bruno Schulz jako filozof I teoretyk literatury: матеріали V Міжнар. Фест. Бруно Шульц, [Дрогобич. верес. 2012 р./ Полоніст, наук.-інформ. центра ім. І. Менька Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка] ; за ред. В. Меньок. – Дрогобич : Коло, 2014. – 782 с. – (Бібліотека Польського інститут у Києві).

Бушин М.І. Святиня над Дніпром [Текст] / М.І. Бушин, Ю.М. Тихоненко ; [ред. Н. Бушина]. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2014. – 361 с. : іл. – Бібліогр.: с. 336-360.

Градовський А.В. Процедура аналізу художнього тексту як об’єкт управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / Анатолій Градовський, Максим Галушко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 259 с. – Містить бібліогр.

Доскоч М.А. За честь поета [Текст] / Микола Доскоч. – Черкаси : [б.в.], 2012. – 75 с.

Лаврусенко М.І. Праісторія в українській літературі : проблема кореляції наукового і художнього пізнання [Текст] : монографія / Марія Лаврусенко. – Кіровоград : Авангард, 2014. – 249 с. – Містить бібліогр.

Листування Тараса Шевченка [Текст] / за ред. С. Єфремова ; [передм. В.І. Пахаренка]. – Репр. відтворення вид. 1929 р. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 1055 с. [10] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 1003-1013. – Хронолог. покажч.: с. 1015-1022. – Алф. покажч.: с. 1023-1024. – Ім. покажч.: с. 1025-1044. – Геогр. покажч.: с. 1045-1052.

Мельниченко В. М. Шевченкіана Черкащини [Текст] : вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Черкащині / Василь Мельниченко ; [відп. ред. О. Третяков]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 207 с.  : іл. – Бібліогр.: с. 102-111.

Михайло Петренко. Життя і творчість [Текст] : [худож. тексти, дослідж., док / упоряд. О.Є. Петренко, О.О. Редчук ; наук. ред. М.П. Бондар]. – К. : Фенікс, 2013. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-216.

Музей Т.Г. Шевченка у Мошнах [Текст] / Комун. закл. «Черкас. обл. краєзн. музей» Черкас. облради ; [авт. тексту А.А. Кушнір, В.І. Нестеренко ; фото В.І. Нестеренко та ін.]. – Черкаси : Третяков, 2014. – 20 с. : іл.

Наш Шевченко [Текст] : монографія / [голов. ред. Лега Ю.Г.]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2014. – 315 с. : іл. – Містить бібліогр.

Ніколенко К.С. Генріх Гейне відомий і невідомий [Текст] : [монографія] / Катерина Ніколенко. – К. : Радуга, 2014. – 103 с. – (Бібліотека журнала «Радуга»). – Бібліогр.: с. 103-104.

Николенко О.Н. Импрессионизм в творчестве Бориса Пастернака [Текст] : [монография] / Ольга Николенко, Марина Мелащенко. – Радуга, 2014. – 223 с. – (Библиотека журнала «Радуга»). – Библиогр.: с. 210-223.

Овчаренко Н.І. Талан, він завжди талан [Текст] : мої роздуми над творчістю письм.-земляка В. Гамана / Ніна Овчаренко. – К. : Логос, 2011. – 23, [12] с. іл.

Пічкур Д.С. Біля Стусової криниці [Текст] : ст. та спогади / Дмитро Пічкур ; [ред. Н.М. Космина]. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2002. – 68 с. : іл.

Роду криниця віща [текст] : л-ра рід. краю : посіб. для 5-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [авт.-уклад. В. Коваленко]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 340 с.

Хаврусь А.С. Художність повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» [Текст] : «Кайдашевій сім’ї» – 135 р. / Андрій Хаврусь ; [редагув. С.Л. Хавруся]. – Черкаси : Інтеграл-Техноімпекс, 2014. – 51 с. : іл. – Бібліогр.: с. 46-49.

Хоменко В.М. «Не забудьте пом’янути…» [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко]. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Арт Економі, 2014. – 95 с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94.

Цепа О.В. Образ автора в поезіях Тараса Шевченка до заслання [Текст] : монографія / Олександра Цепа. – Кіровоград : Авангард, 2014. – 259 с. – Містить бібліогр.

