Нові видання про край у 2018 році

 

Страшевич, В. Б. Перші старти черкаської Каїси : іст.-краєзнав. нарис / В. Б. Страшевич. – Черкаси : [б. в.], 2017. – 46, [2] с. : іл. – (Старі Черкаси). – Бібліогр. : с. 47–48.

В історико-краєзнавчому нарисі з серії «Старі Черкаси» розповідається про перші кроки розвитку шахового мистецтва в Черкасах та Шевченківському краї, його роль в культурному житті Черкащини з кінця ХІХ століття до утворення у 1954 р. Черкаської області.

Автор висвітлює історію створення першої міської шахової секції та її очільників, перші міжміські турніри, чемпіонати. Читачам цікаво буде дізнатися про провідних шахістів Шевченкового краю, майстрів спорту, які прославили не тільки Черкащину, а й країну. Нарис доповнений фотографіями 1926-1928 та ін. років.

Видання розраховане на масового читача та тих, хто цікавиться історією спорту рідного краю.

Солодар, О. І. З пам’яті народної (матеріали фольклор.-етногр. експедицій) / Олександр Солодар. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 413 с. : іл. – (Невідома Чигиринщина). – Бібліогр. : с. 410–412.

Шоста книга авторської серії Олександра Солодаря «Невідома Чигиринщина» – результат багаторічних фольклорно-етнографічних досліджень у «місті стольному козацькому» та його околицях. У монографії задокументовані свідчення про життя, побут і традиції місцевого населення, вихоплені з небуття сотні зразків усної народної творчості – приказки і загадки, легенди і перекази, обрядові, родинно-побутові пісні й балади, історичні думи, замовляння.

Окремим розділом подані раніше не публіковані матеріали польових розвідок, проведених на Чигиринщині іншими дослідниками.

Книга розрахована на істориків, фольклористів, мовознавців та усіх небайдужих до нашого минулого.

Страшевич, В. Б. Лицарі п’яти якостей : іст.-краєзнав. нарис / Василь Страшевич. – Черкаси : Олександр Третяков, 2017. – 407 с. : іл.

Морське багатоборство – вид спорту, який маловідомий молоді і взагалі широким верствам населення.

Книга черкаського краєзнавця, Василя Борисовича Страшевича, «Лицарі п’яти якостей» набуває особливого значення, оскільки в ній уперше висвітлюється майже 70-річна історія розвитку морського спортивного багатоборства на Черкащині, його багаті і славні традиції та відомості про наставників спортивної молоді.

Книга складається із окремих історико-документальних нарисів, у яких у хронологічній послідовності зафіксовано найбільш важливі події за участю морських багатоборців у спортивному житті в період повоєнної відбудови, у 1950-ті та наступні роки.

Видання буде цікаве ветеранам спорту Черкащини, а також молодим спортсменам, краєзнавцям.

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. Вип. 23-25 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: В. Т. Поліщук та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 609. [1] с. – Містить бібліогр.

У збірнику наукових праць вміщено дослідження шевченківської тематики, сформовані за рубриками «Шевченкознавство: теорія, методологія», «До історії шевченкознавства», «Шевченко та український літературний процес», «Інтерпретація тексту», «Компаративістика» та ін.

Збірник містить праці Михайла Наєнка «Культ Шевченка змалку панував у нашій родині» (Шевченківські мотиви у «Спогадах» і «Листах» Надії Суровцової) та Анни Горнятко-Шумович «Виспраглим лицем до гнівної музи Шевченка» (Про духовну спорідненість Василя Симоненка і Тараса Шевченка).

Адресується науковцям, учителям, студентам, усім, кого цікавлять проблеми шевченкознавства.

Чабан, А. Ю. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини : монографія / Анатолій Чабан. – Черкаси: Вертикаль, 2017. – 319 с.: іл. – Бібліогр.: с. 299–306.

У запропонованій монографії, на основі ґрунтовного дослідження джерел, дослідницької та художньої літератури, аналізу польових досліджень, висвітлено систему харчування населення Середньої Наддніпрянщини в історичній ретроспективі, становлення традицій приготування страв та етикету споживання. Проаналізовано як і з чого готували страви, кухню і кухонний інвентар, облаштування місць приготування їжі, систему обрядових, традиційних та, особливо, призабутих страв та напоїв. Значну увагу приділено вивченню особливостей життя, побуту, традицій мешканців Центральної України.

Книга адресується широкому загалові читачів.

Мельниченко, В. М. Черкащина в добу української революції, 1917-1921 рр. : навч. посіб. / В. М. Мельниченко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси: Вертикаль, 2016. – 199 с.: іл. – Бібліогр.: с. 173–182.

У навчальному посібнику на основі проблемно-хронологічного методу висвітлюються події Української революції 1917-1921 років, які відбувалися на Черкащині в контексті історії України цього періоду, висвітлюється участь черкащан у боротьбі за незалежність і соборність України. Зміст посібника доповнюють вміщені в ньому документи, хронологічна таблиця подій, перелік історичних місць доби революції, ілюстративний матеріал. Зміст і виклад матеріалу відповідає вимогам програми з історії України для навчальних закладів усіх типів, передусім загальноосвітніх.

Посібник розрахований на учнів, студентів, учителів та викладачів навчальних закладів, а також читачів, які прагнуть повніше пізнати історію рідного краю і України.

Присяжнюк, Ю. П. Черкаське Крайове товариство Українського козацтва (2014-2016) : ідеологічні аспекти діяльності / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 99 с., [8] с. іл.

Цим виданням започатковано серію книг, присвячених сторінці новітньої історії громадської організації «Українське козацтво», одному з найпотужніших її регіональних осередків – Черкаському крайовому товариству.

До книги ввійшли матеріали, що мають здебільшого ідейно-тематичний характер. Вони підготовлені Радником Гетьмана УК Юрієм Присяжнюком. Ключовий вектор пропонованих розмислів – ідеологічний, тобто такий, що відбиває систему поглядів, принципів, ідей, які репрезентують сучасне українське суспільне буття крізь призму духовних ідеалів та національних інтересів.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться сучасним українським козацтвом.

Добром зігріте серце / Шевченків. нац. заповідник, Ін-т рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-упоряд. Р. В. Танана та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 231 с. : іл.

Книга присвячена 180-річчю від дня народження талановитого педагога, письменника, журналіста, громадського діяча, літописця і хранителя могили Тараса Шевченка на Чернечій горі – Василя Степановича Гнилосирова, ім’я якого назавжди викарбувано золотими літерами в історії української Святині.

У цьому дослідженні подається аналіз «Щоденника» В. С. Гнилосирова. Зі сторінок «Щоденника» ми довідуємось про подвижницьке життя Василя Гнилосирова: його студентські роки, участь у Харківській громаді та про внесок громадівців у справу просвітництва народу, про дружбу з відомим філологом-мовознавцем Олександром Потебнею, педагогічну діяльність Василя Степановича в Охтирці, Харкові, Звенигородці, Каневі. Крім того, «Щоденник» містить великий етнографічний матеріал, який потребує окремого наукового дослідження. У ньому подані наукові розвідки, твори відомих українських і російських авторів.