 

МИСТЕЦТВО


Бондаренко Л.О. Чайковський і Кам’янка [Текст] / Л. Бондаренко ; [ред. Таран Г.М.] ; Кам’ян. держ. іст.-культ. заповідник. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., [2008?]. – 15 с. : іл.- Бібліогр.: с.15.

«Другий крок» [Образотворчий матеріал] = (Второй шаг) : кат. вист. робіт молодих художників / Дніпропетр. Будинок мистец. [та ін.] ; [упоряд. Л. Тверська, І. Ярошевська]. – Д. : Ліра, 2013. – 22 с. : іл.

Заболотна-Місецька Л.М. Сонячні промені [Ноти] : пісенник / Лариса Заболотна-Місецька. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 68 с.

Заболотна-Місецька Л.М. Я повернусь… [Ноти] : [пісенник] / Лариса Заболотна-Місецька. – Вінниця : Книга-Вега, 2010. – 67 с.

Леви Львова [Образотворчий матеріал] : [архітектур.-культурол. дослідж. / упорядкув. та заг. ред. Л. Гайда, Ю. Гайда ; авт текстів та кат. Х. Бойка та ін. ; фото : Л. Гайда, Ю. Гайда та ін.]. – Л. : Апріорі, 2011. – 383 с. : іл. – Бібліогр.: с. 379-380.

Майданович Т.В. Калиновий птах [Ноти] : поезії і пісні з нотами / Тетяна Майданович ; музика Л. Левченко (Бутуханової). – К. Криниця, 2006. – 167 с.

Нераденко Т.М. Останній гончар із Головківки та його диво-кераміка [Текст] / Т.М. Нераденко. – Черкаси : [б.в.], 2007. – 29 с., [4] с. : іл.

Нікіфорова Н.Я. Джерело натхнення [Образотворчий матеріал] : [альбом] : присвяч. 200-річчю з дня народж. Т.Г. Шевченка / Надія Нікіфорова. – К. : Поліграфсервіс, 2013. – 159 с. : іл.

Свояк Н.І. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Черкаської області [Текст] /Н.І. Свояк, Н.М. Фоміна. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 191 с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 188-190.

Томілович Л.В. Історичні садиби Житомирської області [Текст] / Людмила Томілович ; Наук-дослід. ін-т пам’яткоохорон. дослідж. – К. : Фенікс, 2012. – 167 с., [20] с. іл : іл. – Бібліогр.: с. 165.

Україно, пісне моя! [Текст] : пам’яті Зої Коробової / [упоряд. М. Лабінський ; ред. В. Пущалівська]. – К. : Проза, 2010. – 239 с. : іл.

Хоменко В.М. Звенигородщина на поштових картках [Образотворчий матеріал] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Данилюк]. – К. : Арт Економі, 2014. – 55 с. : іл.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Авдеенко С.И. Крест и память [Текст] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2014. – 219 с. : ил. – Библиогр.: с. 218.

Авдеенко С.И. С крестом на море и на суше [Текст] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2013. – 123 с. : ил. – Библиогр.: с. 123.

Батюшков С.Б. Амулетные практики рунической магии [Текст] / Батюшков С.Б. – М. : Велигор, 2012. – 247 с. : ил.

Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви, 2012 рік [Текст] / [упоряд. І. Голота ; голов. ред. Блаженніший Святослав]. – Л. : Друк. куншти, 2013. – 280 с., [12] с. іл.

Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви, 2013 рік [Текст] / [упоряд. І. Голота ; голов. ред. Блаженніший Святослав]. – Л. : Друк. куншти, 2014. – 341 с., [12] с. іл.

Докинз Р. Бог как иллюзия [Текст] : пер. с англ. / Ричард Докинз ; [науч. ред. А, Маркова, Е. Наймарк]. – М. : КоЛибри, 2010. – 558 с. – (Библиотека Фонда «Династия»). – Библиогр.: с. 531-538. – Алф. указ.: с. 549-558.

Зінченко А.Л. Пересопницьке Євангеліє, 1556-1561 рр. : традиція, епоха, творці [Текст] : Арсен Зінченко. – К. : Вид. від. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 2011. – 111 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104-110.

Корт О. Гражданин Неба [Текст] / Октавиан Корт, Лили Балаховская ; [гл. ред. Е. Гуріна]. – Черкассы : Смирна, 2014. – 245 с. : ил.

Кузнець Т.В. Християнська церква в Умані кінця XVIII – початку ХХ століття [Текст] : монографія Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.]. – Умань : Візаві, 2012. – 148 с.

Лось В.Е. Уніатська церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. [Текст] : організац. структура та культ.-реліг. аспект / Валентина Лось ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.]. – К. : НБУВ, 2013. – 298 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 281-287. – Геогр. покажч.: с. 288-296.

Мар’янов Б.І. Чи потрібна церква школі, сім’ї, громаді, суспільству, взагалі державі [Текст] : [наук.-реліг. дослідж.] / Борис Мар’янов ; [ред. Г. Маковій]. – Чернівці : Факел Марії, 2012. – 431 с. – Бібліогр.: с. 421.

Мороз Ю.А. В.Ф. Войно-Ясенецкий – ученый, мыслитель, Архиепископ Лука [Текст] / Ю.А. Мороз ; [гл. ред. Т.Л. Надточий ; Культурный Центр им. Н.К. Рериха и др.]. – Харьков : ЕШКО, 2012. – 37 с. : ил. – Библиогр.: с. 34-35.

Рожко В.Є. Архієпископ Варлам Шишацький : шлях до автокєфалії [Текст] : [монографія] /Володимир Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. – 175 с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-173.

Смаль Ю. Авраам и Лот. Второе обещание [Текст] : [для дошк. и мл. шк. возраста] / Юлия Смаль ; [худож. О. Величко]. – Черкассы : Смирна, 2013. – 55 с. : ил.

Смаль Ю. Авраам та Лот. Друга обіцянка [Текст] : [для дошк. та мол. шк. віку] / Юлія Смаль ; [худож. О. Величко]. – Черкаси : Смірна, 2013. – 55 с. : іл.

Торик О. Флавіан [Текст] : повість / протоієрей Олександр Торик ; пер. з рос [О. Кожушного]. – К. : Кращі традиції, 2014. – 255 с. : іл.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Амонашвили Ш.А. Обретение смысла жизни [Текст] / Ш.А. Амонашвили, В.Г. Ниорадзе ; [ред. Бак В.Ф., Тюриков О.Д.] ; Всеукр. культур.-образоват. ассоц. гуман. педагогики. – Артемовск : Ноулидж, 2013. – 51 с. – Содержит библиогр.

Видриган М.В. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. для допомоги студ. в орг. самост. роботи під час вивч. навч. дисципліни «Філософія» / М.В. Видриган ; [ред. Т.В. Щербина] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 167 с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-109.

Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина, освіта, соціум [Текст] / В.Г. Кремень ; [ред. Л.Г. Білик, Г.В. Бітківська]. – Вид. переробл. – К. – Грамота, 2010. – 575 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 570-575.

Крижановский К.П. Диагноз – империя [Текст] : ст., письма / Коммир Петрович Крижановский ; [ред. Крижановская С.Г.]. – К. : К.І.С., 2014. – 733 с., [24] с. ил.

Мурашкін М.Г. Вода-вогонь [Текст] / Михайло Мурашкін. – Д. : Акцент ПП, 2014. – 42 с.

П’янзін С.Д. Соціальна філософія [Текст] : метод. посіб. / С.Д. П’янзін ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: с. 42-44.

Рудой А.И. Разум [Текст] / Анатолий Рудой. – Кафедра, 2013. – 223 с. – (Пучина людская). – Библиогр.: с. 221-222.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Березний В.І. Радіоестезія – ключ до біоенергоінформації підсвідомості [Текст] : [монографія] / В.І. Березний, Б.М. Шевчкенко, В.П. Юріков ; [ред. Дунайська-Олійник Т.В., Шевченко Т.К.] ; Міжнар. акад. біоенерготехнологій. – К. : Дія, 2014. – 347 с. : іл. – (Бібліотека радіоестезіста). – Бібліогр.: с. 343-347.

Герасімова Н.Є. Психологія спорту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.Є. Герасімова, І.В. Кукуленко-Лук’янець ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 110 с. – Бібліогр.: с. 107-110.

Зливков В. Л. Професійна ідентичність та особистість педагога [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Зливков. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 131 с. – Містить бібліогр.

Лебедева Н.М. Путешествие в Гештальт : теория и практика [Текст] / Наталья Лебедева, Елена Иванова ; [гл. ред. И. Авидон]. – СПб : Речь, 2010. – 549 с. – (Современный учебник).

Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів [Текст] : монографія / [В.В. Андрієвська, С.П. Тищенко, О.В. Виноградна та ін.] : за ред. В.В. Андрієвської ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – К. : Імеко-ЛТД, 2013. – 139 с. – Бібліогр.: с. 127-139.

Наукові студії із соціальної та політичної психології [Текст] : зб. ст. Вип. 32 (35) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; [редкол. : Т.М. Титаренко (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – 394 с. – Містить бібліогр.

Рахманова С.М. Популярная психология для тинейджеров [Текст] / С.М. Рахманова ; [отв. ред. И.Ю. Жиляков]. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 219 с. – (Психологический практикум).


БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Андрій Гречило [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. акад. України, Львів. від-ня ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевськго ; [упоряд. Н. Кіт, І. Скочиляс]. – Л. : Простір М, 2013. – 64 с.

Антологія [Текст] : Україна, 1991-2013 : пер. з пол. / [Пол. Ін-т у Києві ; упоряд. і ред. Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко]. – К. : [б.в.], 2013. – 181 с. : іл. – Алфавіт покажч.: с. 162-180.

Боєчко Федір Федорович [Текст] : доктор біол. наук, професор, чл.-кор. НАПН України : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. А.П. Іржавська, Н.В. Демченко ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 39 с. – (Серія «Бібліографія вчених України» ; вип. 5). – Алфавіт. покажч.: с. 37.

Володимир Хоменко [Текст] : бібліогр. покажч. / [упоряд. І. Цикунова ; відп. ред. М. Данилюк]. – К. : Арт Економі, 2014. – 30 с. : іл.

Галькевич Т.А. Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [Текст] : каталог. У 3 вип. Вип. 1. Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г.М. Юхимець] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014. – 423 с. : іл. – Бібліогр.: с. 367-372. – Ім. покажч.: с. 311-332. – Покажч. ім. худож. плаката: с. 333-365.

«Краєзнавство Черкащини». Випуск 1-10 [Текст] : анот. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [уклад. Іржавська А.П., Силка О.З. ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 96 с. – (Серія «Історична» ; вип. 5). – Ім. покажч.: с. 75-77. – Алфавіт. покажч.: с. 78-80.

Науковці України ХХ-ХХІ століть / Ін-т енциклопед. дослідж. Нац. акад. наук України ; [уклад. М.Г. Железняк, Л.М. Гутник, Т.А. Галькевич]. – К. : Академперіодика, 2010. – 475 с. – Ім. покажч.: с. 383-462.

Перевесла істин Валентини Коваленко [Текст] : біобібліогр. покажч. / Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради, Наук. б-ка Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Н.В. Адешелідзе, Ю.П. Федосій ; наук. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2014. – 43 с. – (Серія «Черкащини славетні імена»). – Ім. покажч.: с. 41-42.

Руденко Л.Г. Нотна бібліотека хору Київської духовної академії [Текст] : [монографія : наук. кат.] / Людмила Руденко [наук. ред. Л.В. Івченко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 416 с. : іл. – (З історії музичної спадщини України). – Бібліогр.: с. 396-413.

Степченко О.П. Архівна спадщина П.Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : каталог / О.П. Степченко ; [ред. О.С. Боляк, Т.В. Герасімова] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.]. – К. : НБУВ, 2014. – 461 с. : іл. – Містить бібліогр. - Ім. покажч.: с. 443-461.

Украинская Ахматовиана (1992-2001) [Текст] : библиогр. указ. / сост. П. Поберезкина. – Торонто : The University of Toronto, 2013. – 144 с. – (Toronto Slavic Library ; vol.5) – Содержит библиогр. – Имен. указ.: с. 127-141.

Тарас Григорович Шевченко [Текст] = Тарас Григорьевич Шевченко = Taras Hryhorovych Shevchenko : бібліогр. вид. творів, 1840-2014 / [В.Ю. Омельчук, Л.В. Беляєва, І.Д. Войченко та ін. ; редкол. : О.С. Онищенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2014. – 546 с. – Бібліогр.: с. 333-544.


ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Дати і події, 2015, перше півріччя [Текст] : календар. знам. дат. №1(5) / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. В. Кононенко та ін. ; ред. С. Макогон та ін.]. – К. : Нац. парлам. б-ка, 2014. – 177 с. : іл. – Містить бібліогр.